eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stąporków › "Budowa ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie"Ogłoszenie z dnia 2020-05-22

Ogłoszenie nr 560088747-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.

Stąporków: "Budowa ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 603634-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510247926-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stąporków, Krajowy numer identyfikacyjny 53020600000000, ul. Piłsudskiego -, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 741 122, e-mail sekretariat@staporkow.pl, faks 413 741 860.
Adres strony internetowej (url): www.bip.staporkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BIN.271.9.2019/RS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Kościuszki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stąporkowie: Zadanie 1 - przebudowa ulicy Kościuszki. Zadanie 2 - budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki. 4. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 4.1. Przebudowę ulicy Kościuszki w Stąporkowie w zakresie: Przebudowa ulicy Kościuszki o dł. 910 m (w projekcie długość 920 m a do wykonania w ramach inwestycji długość 910m) w obrębie działki o nr ewid. 755. Rozbiórka jezdni z płyt betonowych drogowych, rozbiórka krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych i bloczków betonowych na zjazdach. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00 m, warstwa ścieralna gr. 4 cm , warstwa wiążąca gr. 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm, warstwa mrozoochronna z kruszywa gr. 30 cm. Obustronne krawężniki na ławie betonowej z oporem, z prawostronnym chodnikiem szerokości 2,00 m na całej długości jezdni z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa. Przebudowa istniejących zjazdów do posesji z nadaniem szerokości 4,5 m. W miejscach, gdzie nie pozwalają na to warunki terenowe szerokość 3,5 m, a także 5,0 m, gdzie istniejące zjazdy są szersze. Zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa. 4.2. Budowę infrastruktury technicznej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Kościuszki w której zakres wchodzi: 4.2.1. Wodociąg: Sieć wodociągowa do wykonania z rur ciśnieniowych Ø160 PE (Ø160x9,5) do wody pitnej PE100 SDR 17 o łącznej długości: 916,00 mb wraz z przepięciem przyłączy wodociągowych (sięgaczy) Ø 40 PE, Ø 63 PE w ilości 69 szt. Przyłącza (sięgacze) wykonać z rur ciśnieniowych PE do wody pitnej PE100 SDR 17 PN10 o średnicy Ø63 PE (Ø63x3,8) o łącznej długości: 34,00 mb, Ø40 PE (Ø40x2,4) o łącznej długości 283,00 mb. (wielkość o 4 m dłuższa niż wykazana w dokumentacji technicznej). Na sieci zabudowane zostaną: łącznik rurowo-kołnierzowy DN150 i zasuwa kołnierzowa DN150 z żeliwa sferoidalnego z klinem miękkouszczelniającym, z gładkim, swobodnym przelotem, teleskopową obudową trzpienia i skrzynki - 1 szt., hydranty podziemne DN80 z podwójnym zamknięciem, korpusem z żeliwa sferoidalnego oraz wrzecionem ze stali nierdzewnej - 7 szt., zasuwa kołnierzowa DN80 z żeliwa sferoidalnego z klinem miękkouszczelniającym, z gładkim, swobodnym przelotem, teleskopową obudową trzpienia i skrzynki - 7 szt., zespół napowietrzająco-odpowietrzający DN50 - 1 szt., trójniki siodłowe: DN160/40 - 61 szt., DN160/63 - 8 szt., zasuwy do przyłączy domowych DN1 1/4" - 61 szt., zasuwy kołnierzowe DN50 - 8 szt. Na włączeniu do istniejącej sieci i zasuwach zastosować bloki oporowe. W drogach zastosować teleskopowe obudowy do zasuw. Wszystkie połączenia na przewodzie Ø40, Ø63 i Ø160 PE wykonać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. Przejścia wodociągu PE pod drogą wykonać: dla wodociągu Ø40 PE, Ø63 PE rura ochronna Ø110 PE80 - 228,00 mb, dla wodociągu Ø160 PE rura ochronna Ø315 PE80 - 6,00 mb. Na trasie sieci wodociągowej występują skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną, istniejącym kablem elektrycznym i siecią gazową. 4.2.2. Kanalizacja deszczowa: Sieć kanalizacji deszczowej do wykonania z rur kanalizacyjnych PVC-U kl."S" SDR34 SN8 z kielichem, o średnicy: Ø400 (Ø400x11,7) o łącznej długości: 91,00 mb, Ø315 (Ø315x9,2) o łącznej długości: 642,00 mb i Ø250 (Ø250x7,3) o łącznej długości: 176,00 mb oraz z rur żelbetowych DN600 klasy C40/50 o łącznej długości: 51,00 mb i DN300 klasy C40/50 o łącznej długości: 21,00 mb. Na w/w sieci projektuje się zabudowę studzienek przepływowych betonowych: Ø1000mm - 21szt., Ø1500mm - 1 szt., Ø2000mm - 1 szt., studni osadnikowych betonowych Ø1500 - 2 szt., wpustów ulicznych betonowych DN500 - 42 szt., osadnika betonowego na wlocie do kanalizacji wraz z umocnieniem rowu przydrożnego oraz wylotu kanalizacyjnego monolitycznego DN600. Studnia wlotowa betonowa osadnikowa DN1500 oraz studnia wylotowa betonowa przepływowa DN1500 z monolitycznymi kinetami. Studzienki betonowe zwieńczone płytą pokrywową oraz włazem żeliwnym klasy D400. W rejonie krawężnika wpusty uliczne z osadnikiem o głębokości 0,95m zakończone wpustem żeliwnym klasy D400 osadzonym na żelbetowym adapterze do wpustów ulicznych oraz żelbetowym pierścieniu odciążającym. Podłączenie wpustów ulicznych do studzienek rewizyjnych rurami kanalizacyjnymi PVC-U kl."S" SDR34 SN8 Ø 200x5,9 o łącznej długości: 146,00 mb. Trasa kanalizacji deszczowej przebiegać będzie w pasie drogowym przebudowywanej ulicy Kościuszki. W miejscu przejścia kanalizacji pod ul. Górniczą zabudowa dwóch równoległych rur żelbetowych DN300.


II.4) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:

45232130-2,

45111240-2,

45110000-1,

45111200-0,

45232451-8,

45232100-3,

45231300-8,

45233120-6,

45233200-1,

45233222-1,

45100000-8,

71315000-9,

45112000-5,

45231000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 31.08.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/04/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. Rozdział XIX SIWZ 6) Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia błędów projektowych skutkujących koniecznością wykonania robót dodatkowych, koniecznych do wykonania z punktu widzenia prawa budowlanego. Wartość zmiany musi być mniejsza niż 15 % wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Zmiany można dokonać na podstawie protokołu konieczności, jedynie po pisemnym zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego. Zmiana wymaga podpisania aneksu do umowy.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i przepisach jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Rozdział XIX SIWZ pkt 13 "13) Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych".

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie a koniecznych do prawidłowej realizacji zadania.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.