eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podegrodzie › "Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna" cz. I "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla" cz. II "Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa" cz. III "Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka" cz. IV "Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Do Olszaka w miejscowości Stadła" cz. VIIOgłoszenie z dnia 2019-11-19

Ogłoszenie nr 560249282-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.

Podegrodzie: "Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna" cz. I "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla" cz. II "Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa" cz. III "Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka" cz. IV "Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Do Olszaka w miejscowości Stadła" cz. VII
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 576117-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540149514-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510175942-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Podegrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Podegrodzie 248, 33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 459 033, e-mail gmina@podegrodzie.sacz.pl., faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.podegrodzie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna" cz. I "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla" cz. II "Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa" cz. III "Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka" cz. IV "Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Do Olszaka w miejscowości Stadła" cz. VII

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DIN-ZA.271.1.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanych w niniejszym punkcie. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy. Zamówienie obejmuje 7 części: a) Część I: "Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna" aa) roboty ziemne, bb) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, cc) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, dd) demontaż przepustów, ee) montaż korytek betonowych, ff) wykonanie studni zbiorczej żelbetowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 a, 10 do SIWZ. b) Część II: "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla" aa) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, bb) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, cc) wykonanie barier ochronnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 b, 10 do SIWZ. c) Część III: "Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa" aa) roboty ziemne, bb) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, cc) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, dd) wykonanie barier ochronnych, ee) demontaż przepustów, ff) montaż przepustów rurowych, gg) wykonanie ścianek czołowych żelbetowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 c, 10 do SIWZ. d) Część IV: "Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka" aa) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, bb) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 d, 10 do SIWZ. e) Część V: "Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka" aa) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, aa) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 e, 10 do SIWZ. f) Część VI: "Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie" aa) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, bb) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych, cc) roboty ziemne, dd) demontaż przepustów, hh) montaż przepustów rurowych, ee) wykonanie ścianek czołowych żelbetowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 f, 10 do SIWZ. g) Część VII: "Remont drogi gminnej Do Olszaka w miejscowości Stadła" aa) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, bb) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 9 g, 10 do SIWZ. 3.4. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: a) urządzić zaplecze robót, b) zabezpieczyć roboty pod względem BHP - dotyczy to również zabezpieczenia warunków bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, c) zorganizować odbiory dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, d) pokryć szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia (w tym: wobec osób trzecich), e) przywrócić do stanu pierwotnego zajęte dla realizacji zamówienia tereny wraz z demontażem wszelkich urządzeń pomocniczych, f) oznakować roboty zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót drogowych. 3.5. Stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, do tych, które zostały wskazane w dokumentacji pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym i jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 3.6. Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane zamówienie wynosi minimum 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) i liczony będzie od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. 3.7. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: pracowników fizycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania. (z wyłączeniem osób samodzielnie wykonujących daną czynność w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej tzw. "samozatrudnienie" lub prowadzących działalność w formie spółki cywilnej albo spółki osobowej i czynność będą wykonywały osoby będące wspólnikami tej spółki). Wymóg zatrudnienie na umowę o pracę nie dotyczy kierowników robót, którzy mogą wykonywać samodzielnie powierzone im funkcje. 3.8. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia pracy. 3.9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: o oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; o zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; o poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.10. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.9 czynności. 3.11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 3.12. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia w ilości do 50% wartości zamówienia podstawowego. 3.13. Miejsce realizacji zamówienia - Gmina Podegrodzie, miejscowość: Brzezna, Długołęka - Świerkla, Juraszowa, Olszanka, Podegrodzie, Stadła, powiat nowosądecki, województwo małopolskie.


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy tj. 22.08.2019 r. do 25.10.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: "Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Spółka Akcyjna , , ul. Jagodowa 55, 33-300, Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 73076.78 złoty.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
przedłużenie terminu wykonania umowy

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z protokołem konieczności spisanym w dniu 18.10.2019 r. - podczas prac związanych z przygotowaniem warstw konstrukcji drogi stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem. Po wykonaniu prac ziemnych i ułożeniu warstw konstrukcyjnych drogi wraz z uwałowaniem przedmiotowego odcinka, nie uzyskano właściwych wyników badań przy użyciu płyty dynamicznej. Po wykonaniu odkrywek stwierdzono, że przyczyną jest nadmierne nawodniony grunt w warstwach, na które wcześniej układano właściwe kruszywo. Kolejne wałowanie nawierzchni nie przyniosło pożądanych rezultatów, pomimo rozciągnięcia tych czynności w czasie (grunt nadal wykazuje nadmierną wilgotność). Oględziny drogi i zakres prac remontowanych został ustalony w warunkach znacznie odbiegających od obecnie stanu w terenie( sprzyjające i korzystne warunki pogodowe, pozytywny rekonesans terenowy), a opinia użytkowników drogi (mieszkańców korzystających na co dzień z drogi) nie dawała żadnych sygnałów, które byłyby wówczas podstawą do skosztorysowania obecnie wnioskowanych robót dodatkowych. W związku z powyższym komisja stwierdziła konieczność robót dodatkowych: a)korytowanie mechaniczne na całej szerokości jezdni gł 70 cm, b) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m2 o gr. 30 cm (materiał z dowozu), c) zasypanie materiałem (kruszywo łamane) po uprzednim korytowaniu na gr. 30 cm, d) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 5 cm (warstwa zamykająca). Roboty powyżej są konieczne ze względu na właściwe wykonanie w całości remontu przedmiotowego odcinka drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu)w miejscowości Olszanka. W związku z wystąpieniem wykonaniem robót dodatkowych został przedłużony termin realizacji zadania dla części nr 4 o 14 dni. Zamawiający - Gmina Podegrodzie przewidziała możliwość zmiany umowy na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 11) lit. a, b, c) Umowy (roboty dodatkowe)w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 2) lit. a, b, c) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 15 ust. 1 pkt. 5) Umowy (przedłużenie terminu realizacji umowy: "5. Wykonawca może za zgodą Zamawiającego przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia spowodowany szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi lub innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami (przez nieprzewidziane zdarzenia rozumie się: wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji umowy, zmianę przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy oraz przypadki wystąpienia siły wyższej)". Art. 144 ust. 1 pkt 2) lit. a, b, c) ustawy Prawo zamówień publicznych: 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowe.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Wartość robót dodatkowych wynosi 11.060,55 zł brutto, termin realizacji przedłużono do 08.11.2019 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI PODEGRODZIE

więcej: przetargi PODEGRODZIE »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.