eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych , pasztetów drobiowych, pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast.Ogłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560088794-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Słupsk: Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych , pasztetów drobiowych, pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637858-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540543752-N-2020

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510043341-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Policji w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 77070295800000, ul. ul. Kilińskiego 42, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 417 558, e-mail zamowienia.publiczne@spslupsk.policja.gov.pl, faks 598 417 559.
Adres strony internetowej (url): http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Szkoła Policji w Słupsku

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych ( zaprawy kompotowej), konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych , pasztetów drobiowych, pieczywa świeżego, pieczywa cukierniczego, ciast.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP-9/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Jaja świeże w ilości 21 100 szt. Warzywa i owoce przetworzone w słoikach i puszkach w ilości 2 680 kg Dżem owocowy oraz krem czekoladowo-orzechowy w ilości 330 kg Miód naturalny w ilości 140 kg Olej w ilości 600 l Cukier biały kryształ w ilości 1 200 kg Makaron w ilości 480 kg Produkty zbożowe w ilości 1 150 kg Warzywa strączkowe suche w ilości 150 kg Przyprawy oraz sosy w ilości : 360 l, 1 440 kg Przetwory owocowe - zaprawa kompotowa w ilości 800 kg Konserwy mięsne wieprzowe, konserwy mięsne drobiowe i pasztety drobiowe w ilości 1 530 kg Pieczywo świeże, pieczywo cukiernicze, ciasta w ilości: 9 380 kg, 51 800


II.4) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:

03142500-3,

15331000-7,

15332200-6,

15610000-7,

15871000-4,

15872000-1,

15872400-5,

15321800-2,

15131000-5,

15131310-1,

15811100-7,

15811100-7,

15811100-7,

15812122-4,

15812200-5,

15831600-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
4 miesiące od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawy jaj oraz innych artykułów spozywczych, przetworów owocowych, zaprawy kompotowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 04/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Firma Marit Julita Laga, hurtowniamarit@o2.pl, ul. Jana Karwasza 19, 84-107, Starzyński Dwór, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 53847.63 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Zmiany do umowy. Działając na podstawie art. 15r ust.1i4 pkt1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ.U. z 2020 r. poz.374 z póź. zm.) strony uzgadniają o czasowym zawieszeniu wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej dostaw artykułów spożywczych tj. dostawy jaj oraz innych artykułów spożywczych, przetworów owocowych, zaprawy kompotowej z przeznaczeniem na żywienie słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku na okres przerwy w realizacji szkolenia zawodowego podstawowego jednakże nie dłużej niż do dnia 04 czerwca 2020r.


CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: konserwy miesne wieprzowe i drobiowe, pasztety drobiowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 09/03/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

KONSHURT Sp. z o.o., Sp. K., konshurt@konshurt.com.pl, ul. Korfantego 26, 42-202, Częstochowa, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 22914.29 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Zmiany do umowy. Działając na podstawie art. 15r ust.1i4 pkt1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ.U. z 2020 r. poz.374 z póź. zm.) strony uzgadniają o czasowym zawieszeniu wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej dostaw artykułów spożywczych tj. dostawy konserw mięsnych wieprzowych i drobiowych oraz pasztetów drobiowych z przeznaczeniem na żywienie słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku na okres przerwy w realizacji szkolenia zawodowego podstawowego jednakże nie dłużej niż do dnia 09 lipca 2020r.


CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: pieczywo świeże, pieczywo cukiernicze, ciasta
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/02/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, pss-slawno@wp.pl, Pl.Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 4, 76-100, Sławno, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 61074 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Zmiany do umowy. Działając na podstawie art. 15r ust.1i4 pkt1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ.U. z 2020 r. poz.374 z póź. zm.) strony uzgadniają o czasowym zawieszeniu wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej dostaw artykułów spożywczych tj. dostaw pieczywa świeżego, cukierniczego i ciast z przeznaczeniem na żywienie słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku na okres przerwy w realizacji szkolenia zawodowego podstawowego jednakże nie dłużej niż do dnia 03 czerwca 2020r.SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
strony uzgadniaja o czasowym zawieszeniu wykonywania umowy w sorawie zamówienia pubicznego dotyczącego dostwaw artykułów spozywczych z przeznaczeniem na żywienie słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku na okres przerwy w realizacji szkolenia zawodowego podstawowego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Działając na podstawie art. 15r ust.1i4 pkt1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( DZ.U. z 2020 r. poz.374 z póź. zm.) strony uzgadniają o czasowym zawieszeniu wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczącej dostaw artykułów spożywczych z przeznaczeniem na żywienie słuchaczy Szkoły Policji w Słupsku na okres przerwy w realizacji szkolenia zawodowego podstawowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.