eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka, gmina Oleśnica.Ogłoszenie z dnia 2019-04-19

Ogłoszenie nr 560078727-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.

Oleśnica: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka, gmina Oleśnica.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538671-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500142024-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, Krajowy numer identyfikacyjny 93193479100000, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713140200, e-mail urzad@olesnica.wroc.pl, faks +48713140204.
Adres strony internetowej (url): http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/
Adres profilu nabywcy: https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka, gmina Oleśnica.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP. 271.1.9.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka" na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Wielka wg dokumentacji projektowo -kosztorysowej, w systemie "zaprojektuj i wybuduj". 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowalne. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ligota Wielka gm. Oleśnica wraz z odprowadzeniem rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków we wsi Bystre na podstawie PFU, którego przedmiotem jest określenie wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie prac zawiązanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ligota Wielka". 2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie: a. sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ligota Wielka zgodnie z PFU, b. przyłączy od planowanej sieci do granic działek, c. 2 sieciowych przepompowni ścieków wraz niezbędną armaturą 3) Roboty objęte zamówieniem opisanym w PFU należy zaprojektować i wykonać w szczególności w oparciu o: a. Wymogi prawa polskiego i Unii Europejskiej b. Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci kanalizacyjnych, c. Wymagania Zamawiającego i wzajemne ustalenia 4) Realizację przedmiotu zamówienia podzielono na dwa etapy: a. Etap I termin wykonania 7 GRUDNIA 2018 r. a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka" na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, b) wykonanie rurociągu tłocznego przesyłowego wraz z przepompownią, b. Etap II: wykonanie pozostałej kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka wraz z niezbędną armaturą -termin 28 czerwca 2019 r., 5) zakres zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej: a. przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca na własny koszt uzyska wszelkie opinie, uzgodnienia i decyzje, niezbędne do uzyskania dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowalnych b. wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym dokumentację projektową. c. do zadań Wykonawcy należeć będzie także uzyskanie dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6) Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z następującymi aktami prawnymi: a. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27) b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z dnia 2004.06.08) d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) 7) Prawa autorskie -w ramach wynagrodzenia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do umowy 8) Zakres zamówienia w zakresie prac budowlanych: a. wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu i zgłoszenie gotowości do odbioru, b. przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem sieci w użytkowanie, c. uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia właściwego organu administracji na użytkowanie, bądź dokonanie powiadomienia o zakończeniu robót we właściwym organie nadzoru budowlanego, d. przyłączenie sieci do istniejących studni, e. obsługa geodezyjna zadania, f. nadzór autorski projektanta g. nadzór kierownika budowy. 9) Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe zaleca się aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia dla oszacowania ceny oferty z należytą starannością i rzetelnego przygotowania oferty 10) Rozwiązania równoważne: podane w PFU nazwy / znaki towarowe / marki mają charakter przykładowy i określają minimalne wymagania Zamawiającego, a ich ewentualne wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający nie ogranicza możliwości zastosowania przez Wykonawcę urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych od opisanych w PFU. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Aby uznać, że dany wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne do opisanych, musi to w sposób wyraźny zadeklarować w ofercie podając konkretnie, jaki produkt lub produkty oferuje w zamian za jaki produkt/produkty. 11) Przedmiot zamówienia należy wykonać własnym nakładem i z materiałów własnych, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami oraz PFU. 12) Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 13) Plac budowy urządza wykonawca własnym kosztem i staraniem. 14) W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia w/w okoliczności. 15) Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia. 16) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia. 17) Jeżeli wystąpi taka konieczność , wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz jeżeli wystąpi taka konieczność zorganizowania objazdów i ich oznakowaniem. 18) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 19) Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac. 20) Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego. 21) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo -terminowo -finansowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, sporządzonego w oparciu o PFU stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7,

71322000-1,

71322200-3,

71242000-6,

71245000-7,

45100000-8,

45113000-2,

45231000-5,

45231300-8,

45232400-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2018 Data zakończenia: 2019-06-28

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/03/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wszystkie roboty i usługi wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy w terminie do 1 listopada 2019 roku.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy Pzp:
Wszystkie roboty i usługi wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy w terminie do 1 listopada 2019 roku.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Mając na uwadze, że w trakcie realizacji umowy na etapie na etapie uzyskiwania zgód, decyzji i pozwoleń od organów administracji państwowej wystąpiły poniższe okoliczności: ? zmiana lokalizacji przepompowni ścieków PS2 uwarunkowana zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót oraz zmniejszeniem kosztów eksploatacji tj. konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, ? konieczność przeprowadzenia procedury ustalenia granicy dz. ew. 260 narzucona przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy, tj. działania organów samorządowych uniemożliwiające terminową realizację zamówienia ? zwłoka organów administracji publicznej w wezwania do usunięcia braków formalnych decyzji wydanych przez RDOS, tj. zaniechanie organów państwowych uniemożliwiające terminową realizację zamówienia ? zwłoka w wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, tj. zaniechanie organów państwowych uniemożliwiające terminową realizację zamówienia ? zwłoka w wydaniu o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, , tj. zaniechanie organów państwowych uniemożliwiające terminową realizację zamówienia które nie były możliwe do przewidzenia na etapie ogłoszenia o zamówieniu ani zawierania umowy i które nie są spowodowane działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego czy Wykonawcy a jedynie wydłużonym w stosunku do normalnego czasem oczekiwania na wydanie ww. decyzji oraz niemożliwą do przewidzenia procedurą ustalania granic działki ew. nr 260 oraz biorąc pod uwagę że proponowane zmiany nie stanowią istotnych zmian umowy na podstawie § 3 ust. 2 pkt 4, § 3 ust. 3 pkt 2 i 5 i § 3ust. 6 umowy w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 4 ppkt a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24), został zawarty aneks o następującej treści: 1. Zmianie ulega § 11 ust. 1 i otrzymuje on brzmienie: "Wszystkie roboty i usługi wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona zgodnie z harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy w terminie do 1 listopada 2019 roku." 2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do umowy i otrzymuje on brzmienie HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWO - FINANSOWY Etap Termin wykonania Cena brutto Cena netto Etap I Aktualizacja map, prace projektowe 1 czerwca 2019 r. 369 000 zł 300 000 zł ETAP I Rurociąg tłoczny - przesyłowy Przepompownia Wykonanie wykopów ręcznie pod rurociąg Wykonanie wykopów mechanicznie pod rurociąg Wykonanie podsypki o gr. 15 pod przyłącza Budowa rurociągu tłocznego Wykonanie obsypki o gr. 0,15 m rurociągu Zasypywanie wykopów kanalizacji ręcznie z odkładu Zasypywanie wykopów rurociągu mechanicznie gruntem z odkładu 1 czerwca 2019 r. 984 000 zł 800 000 zł ETAP II Sieć kanalizacji sanitarnej Wykonanie wykopów ręcznie pod kanalizację Wykonanie wykopów mechanicznie pod kanalizację Wywóz nadmiaru urobku na odległość 1 km Wykonanie podsypki o gr. 0,15 m Budowę kanalizacji z rur PVC PH 160-250 mm Wykonanie studzienek betonowych PH 1000 mm Wykonanie obsypki o gr. 0,15 m Zasypywanie wykopów kanalizacji ręcznie z odkładu Zasypywanie wykopów kanalizacji mechanicznie gruntem z odkładu Przepompownia lokalna Budowa rurociągu tłocznego Budowa przyłączy 1 listopada 2019 r. 4 428 000 zł 3 600 000 zł

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.