eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania - etap II wraz z remontem węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2019-12-10

Ogłoszenie nr 560269218-N-2019 z dnia 10-12-2019 r.

Warszawa: Remont polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania - etap II wraz z remontem węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 569046-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510184707

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001150, ul. Ludwika Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 4438701, 22 4438696, e-mail przetargi@targowek.waw.pl , faks 22 325 54 68.
Adres strony internetowej (url): www.targowek.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania - etap II wraz z remontem węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

P-40/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania - etap II wraz z remontem węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie". 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) , o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty instalacyjne w budynku, 3) instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, 4) roboty budowlane, 5) roboty izolacyjne, 6) roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, 7) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 8) instalacyjne roboty elektrotechniczne, 9) mechaniczne instalacje inżynieryjne, 10) izolację cieplną, 11) tynkowanie 12) roboty malarskie i szklarskie, 13) pokrywanie podłóg i ścian, 14) instalowanie drzwi i podobnych elementów. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i wzorze umowy stan. załącznik nr 9 do SIWZ., oraz załącznik nr 10 do SIWZ 4. Z zakresu wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wyłącza wymianę instalacji c.o. w sali gimnastycznej i jej zapleczu oraz roboty wykonane w I etapie tj. prawe skrzydło budynku od strony wejścia głównego.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45110000-1,

45300000-0,

45331000-6,

45214220-9,

45320000-6,

45311000-0,

45311200-2,

45315100-9,

45351000-2,

45321000-3,

45410000-4,

45440000-3,

45430000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wymagane przez Zamawiającego terminy realizacji przedmiotu zamówienia do 31.10.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
W paragrafie 1 ust. 2 dodaje się dodaje się dodatkowy punkt tj. 11) roboty budowlane zgodnie z załączonym do aneksu protokołem konieczności z dnia 16.09.2019r. tj konieczność wykonania odpornych na dynamiczne uderzenia piłek osłony grzejnikowe w sali gimnastycznej, montażu zlewu w węźle cieplnym, studzienki schładzającej zład, kanalizacji sanitarnej pod posadzką węzła oraz innych wymienionych w załączonym przedmiarze robót niezbędnych do prawidłowego działania węzła. Paragraf 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym zgodnie z ofertą Wykonawcy i wynosi brutto: na roboty podstawowe 344.400,00 PLN, na roboty dodatkowe 29.242,32 PLN co stanowi łącznie 373.642,32 PLN

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Realizacja dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę nie objętych zamówieniem podstawowym, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy spełnia przesłanki przepisu art. 144 ust. I pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.