eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych na terenie Gminy LimanowaOgłoszenie z dnia 2019-06-11

Ogłoszenie nr 560117444-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Limanowa: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych na terenie Gminy Limanowa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545920-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500086552-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500229951-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Limanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49189236300000, ul. ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 337 22 52, e-mail sekretariat@gminalimanowa.pl, faks +48 18 337 13 37.
Adres strony internetowej (url): www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych na terenie Gminy Limanowa

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Or.271.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w Gminie Limanowa. Obowiązki inspektora nadzoru: 1. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych branżach, przedmiarami robót), dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem. 2. Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy. 3. Sprawdzenie wytyczenia przez wykonawcę robót, sprawdzenie innych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych. 4. Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę. 5. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP. 6. Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy. 7. Akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia odległości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu. 8. Prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę. 9. Kontrola zgodności receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych. 10. Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz. 11. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i zamontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i urządzeń o parametrach niezgodnych z dokumentacją i zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 12. Egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzenia badań niezależnych - w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy. 13. Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót. 14. Dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu - w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia. 15. Uczestnictwo w czynnościach odbioru częściowego (etapowego) i odbioru ostatecznego. 16. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów. 17. Sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach. 18. Potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości do odbioru robót. 19. Powiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót. 20. Potwierdzenie wykonanych prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót, oraz usunięci ich w ramach przeglądów okresowych w okresie rękojmi/gwarancji. 21. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 22. Rozstrzygnięcie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego. 23. Ilość pobytów na budowie minimum 2 razy w tygodniu (lub więcej - zgodnie z ofertą). Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb, na wniosek Inwestora lub Kierownika budowy. Wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane wpisami do dziennika budowy, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestnictwa i nadzorowania istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zgłoszenia się na budowie w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego. 24. Składanie i opiniowanie wniosków dotyczących robót. 25. Nadzór nad zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku wypowiedzenia umowy. 26. Rozliczanie zakresu umowy w przypadku jej wypowiedzenia. 27. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy sprawdzanie pod względem ilościowym nakładów rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót. 28. Dokumentowanie wszelkich zmian, które zostały wprowadzone w trakcie realizacji zadania w dokumentacji projektowej i przekazanie zamawiającemu w dniu odbioru ostatecznego. 29. W przypadku dokonywania ustaleń ustnych związanych z realizacją robót, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest w terminie 2 dni do sporządzenia protokołu w formie pisemnej i uzyskanie podpisów uczestników ustaleń. 30. Składanie bieżących informacji Inwestorowi o postępach w realizacji robót, stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach w realizacji robót. 31. Wszelkie odstępstwa od zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wymaga zgody Zamawiającego przed ich wykonaniem przez Wykonawcę zamówienia. 32. Wykonanie robót przekraczających zakres rzeczowy ustalony w dokumentacji projektowej wymaga akceptacji Zamawiającego przed ich wykonaniem. 33. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do udziału w Komisji wykonującej coroczne przeglądy gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji z udziałem Inwestora i Wykonawcy zrealizowanego zadania. 34. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i poświadczenia ich wykonania. 35. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji. 36.Przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców zadane w czasie prowadzenia postępowań przetargowych na roboty budowlane objęte nadzorem. UWAGA: Dodatkowe obowiązki dla inspektora nadzoru - Przebudowa, modernizacja i remonty dróg oraz obiektów mostowych zostały zawarte w punkcie II. POZOSTAŁE INFORMACJE, podpunkt 7 siwz. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych - liczba części - 8. POZOSTAŁE INFORMACJE: 1. Zadanie nr 1 . Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa wodociągu z przyłączami w sołectwie Nowe Rybie i Stare Rybie wraz z budową zbiornika na wodę. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 3.400.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.05.2020 r. 2. Zadanie nr 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 8.000.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.10.2020 r. 3. Zadanie nr 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 7.000.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.10.2020 r. 4. Zadanie nr 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa - etap II Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 17.000.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.10.2020 r. 5. Zadanie nr 5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mordarce Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 1.000.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 15.09.2018 r. 6. Zadanie nr 6. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Rozbudowa wodociągu w Wysokiem oraz w m. Stara Wieś 1 - Zakopane - ujęcia wody Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 370.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 28.12.2018 r. 7. Zadanie nr 7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Przebudowa, modernizacja i remonty dróg oraz obiektów mostowych na terenie Gminy Limanowa. Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 7.200.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 28.12.2018 r. Dodatkowe obowiązki Inspektora Nadzoru: 1. Opracowanie kosztorysowe dróg gminnych i osiedlowych, zawierające pomiary terenowe, kosztorys inwestorski, przedmiary robót i kosztorysy ślepe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przekroje poprzeczne (wymienione dokumenty w wersji papierowej i elektronicznej), przygotowanie czterech kompletów załączników niezbędnych do zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami oraz udział w komisji odbioru pogwarancyjnego. 2. Przygotowanie opracowania kosztorysowego przebudowy drogi gminnej lub osiedlowej, zawierające pomiary terenowe, kosztorys inwestorski, przedmiary robót i kosztorysy ślepe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przekroje poprzeczne - należy wykonać w terminie 30 dni od daty zlecenia takiego opracowania przez Wójta Gminy. 8. Zadanie nr 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej Szacunkowa wartość nadzorowanych robót - ok. 1.400.000 zł. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.06.2019 r. Zamawiający zaleca, aby wykonawcy dokonali wizji w terenie, w celu dokładnego przygotowania oferty. Koszty związane z dokonaniem wizji w terenie ponosi w całości wykonawca.


II.4) Główny kod CPV: 71.24.70.00 - Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zadanie nr 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej. Termin realizacji robót objętych nadzorem - 30.06.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zadanie częściowe nr 8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn. Zagospodarowanie centrum wsi Pisarzowej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 20/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

"PRO-EKO" Pracownia Projektowa Instalacje Sanitarne Marcin Kita, sanlim@interia.pl, ul. Marsów 2, 34-600, Limanowa, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 22090.80 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
06/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Dokonano zmiany poprzez zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie do 10% wynagrodzenia umownego, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Dokonanie zmiany w umowie jest uzasadnione koniecznością wykonania robót dodatkowych i pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad nimi.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.