eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego"Ogłoszenie z dnia 2019-12-04

Ogłoszenie nr 560263453-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.

Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 548749-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500030543-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska , 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym: 1) Wszelkie niezbędne materiały wyjściowe do projektowania, w tym : a) wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych (w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości - 1 egz. b) wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z oceną stanu technicznego z odtworzeniem historycznego wyglądu zabytkowych elementów obiektu i detali stolarki okiennej i drzwiowej, schodów wewnętrznych (pochwyt, tralki, słupki, profil stopni i belek policzkowych), elewacji - 3 egz. Inwentaryzacja powinna zawierać istniejące elementy instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, przyłączy oraz zagospodarowanie terenu wraz z inwentaryzacją zieleni -3 egz. c) opracowanie badania stratygraficznego w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki i materiałów zastosowanych do wykończenia elewacji - 3 egz. d) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla całego obiektu, w szczególności elewacji (odtworzenie detalu w tradycyjnych technologiach), stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrzne okiennice, drzwi płycinowe) i dla żeliwnych balustrad balkonów - 3 egz. e) opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji - 3 egz. f) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz., obejmującego: a) opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej; b) opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku przeznaczonego na Dom Kultury; c) projekt zagospodarowania terenu - w zakresie niezbędnym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; d) projekt architektoniczno-budowlany zawierający charakterystykę energetyczną budynku oraz dokumentację geologiczną; e) uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia do sieci miejskich; f) projekty instalacyjne - sanitarne, elektryczne, teletechniczne; g) informację dotyczącą BIOZ; h) uzyskanie pozwolenia - decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz robót budowlanych. 3) Wykonanie projektów wykonawczych robót w 6 egz. obejmujących: a) projekt usunięcia zagrożeń biologicznych; b) architekturę zawierającą m.in. scenariusz pożarowy, technologię kuchni, aranżację wnętrz wraz z książką pomieszczeń; c) architekturę - wyposażenie wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia; d) konstrukcję; e) zagospodarowanie terenu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; f) instalacje elektryczne w tym: - wewnętrzne linie zasilające; - rozdział energii w obiekcie i rozdzielniach piętrowych - rozdzielnia główna; - instalacja oświetlenia ogólnego; - instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe); - instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia; - instalacja gniazd wtykowych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej; - system podtrzymania napięcia UPS dla serwerowni i wybranych obwodów; - instalacja zasilająca węzeł cieplny oraz wszystkie urządzenia i systemy wynikające z projektów branżowych; - instalacja połączeń wyrównawczych; - instalacja odgromowa; g) instalacje teletechniczne w tym: - projekt przyłącza teletechnicznego; - sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi) wraz z serwerownią; - system telewizji CCTV (monitoring IP); - systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) wraz z systemem kontroli dostępu; - instalacja wideodomofonowa; - systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż. wynikające z Ekspertyzy ppoż. budynku oraz Postanowienia Komendanta PSP; - instalacje multimedialne i nagłośnieniowe w sali widowiskowej, salach performatywnych itp.; - instalacja przyzywowa; - system integracji i wizualizacji systemów teletechnicznych; h) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego; i) projekt węzła cieplnego trójfunkcyjnego wraz z automatyką; j) instalacja wod-kan: - instalacja wody użytkowej (zimnej, ciepłej z cyrkulacją), wody na cele ppoż. (instalacja hydrantowa); - kanalizacji sanitarnej (w tym biały montaż i wyposażenie łazienek w tym dla niepełnosprawnych); k) instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyką; l) przyłącza sanitarne (przebudowa istniejących przyłączy): - przyłącze wodociągowe; - przyłącze kanalizacji ściekowej; - odprowadzenia wód opadowych z terenu i dachu budynku; - przyłącze cieplne; m) projekt drogowy obejmujący swoim zakresem odtworzenie nawierzchni ulic po budowie przyłączy uzgodniony z zarządcą drogi. 4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) do każdego projektu wykonawczego - 6 egz. 5) Kosztorysy robót budowlanych (metodą szczegółową) oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia - 2 egz. UWAGA: Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego*. * Projektowanie uniwersalne - oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania z uwzględnieniem wytycznych Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych. "Uniwersalne projektowanie" nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 25 października 2012 r.). 2.2. Roboty budowlane w tym m.in.: 1) roboty zabezpieczające, osuszające, odgrzybiające oraz usunięcie innych zagrożeń biologicznych; 2) wykonanie robót budowlanych w budynku tym m.in.: ziemnych, izolacyjnych, murarskich, betonowych, ciesielskich, konstrukcyjnych (fundamenty, ściany, stropy, dach) oraz wykończeniowych (tynkarskich, posadzkarskich, stolarskich, malarskich itp.) z zachowaniem układu przestrzennego wnętrz i ich historycznego wystroju, 3) wykonanie robót elewacyjnych z przywróceniem historycznych detali architektonicznych; 4) wykonanie instalacji sanitarnych; 5) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 6) wykonanie przyłączy: teletechnicznego i wod. - kan. Prace dodatkowe, o których mowa w protokole konieczności nr 1 z dnia 22.10.2018 r. w tym; podbijanie fundamentów, wymiana stropów i nadproży wraz z wykonaniem niezbędnych rysunków technicznych.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45200000-9,

45330000-9,

45331000-6,

71200000-0,

71221000-3,

77120000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 19.09.2017 r. do 30.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana w finansowaniu zadania inwestycyjnego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana w finansowaniu zadania inwestycyjnego związku z wprowadzonymi Uchwałami Rady m. st. Warszawy z dnia 07.11.2019 r. Nr XXI/535/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2050 i Nr XXI/536/2019 w sprawie budżetu na rok 2019. Na rozliczenie Przedmiotu Umowy Zamawiający stawia do dyspozycji Wykonawcy środki finansowe w następującej wysokości: 1)w roku 2017 r. do kwoty brutto 0 zł 2)w roku 2018 r. do kwoty brutto 1 086 118,02 zł brutto, 3)w roku 2019 r. do kwoty brutto 4 821 975,00 zł brutto, 4)w roku 2020 r. do kwoty brutto 6 417 156,97 zł brutto.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.