eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą"Ogłoszenie z dnia 2019-12-09

Ogłoszenie nr 560267701-N-2019 z dnia 09-12-2019 r.

Pasłęk: Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 647289-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500271103-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500296781-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Pasłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 00052444700000, ul. Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48552482001, e-mail lukasz.ziejka@paslek.pl, faks +48552483180.
Adres strony internetowej (url): http://paslek-um.bip-wm.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

2710.32.2018.GN

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji rozwiązania oraz kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą" w m. Pasłęk (Gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie) z uwzględnieniem wszystkich branż (w szczególności przebudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci burzowej, energetycznej, teletechnicznej, drogowej i konstrukcyjnej) wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem wszystkich uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego oraz uwag i koniecznych uzupełnień wymaganych przez instytucje opiniujące lub zatwierdzające poszczególne części dokumentacji projektowej, wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do właściwego organu administracji publicznej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również udział w udzielaniu odpowiedzi za pytania dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane przez Zamawiającego na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 3. Orientacyjne zestawienie długości projektowanych elementów: 1) długość odcinka drogi przewidziana do przebudowy: 734 m; 2) kanalizacja sanitarna Ø 250, rury PVC: 800 m; 3) kanalizacja burzowa Ø 315, rury PVC: 734 m; 4) sieć wodociągowa Ø 315, rury PE: 734 m; 5) budowa oświetlenia ulicznego: 734 m; 6) separatory związków ropopochodnych: 2 kpl. 7) przebudowa przepustu Kanał Młyński: 20 m; 8) wzmocnienie murów oporowych: 50 m; 9) usunięcie kolizji sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ


II.4) Główny kod CPV: 71.20.00.00 - Usługi architektoniczne i podobne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na okres od 11 grudnia 2018 roku do 30 października 2019 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmianie podlega termin zakończenia realizacji umowy: na 10.12.2019r., wynagrodzenie do kwoty - 175890.24, nazwa zadania na "Wykonanie kompletniej dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn Przebudowa ulic A. Steffena i ks. Osińskigow Pasłęku"

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Rozszerzenie przez Zamawiającego wykonania dokumentacji projektowej o skrzyżowanie dróg ul. Ks. Osińskiego, A. Mickiewicza, Wł. Jagiełły i M. Kopernika jako rondo.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana nazwy zadania na "Przebudowa ulic A. Steffena i Ks. Osińskiego w Pasłęk" podyktowana jest tym, iż od dnia 01.01.2020 roku, Przebudowa ulic A. Steffena i Ks. Osińskiego w Pasłęku zalicza się do dróg kategorii dróg gminnych, na podstawie Uchwały Nr. VII/70/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 06.09.2019 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi architektoniczne i podobne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.