eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbkowice Śląskie › Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3Ogłoszenie z dnia 2020-03-31

Ogłoszenie nr 560057012-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.

Ząbkowice Śląskie: Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 597254-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510229259-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 52611000000000, ul. ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 8 165 300 lub 301, e-mail zamowienia.publiczne@zabkowiceslaskie.pl, faks 748 155 445.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zabkowiceslaskie.pl//przetargi/33

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.28.2019.EK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Nazwa nadana zamówieniu: Przebudowa budynku przy ul. Krzywej 4 w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane; Pozostałe CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45320000-6 Roboty izolacyjne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45313100-5 Instalowanie wind 45453100-8 Roboty renowacyjne 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 45331110-0 Instalowanie kotłów 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu użytkowania budynku nieużytkowanego (dawnego 4 Sądu Rejonowego) na cele żłobka dla 40-ściorga dzieci do lat trzech. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 29/4 w Ząbkowicach Śląskich, jest 3-kondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Dane wskaźnikowe budynku: Powierzchnia użytkowa pomieszczeń: ok. 469,61 m2 Powierzchnia zabudowy: ok. 193,00 m2 Kubatura użytkowa: ok. 1930,00 m3 Wysokość pomieszczeń w świetle: ok. 3,30 m Długość budynku: ok. 20,26 m Szerokość budynku: ok 10,44 do 9,38 m Ilość kondygnacji naziemnych: 2 oraz poddasze użytkowe i częściowe podpiwniczenie. Istniejące zagospodarowanie terenu: Dojście i dojazd na teren działki, na której usytuowany jest budynek będący przedmiotem zmiany sposobu użytkowania (nr 29/4 w Ząbkowicach Śl.) od ul. Krzywej przez istniejącą bramę, poprzez działkę nr 29/5 stanowiącą utwardzoną działkę drogową o nawierzchni betonowej. Od strony południowej działka przylega do istniejącego placu zabaw dla dzieci przedszkolnych (działka nr 29/6), od strony północnej graniczy z utwardzonym terenem istniejącego przedszkola (działka nr 29/3), na obszarze którego znajduje się jego zaplecze gospodarcze (śmietnik, miejsca postojowe, wiata na wózki). Budynek posiada przyłącze wodno-kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej, elektryczne i teletechniczne. Zakres robót obejmuje wykonanie min.: o rozbiórkę części ścianek działowych w lokalu, wyburzenie fragmentu ściany nośnej na parterze, demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, o wykonanie nowych ścian działowych w lekkiej konstrukcji g-k 10 cm z płyt ognioodpornych, o wydzielenie klatek schodowych ścianami z podwójnym poszyciem z ognioochronnych płyt kartonowo-gipsowych EI60, o ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz mineralnymi płytami izolacyjnymi gr. 18 cm, o wymianę wszystkich okien, o zamurowanie jednego okna na piętrze elewacji zachodniej, o wymianę fragmentu stropu nad parterem, o wymianę biegów schodowych na żelbetowe, o skucie części tynków ściennych i sufitowych, których kondycja nie nadaje się do pokrycia kolejną warstwą powłoki malarskiej, o renowację ścian piwnicy od wewnątrz i na zewnątrz z wykorzystaniem systemu renowacyjnego, o renowacje tynków zewnętrznych z uwzględnieniem zaprojektowanej kolorystyki, o zdjęcie istniejącej warstwy wykończeniowej posadzek oraz pogłębienie pomieszczeń w piwnicy, w części przewidzianej do użytkowania, o położenie nowej warstwy wykończeniowej posadzek, o remont i modernizację korytarzy: sufity podwieszane montaż rastrów świetlówkowych i modułów zasilania awaryjnego z podziałem na oświetlenie nocne, ściany korytarzy wygładzone zgodnie z techniką tynkarską, położenie lamperii na bazie żywicy syntetycznej o walorach tynku zmywalnego, o realizację sufitów podwieszanych w pozostałych pomieszczeniach, o remont i modernizację instalacji wod-kan: zabezpieczenie istniejących ujść instalacji wodnej i kanalizacyjnej w miejscu dokonywania wyburzeń, realizację nowego rozprowadzenia sieci kanalizacyjnej oraz doprowadzenie nowych podejść instalacji wod-kan do nowoprojektowanych urządzeń sanitarnych (miski ustępowe, umywalki, zlewy gospodarcze, szafa gospodarcza z umywalką, zmywarka, zlewy jednokomorowe, brodziki, e.c.), o wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią, budowę instalacji gazowej, o wykonanie instalacji elektrycznej, montaż tablic bezpiecznikowych, realizację nowego oświetlenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, warunkowo: montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, o realizację instalacji wentylacyjnej, o realizacje niskoprądowej instalacji przyzywowej i monitoringowej. Prace wykończeniowe i instalacyjne: o wykonanie nowego podziału funkcji pomieszczeń w lokalu, o montaż drzwi wewnętrznych, wraz z ościeżnicami; drzwi do łazienek, toalet, umywalni, klatek schodowych i innych, o montaż armatury sanitarnej białej i srebrnej, w tym urządzeń wbudowanych: szafy przelotowej i szafy gospodarczej z umywalką, o wykonanie sufitów podwieszanych, o wykonanie nowych posadzek w obrębie obszaru opracowania, o montaż dźwigu gospodarczego dwuprzystankowego, o montaż platformy schodowej, o wykonanie instalacji c.o. i kotłowni, o wykonanie instalacji wentylacyjnej, o poprowadzenie nowych instalacji elektrycznych (instalacje oświetleniowe podstawowe, awaryjne dróg ewakuacyjnych; instalacje gniazd wtykowych; instalacje niskoprądowe przyzywowe i monitoringowe oraz sygnalizacji p.poż.), o wykonanie scenografii ewakuacyjnej (symbole, oznaczenia, oświetlenia), zgodnie z wymogami przepisów 5 bezpieczeństwa pożarowego, o zabezpieczenie osłonkami kantów słupów i innych ostrych krawędzi elementów budowlanych w pomieszczeniach do których mają dostęp dzieci, dotyczy to zwłaszcza łazienki dzieci i ostrych krawędzi glazurniczych. Szczegółowy zakres prac określony został w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 4. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo - finansowy (w formie pisemnej i elektronicznej), przedstawiający planowane wykonanie robót z podziałem na ich etapy zgodnie z czasową organizacją ruchu i ich finansowanie. Zakres robót do wykonania przedstawiony w harmonogramie rzeczowo - finansowym musi być rozbity na elementy robót, czas realizacji oraz koszty finansowe. 5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert. 6. Ewentualne podane w opisach nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzuje produkty lub usługi, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30, art. 7 ustawy P.z.p., a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, normy, oceny techniczne specyfikacje techniczne itp. systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia, bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami, bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy P.z.p., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów, lub urządzeń równoważnych, albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 7. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 1) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. wskazuje, że dla czynności, polegających na wykonaniu: prac murowych wewnątrz obiektu, tynków wewnątrz i na zewnątrz obiektu, montażu stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, wykonaniu instalacji wody ciepłej i zimnej, instalacji kanalizacji 6 sanitarnej, instalacji wewnętrznych oświetleniowych i gniazd wtykowych, instalacji gazowych, prac montażowych urządzeń kotłowni, instalacji grzejnikowej, instalacji ochrony odgromowej, armatury kotłowni, określa wymóg zatrudnienia osób wykonujących te czynności na umowę o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy, 2) Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 3) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności w zakresie wykonywanych czynności. 4) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący czynności wskazane w SIWZ będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 8. Sposób dokumentowania zatrudnienia, osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt 7 ppkt 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń , zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) - RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dowodów o których mowa w pkt 8 ppkt 1lit a-d w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie traktowane jako niewypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 7 wykonujących czynności o których mowa w pkt 7 ppkt 1. 9. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7 ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonania świadczenia. 2) W przypadku niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, lub Podwykonawcę osób wykonujących określone czynności w pkt 7 ppkt 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 3) W przypadku nie dochowania któregokolwiek z terminów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi określonymi w umowie. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111100-9,

45320000-6,

45453000-7,

45313100-8,

45453100-8,

45111291-4,

45233223-8,

45331110-0,

45331100-7,

45332000-3,

45332300-6,

45333000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta w dniu 15października z terminem realizacji do dnia 31 marca 2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmainy zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ - w projekcie umowy w par. 13

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z zapisami umowy termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia miał nastąpić do 31.03.2020 r. W toku realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w dniu 19.03.2020 r. wystąpił z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania zadania z uwagi na pandemię koronawirusa na czas zagrożenia epidemicznego. Wykonawca wskazał na problemy związane z absencją kluczowego personelu spowodowane koniecznością opieki nad dziećmi, a wynikające z zamknięcia placówek oświatowych. Wskazał na podobną sytuację w hurtowniach, ograniczonych godzinach pracy, opóźnionych transportach materiałów. Według Wykonawcy zadania specjalistyczny serwis całkowicie ograniczył pracę mobilną zmieniając system na pracę zdalną. Pełna sprawność firm zapowiadana jest po ustabilizowaniu panującej sytuacji w kraju. Mając powyższe na uwadze oraz zapisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym zapisy rozdziału 2 art. 3 i 4 dotyczących odpowiednio wykonywania przez czas oznaczony pracy zdalnej oraz zwolnienia ubezpieczonych od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, a także zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w tym zapisy rozdziału I dotyczącego wprowadzenia w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze całego kraju stanu epidemii w związku z zakażeniem w/w wirusem oraz fakt, iż Zamawiający w umowie nr ZPW/104/IGP/2019 z dnia 15.10.2019 r. w par. 13 ust. 2 pkt 1 lit. e i ust. 4 dopuścił zmiany zapisów umownych na wniosek jednej ze stron,za zgodą drugiej strony umowy w przypadku wystąpienia między innymi zmian będących następstwem działania organów administracji rządowej. Wprowadzony Rozporządzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii oraz Ustawa dotycząca zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym konieczność realizacji opóźnionych dostaw jak i zabezpieczenia odpowiedniej ochrony pracownikom realizującym niniejsze zadanie inwestycyjne, przemawiają za uznaniem wniosku Wykonawcy dotyczącym zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu umowy. Zmawiający uznał za właściwe podpisanie aneksu zmieniającego termin zakończenia niniejszego zadania.W związku z powyższym, zgodnie z aneksem termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy nastąpi nie później niż do 10.04.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.