eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARDOgłoszenie z dnia 2019-12-11

Ogłoszenie nr 560270435-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.

Konin: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: : "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD" W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 4: "ŚRODOWISKO" DZIAŁANIE 4.4. "ZACHOWANIE, OCHRONA, PROMOWANIE I ROZWÓJ DZIEDZICTWA NATURALNEGO I KULTUROWEGO" PODDZIAŁANIE 4.4.1. "INWESTYCJE W OBSZARZE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU" WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 (RPWP.04.04.01-30-0077/16)

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 516166-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: : 500048381-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500144854-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Krajowy numer identyfikacyjny 31110403200000, ul. ul. Okólna , 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 632 436 350, e-mail ckis@ckis.konin.pl, faks 632 436 351.
Adres strony internetowej (url): www.ckis.konin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DKO.392-5-1/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury OSKARD w formule "zaprojektuj i wybuduj" Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (dalej - PFU) oraz załączonego do niego Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard" wraz z dostawą wyposażenia budynku, przebudową i budową przynależnej infrastruktury technicznej (wszelkie sieci uzbrojenia terenu) oraz przebudową i budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingowej przynależnej do obiektu, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu i pełnienia planowanej funkcji. Projekt "Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard" realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 4: "Środowisko" Działanie 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego" Poddziałanie 4.4.1. "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPWP.04.04.01-30-0077/16).


II.4) Główny kod CPV: 45212300-9
Dodatkowe kody CPV:

45212150-2,

45111200-0,

45111291-4,

45200000-9,

45300000-0,

71000000-8,

45350000-5,

45400000-1,

45110000-1,

45310000-3,

45330000-9,

45331000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
- rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia umowy, termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 28 lutego 2020 r. Za termin zakończenia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. - wykonania kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę - 31 grudnia 2018 r. Zmiana terminu realizacji zamówienia: - Aneks Nr 1 - Termin wykonania kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę określa się na dzień 31 styczeń 2019 r." - Aneks Nr 2 - Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: do dnia 30 czerwca 2020 r. Za ter-min zakończenia uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zmiany wprowadzone ww. aneksami dokonane zostały w oparciu o art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy - zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu i SIWZ.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE - DOM KULTURY OSKARD
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 21/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Remontowo-Budowlanym "DANBUD" Tadeusz Bąkowski , danbud@danbud.com.pl , ul.Leśna 61 , 62-540, Kleczew , kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 18198373.98 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1.Zmiana - podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: roboty dodatkowe (zmiana dokonana 17/10/2019 - ogłoszenie nr 560230535-N-2019) 2.Zmiana - podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: roboty dodatkowe (zmiana w publikowanym ogłoszeniu). 2.1.Zakres wprowadzanych robót dodatkowych określa protokół konieczności wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do aneksu. Podstawą ustalenia wartości są kosztorysy ofertowe stanowiące załącznik nr 2 do aneksu Termin realizacji robót dodatkowych wprowadzonych niniejszym aneksem do 31.03.2020r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.