eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 4WOG 1200.2712.96.2019 Roboty budowlane w podziale na 10 zadańOgłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560088911-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Gliwice: 4WOG 1200.2712.96.2019 Roboty budowlane w podziale na 10 zadań
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597371-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540195830-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510254216-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 24076379800000, ul. ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261111371, e-mail 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, faks 261111232.
Adres strony internetowej (url): https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Wojskowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

4WOG 1200.2712.96.2019 Roboty budowlane w podziale na 10 zadań

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

4WOG 1200.2712.96.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlana w podziale na 10 zadań: Zadanie nr 1 - Dostosowanie pomieszczeń magazynów w budynku nr 3 do przepisów branżowych na terenie 4 WOG w Gliwicach przy ul. Andersa 47 Zadanie nr 2 - Prace konserwacyjno-malarskie i remontowe w budynku nr 8 - SOI Bielsko-Biała Zadanie nr 3 - Remont tarasu i dachu - SOI Bytom Zadanie nr 4 - Roboty remontowe w budynku nr 1 WKU Kędzierzyn-Koźle - Wymiana naświetla klatki schodowej z luksferów na stolarkę okienną - SOI Krapkowice Zadanie nr 5 - Roboty remontowe części budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 88 K-2706 Zadanie nr 6 - Naprawa podłóg w pomieszczeniach biurowych w budynku nr 3 w kompleksie wojskowym w Opolu przy ul. Domańskiego 68 K-2707 Zadanie nr 7 - Wykonanie robót remontowych w budynku nr 3, K -2348 Polska Nowa Wieś ul. Lipcowa 1 Zadanie nr 8 - Wykonanie robót remontowych w budynku nr 22 (garaż), K-2607 Opole Zadanie nr 9 - Remont pomieszczeń w budynku nr 34 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach - Lasowice Zadanie nr 10 - Naprawa sieci hydrantowej w kompleksie wojskowym K-354 Tarnowskie Górach - Lasowice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki: a. wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ; b. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ dla zadania nr 1; c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ dla zadania nr 1; d. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ dla zadania nr 2; e. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ dla zadania nr 2; f. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ dla zadania nr 3; g. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ dla zadania nr 3; h. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 13 do SIWZ dla zadania nr 4; i. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ dla zadania nr 4; j. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 15 do SIWZ dla zadania nr 5; k. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ dla zadania nr 5; l. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 17 do SIWZ dla zadania nr 6; m. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ dla zadania nr 6; n. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 19 do SIWZ dla zadania nr 7; o. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 20 do SIWZ dla zadania nr 7; p. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 21 do SIWZ dla zadania nr 8; q. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 22 do SIWZ dla zadania nr 8; r. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 23 do SIWZ dla zadania nr 9; s. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 24 do SIWZ dla zadania nr 9; t. przedmiary robót stanowiące załącznik nr 25 do SIWZ dla zadania nr 10; u. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiący załącznik nr 26 do SIWZ dla zadania nr 10; 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, zadań - części jest 10. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części - zadań. 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6, polegających na powtórzeniu tego samego zakresu prac - robót budowlanych o wartości 20 % dla zadania nr 5, 7, o wartości 10 % dla zadania nr 8, o wartości 50 % dla zadania nr 9, 10. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Z zastrzeżeniem, że wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenie całego zamówienia podwykonawcom oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac budowlanych tak zwanych pracowników fizycznych (zgodnie ze wzorem umowy). Pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) co najmniej na okres realizacji zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe. 7. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24aa ust 1 ustawy Pzp. 8. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej na pisemny wniosek.


II.4) Główny kod CPV: 45400000-1
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45000000-7,

45442100-8,

45410000-4,

45310000-3,

43330000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Zadanie 7 - od daty zawarcia umowy do dnia 10.12.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/05/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zad. 7 - Zwiększenie wartości robót w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Całkowita wartość umowy wynosi 951751,75 zł brutto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzenia prac remontowych zaszła konieczność zmiany wielkości obmiarów oraz wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania całościowego zadania wynikających z procesów technologicznych oraz zasad wiedzy technicznej - zgodnie z protokołem konieczności.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkową podstawą prawną aneksowania umowy o nr 458/Infra/2019 jest § 16 ust. 2 umowy lit. a umowy podstawowej. 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 371 b. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan ppłk Wojciech GĘBKA, kontakt: 261111600 *; c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, ZNAK SPRAWY 4WOG.1200.2712.96.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej "ustawa Pzp"; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. o Na podstawie art. 11 ust. 6a ustawy Pzp W przypadku danych osobowych zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa o którym mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 ( RODO), są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. o zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp tj. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia. o W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; o Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. i. nie przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.