eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby na odcinku długości 1,000 kmOgłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560088798-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Płock: Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby na odcinku długości 1,000 km
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 613212-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510009437-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61101603400000, ul. ul. Bielska 57A, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 267 68 39, e-mail sekretariat@zdpplock.pl, faks 24 267 68 81.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat-plock.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby na odcinku długości 1,000 km

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP.T.2930/7/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamóienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacja zadania pn. Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby na odcinku długości 1,000 km


II.4) Główny kod CPV: 45.23.31.40 - Roboty drogowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 15 kwietnia 2020 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmieniono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiana umowy dokonana zgodnie z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 374 z późn. zm., na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie, tj. pandemia koronawirusa, nie był w stanie zrealizować zamówienia w terminie, w związku z czym przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.