eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno - kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1Ogłoszenie z dnia 2019-11-05

Ogłoszenie nr 560237129-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.

Raszyn: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno - kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku; 5.3 Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550910-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500034890-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna , 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.raszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno - kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.21.2017.ŁO

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie adaptacji budynku Austerii na Centrum integracji społeczno - kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizacje przedmiotowego zakresu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa V - Gospodarka przyjazna środowisku; 5.3 Dziedzictwo kulturowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; Niniejsze zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Celem przedmiotu zamówienia jest przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i renowacji, modernizacji oraz adaptacji zabytkowego obiektu Austerii w celu nadania mu nowej funkcji kulturalno-edukacyjnej w Gminie Raszyn przy Al. Krakowskiej 1 wraz z uporządkowaniem terenu wokół obiektu. Zakres zamówienia obejmuje: - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z programem prac konserwatorskich na podstawie przekazanej Koncepcji urbanistyczno - architektonicznej oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz zaleceń Konserwatora Zabytków, - uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i zgód na wykonanie prac remontowych przy uwzględnieniu zaleceń konserwatorskich, - wykonanie robót budowlanych, - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem określa Program Funkcjonalno - Użytkowy i Koncepcja urbanistyczno - architektoniczna. Przedmiot zamówienia z zakresie realizacji robót budowlanych zostanie wykonany na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. UWAGA: UWAGA: Do Wykonawcy należy również obowiązek wystąpienia o zajęcie pasa drogowego na okres robót, dokonanie stosownych opłat, pełna obsługa geodezyjna zarówno na etapie opracowania mapy do celów projektowych, wytyczania geodezyjnego, jak również wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe i pomieszczenie higieniczno - sanitarne na potrzeby Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego na etapie wykonywania robót budowlanych. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej i w cenie kontraktowej. Materiały z rozbiórki istniejących budynków, tj. kramów, stajni, wozowni i poczty, likwidacji zbiornika bezodpływowego oraz instalacji podziemnych, nadmiar ziemi, wykarczowane krzewy przewidziane są do odwiezienia na zwałkę. Zakres należy wycenić w/g kalkulacji indywidualnej. Zamawiający nie wskazuje miejsca zwałki. Zabronione jest zasypywanie gruzem miejsc po likwidacji części podziemnych budynków oraz po usunięciu zbiornika bezodpływowego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację (w formie wideo) stanu istniejącego terenu i dostarczyć ją do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na plac budowy.


II.4) Główny kod CPV: 74000000-9
Dodatkowe kody CPV:

45000000-7,

45262700-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31-05-2018 r

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
24/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
w związku z wydłużeniem terminu realizacji robót, który powoduje, że termin wykonania przedmiotu umowwy w zakresie robót budowlanych będzie dłuższy - i wynisił będzie 12 miesięcy

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
w trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych, konieczność wykonania robót konserwatorskich oraz konieczonośći wykonania robót zamiennych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Strony dokonują zmian zakresu przedmiotu umowy poprzez zlecenie wykonania robót zamiennych:: 1. zamianie izolacji piwnicy z pionowej na poziomą wraz z iniekcją uzupełniającą ścian piwnicznych, 2. wykonaniu okładzin klatek schodowych z żywicy epoksydowanej zamiast z okładzin lastrico i betonu technicznego schodów na wykonanie okładzin stopni, 3. wykonaniu posadzki w przejeździe bramy z kostki bazaltowej zamiast z bruku drewnianego. Strony dokonują zmian polegających na: 1. wykonaniu prac konserwatorskich w zakresie remontu zabytkowego podciągu drewnianego wraz ze słupem,2. wykonaniu podbicia fundamentów kotłowni. 3 wykonaniu prac konserwatorskich w zakresie wykucia w murach ceglanych otworów i blend.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Uwzględniając powyższe zmiany, zwiększa się wynagrodzenie Wykonawcy o łączną kwotę 105386,06 zł brutto. Po uwzględnieniu wszystkich zmniejszeń oraz zwiększeń umowy, wartość końcowa umowy wynosi: 4401406,06 zł brutto

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.