eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ORAZ BUDOWĄ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I MALOWANIEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE - UL.DANIŁOWICZA 12Ogłoszenie z dnia 2019-10-16

Ogłoszenie nr 560220635-N-2019 z dnia 16-10-2019 r.

Wieliczka: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ORAZ BUDOWĄ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I MALOWANIEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE - UL.DANIŁOWICZA 12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552549-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510148435-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Krajowy numer identyfikacyjny 27608000000000, ul. ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 2783266, 4221947, e-mail podziemne@muzeum.wieliczka.pl, faks 122 783 028.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeum.wieliczka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ORAZ BUDOWĄ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I MALOWANIEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE - UL.DANIŁOWICZA 12

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

AZ-271-01/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, budowa ścianek działowych, malowanie pomieszczeń w budynku Muzeum położonym przy ul. Daniłowicza 12 w Wieliczce oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej zadania. Budynek jest położony na obszarze strefy B - ochrony pośredniej zabytkowego zespołu urbanistycznego historycznego miasta Wieliczki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-529 na podstawie decyzji z dnia 04.04.1986r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ, załącznikach 11-13 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik 10 do SIWZ).


II.4) Główny kod CPV: 45311200-2
Dodatkowe kody CPV:

32412100-5,

44112310-4,

45111300-1,

45220000-5,

45453000-7,

45442100-8,

71356000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
zadanie nr1 w terminie - 13 tygodni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PRZYŁĄCZEM ORAZ BUDOWĄ ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I MALOWANIEM POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE - UL.DANIŁOWICZA 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/07/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PPU "GP-TERM" M.Gajek 7 B.Gajek, bogdangajek@gmail.com, ul. Szewska 1/5, 32-700, Bochnia, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 794754.94 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/09/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
dodatkowe roboty budowlane, których przedmiotem jest:1. Wyburzenie ściany działowej posadowionej na dwuteowniku na piętrze i zabudowie ścianki o konstrukcji lekkiej. 2. Odsłonięcie i wypolerowanie okładziny ścian wykonanych metodą lastrika od parteru do piętra, malowanie balustrady oraz malowanie i wyposażenie w zamki ( lub ich naprawa) wskazanych drzwi wewnętrznych w najstarszej części budynku. 3. Docieplenie stropu nad piętrem. 4. Wykonanie tymczasowych drzwi wejściowych od strony wschodniej budynku ( do dawnego aresztu ) wraz z częściową wymianą drewnianej podłogi. 5. Ułożenie kabli elektrycznych i montaż lamp zewnętrznych, stylizowanych typu "Wieliczka" umożliwiających oświetlenie przyszłego traktu pieszego i drogi dojazdowej - 5 pkt. wzdłuż drogi. 6. Wykonanie przepompowni wody w pomieszczeniu kotłowni. 7. Częściowe założenie nowych listew przypodłogowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Rodzaj robót budowlanych nie był możliwy do przewidzenia - wynikają one m.in.z zaleceń konserwatorskich oraz niemożliwych do przewidzenia rozwiązań konstrukcyjnych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.