eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Aleksandrów Łódzki › Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów ŁódzkiOgłoszenie z dnia 2019-04-02

Ogłoszenie nr 560063727-N-2019 z dnia 02-04-2019 r.

Aleksandrów Łódzki: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565661-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500133921-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrów Łódzki, Krajowy numer identyfikacyjny 47205773800000, ul. Pl. Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 422700300, e-mail gmina@aleksandrow-lodzki.pl, faks 422700313.
Adres strony internetowej (url): http://aleksandrow-lodzki.pl/zamowienia-publiczne/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.18.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wskazanych w szczegółowym opisie zamówienia, pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, przyjętym uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 oraz uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 3160) oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki (uchwała Nr XXXII/306/16 z dnia 29 grudnia 2016r. Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 493); Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części: - część I obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w koszach ulicznych, parkowych i na przystankach autobusowych, w pojemnikach i kontenerze na zmieszane odpady komunalne oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki papieru i tworzyw sztucznych na terenie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, a także w pojemnikach do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki; - cześć II obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych, odpadów pochodzących z czyszczenia ulic, chodników i placów oraz z likwidacji tzw. "dzikich wysypisk". - część III obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim. - część IV obejmująca odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim.


II.4) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

90511000-2,

90511100-3,

90511200-4,

90512000-9,

90533000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji usługi obejmuje okres od 01.07.2018 r. do 01.03.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych w koszach ulicznych, parkowych i na przystankach autobusowych, w pojemnikach i kontenerze na zmieszane odpady komunalne oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki papieru i tworzyw sztucznych na terenie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, a także w pojemnikach do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych zlokalizowanych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Robót Sanitarnych Sanator Sp. z o.o., sanator@sanator.pl, ul. Pańska 68/70, 95-070, Rąbień, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 118518.52 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych, odpadów pochodzących z czyszczenia ulic, chodników i placów oraz z likwidacji tzw. "dzikich wysypisk"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Robót Sanitarnych Sanator Sp. z o.o., sanator@sanator.pl, ul. Pańska 68/70, 95-070, Rąbień, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 36074.07 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Robót Sanitarnych sanator Sp. z o.o., sanator@sanator.pl, ul. Pańska 68/70, 95-070, Rąbień, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 146666.67 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Aleksandrowie Łódzkim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Robót Sanitarnych Sanator Sp. z o.o., sanator@sanator.pl, ul. Pańska 68/70, 95-070, Rąbień, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 59259.26 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/02/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Realizacja dodatkowych usług tego camego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym przez okres 2 kolejnych miesięcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podstawowa umowa wygasała z dniem 01.03.2019 r. w związku z czym Zamawiający przeprowadził kolejne postępowanie w tym zakresie w celu wyłonienia nowego Wykonawcy na wszystkie 4 części zamówienia, które to zostało unieważnione w dniu 14.02.2019 r., gdyż oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.