eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryglice › "Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, Gmina Ryglice - ETAP II - roboty budowlaneCzęść IRozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku "Wolanka", Część IIOdtworzenie istniejącego budynku "ochronki" z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu, Część IIIBudowa placu zabawi elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni"Ogłoszenie z dnia 2020-03-31

Ogłoszenie nr 560056708-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.

Ryglice: "Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, Gmina Ryglice - ETAP II - roboty budowlane: Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku "Wolanka", Część II: Odtworzenie istniejącego budynku "ochronki" z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu, Część III: Budowa placu zabawi elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Inwestycja dotowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 535947-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540086071;540092962;540099319;540104937;540113142;540122852; 540125113; 540129622

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510171561-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ryglic, Krajowy numer identyfikacyjny 54758900000000, ul. ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 541 035, e-mail inwest_ryglice@poczta.onet.pl, faks 146 541 054.
Adres strony internetowej (url): www.ryglice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, Gmina Ryglice - ETAP II - roboty budowlane: Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku "Wolanka", Część II: Odtworzenie istniejącego budynku "ochronki" z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu, Część III: Budowa placu zabawi elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia - uwzględniający modyfikacje z dnia 06.06.2019 r., 21.06.2019 r., 27.06.2019 r.: Adres inwestycji: Lubcza, dz. ewid. nr 1606, 1607/1, 1607/2, 1434, 1605/1, 1402/1, 1402/2, obręb Lubcza, Gmina Ryglice. Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku "Wolanka": Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową nowej kładki dla pieszych, na której zlokalizowany będzie ciąg pieszy o szerokości użytkowej 1,5 m, zewnętrzne krawędzie obiektu będą zabezpieczone stalową balustradą. Zakres robót obejmuje w szczególności: - wykonanie pali pod podpory, - budowę żelbetowych monolitycznych przyczółków, - budowę muru oporowego oraz żelbetowych schodów skarpowych, - budowę stalowo-betonowej konstrukcji nośnej kładki wraz z montażem łożysk, - rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych, - umocnienie skarp potoku. Część II: Odtworzenie istniejącego budynku "ochronki" z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: - odtworzeniem istniejącego budynku "ochronki" wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną, - budową komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi (37 szt. w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) na działkach nr 1606, 1607/1, 1607/2, 1402/1, - remontem istniejącego terenu pieszo-jezdnego na działce nr 1607/1, - budową placu rekreacyjnego na działce nr 1606, - wykonaniem utwardzonego terenu pod mobilną estradę plenerową na działce nr 1607/2, - budową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanej studzienki S3 na działce nr 1606, - budową zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do projektowanej studzienki Sd7 na działce nr 1606 oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej do studzienki kanalizacyjnej "Sdistn." na działkach nr 1606 i 1402/1 oraz na działkach nr 1607/2, 1607/1, 1434 z odprowadzeniem wód opadowych do potoku ,,Wolanka", - budową oświetlenia, w tym oświetlenia z modułem fotowoltaicznym na działkach nr 1605/1, 1606, 1607/1, 1607/2, 1402/1, 1402/2 - budowę schodów terenowych. Część III: Budowa placu zabaw i elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: - budową straganów handlowych (5 szt.) na działkach nr 1607/1, 1607/2, - budową wiaty rowerowej i wiaty przystankowej na działce nr 1606, - przeniesieniem figury św. Józefa z dzieciątkiem na działkę nr 1606. - wykonaniem placu zabaw i elementów małej architektury, - wykonanie nasadzeń zieleni. Zamówienie jest udzielane w częściach. Etap II - przedmiotem zamówienia są wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową będącą elementem SIWZ i stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. Niniejsza procedura dokonania zamówienia publicznego będzie dotyczyła wyłącznie Etapu II zamówienia. Roboty budowlane związane z Etapem I zostały wykonane i odebrane. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych następującą dokumentacją projektową: Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku "Wolanka": a) Projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" - stanowiący załącznik nr 1 do decyzji znak: UAB.6740.485.2017 z dnia 14.06.2017 r. b) Projekt budowlany - mosty dla inwestycji pn. ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Arkadiusza Szczęsny, sprawdzony przez mgr inż. Beatę Kobylec-Szczęsny, luty 2017 r. c) Projekt rozbiórki istniejącej kładki dla pieszych w ramach zadania pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, gm. Ryglice", opracowany przez mgr inż. Arkadiusza Szczęsny oraz mgr inż. Beatę Kobylec-Szczęsny, marzec 2017 r. d) Projekt wykonawczy - mosty dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, gm. Ryglice", opracowany przez mgr inż. Arkadiusza Szczęsny sprawdzony przez mgr inż. Beatę Kobylec-Szczęsny, luty 2017 r. e) Przedmiar robót - mosty dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Beatę Kobylec-Szczęsny sprawdzony przez mgr inż. Arkadiusza Szczęsny, marzec 2017 r. f) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - mosty dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, gm. Ryglice", opracowana przez mgr inż. Arkadiusza Szczęsny sprawdzona przez mgr inż. Beatę Kobylec-Szczęsny, luty 2017. Zamawiający przekazuje całość posiadanej dokumentacji, z czego zakres prac obrazuje przedmiar robót dla Części I. Część II: Odtworzenie istniejącego budynku "ochronki" z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu: a) Projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" - stanowiący załącznik nr 1 do decyzji znak: UAB.6740.485.2017 z dnia 14.06.2017 r. b) Projekt budowlany - architektura dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznychi funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" - stanowiący załącznik nr 1 do decyzji znak: UAB.6740.485.2017 z dnia 14.06.2017 r. c) Projekt budowlany - konstrukcja - ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, luty 2017 r. d) Projekt wykonawczy - architektura - ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, luty 2017 r. e) Przedmiar robót - architektura i konstrukcja dla inwestycji ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" - rozdziały 1.1 - 1.31, 2.1-2.22, 2.26, 2.30, 2.31, opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 dn. 19.06.2019 r. f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - architektura dla inwestycji ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" , opracowana przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, luty 2017 r. g) Projekt wykonawczy - konstrukcja - ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, luty 2017 r. h) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - konstrukcja dla inwestycji ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" , opracowana przez Firmę Handlowo-Usługową KOSZTBUD i) Projekt budowlany - instalacje sanitarne dla inwestycji pn. ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Bartosza Dzwonek sprawdzony przez mgr inż. Daniela Jurek j) Projekt wykonawczy -- instalacje sanitarne dla inwestycji pn. ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 z dn. 30.05.2017 r. k) Przedmiar robót - instalacje sanitarne dla inwestycji pn..: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 dn. 19.06.2019 r. l) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje sanitarne dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowana przez Krzysztofa Kubik, marzec 2017 r. m) Projekt budowlany - instalacje elektryczne dla inwestycji pn. ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Rybus, inż. Grzegorza Zając sprawdzony przez mgr inż. Andrzeja Stehlik, marzec 2017 r. n) Projekt budowlany - oświetlenie zewnętrzne dla inwestycji pn. ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Rybus, inż. Grzegorza Zając sprawdzony przez mgr inż. Andrzeja Stehlik, marzec 2017 r. o) Projekt wykonawczy - oświetlenie zewnętrzne dla inwestycji pn. ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Rybus, inż. Grzegorza zając sprawdzony przez mgr inż. Andrzeja Stehlik, marzec 2017 r. p) Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne dla inwestycji pn. Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Rybus, inż. Grzegorza Zając sprawdzony przez mgr inż. Andrzeja Stehlik, marzec 2017 r. q) Przedmiar robót - oświetlenie zewnętrzne dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inz. Krzysztofa Rubus, z dn. 10.05.2017 r. r) Przedmiar robót - instalacje elektryczne, dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 dn. 29.05.2019 r. s) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- instalacje elektryczne, dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Rybus, marzec 2017 r. t) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -oświetlenie zewnętrzne dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inz. Krzysztofa Rubus, marzec 2017 r. u) Projekt budowlany - drogi dla inwestycji pn. ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, luty 2017 r., v) Projekt wykonawczy - drogi dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez mgr inż. Tomasza Iwańskiego oraz inż. Tadeusza Ścióg. w) Przedmiar robót - drogi dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, luty 2017 r. x) Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - drogi dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy",, opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, grudzień 2016 r. y) Inwentaryzacja budowlana wraz z ekspertyzą stanu technicznego opracowana przez Pracownia Architektoniczna Ewa Bień, ul. Dąbrowskiego 8, 33-100 Tarnów;. Zamawiający przekazuje całość posiadanej dokumentacji, z czego zakres prac obrazuje przedmiar robót dla Części II. Część III: Budowa placu zabaw i elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni: a) Projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" - stanowiący załącznik nr 1 do decyzji znak: UAB.6740.485.2017 z dnia 14.06.2017 r. b) Projekt budowlany - architektura dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" - stanowiący załącznik nr 1 do decyzji znak: UAB.6740.485.2017 z dnia 14.06.2017 r. c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - plac zabaw dla inwestycji pn.: ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 d) Przedmiar robót - plac zabaw i mała architektura dla inwestycji ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 z dn. 30.05.2017 e) Przedmiar robót - architektura i konstrukcja dla inwestycji ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy" poz. 29-31, 33-35 , opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 z dn. 18.03.2017 r. f) Przedmiar robót uzupełniający -dla inwestycji ,,Odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy", opracowany przez WWS Energia Sp. z o.o., 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16 z dn. 05.02.2019. Zamawiający przekazuje całość posiadanej dokumentacji, z czego zakres prac obrazuje przedmiar robót dla Części III. UWAGI: 1) Inwestycja dotowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2) Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji, w celu sporządzenia prawidłowej oferty. 3) Zamówienie należy wykonać wg dokumentacji projektowej, inwentaryzacji (dot. Cz. II), zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót oraz zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy, przy czym Zamawiający informuje, iż przekazuje całość posiadanej dokumentacji. Wszystkie materiały muszą posiadać: - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych. - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją. 4) Do dnia odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany złożyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Jednocześnie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowód złożenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu. Niezwłocznie po przyjęciu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do zasobu Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą. 5) Dotyczy części II zamówienia: a) Do odtworzenia budynku dawnej ochronki zostanie częściowo wykorzystany materiał z rozbiórki obiektu. Materiał do wbudowania, tj. cegła pełna z rozbiórki 15 palet x 200 szt. oraz wieżyczka dachowa, jest składowany na placu budowy. Wieżyczka dachowa zachowana jest w celu ułatwienia prawidłowej rekonstrukcji obiektu, do ponownego wbudowania należy przewidzieć iglicę (po wykonaniu oczyszczenia i przywrócenia pierwotnego poloru). Cegłę należ wbudować wg zaleceń Konserwatora Zabytków, po konsultacji z Zamawiającym. b) Budynek należy odtworzyć wg zaleceń Konserwatora Zabytków. W celu odtworzenia stanu pierwotnego został wykonany szablon gzymsu, który zostanie przekazany Wykonawcy. Pozostałe wymagania/ informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Termin wykonania: do 31.10.2019 r. - dot. części I, do 30.11.2020 r. - dot. części II - do 30.11.2020 r. - dot. cz. III. 2. Przekazanie terenu budowy odbędzie się protokolarnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w terminie: - 7 dni roboczych od podpisania umowy - dot. części I, - nie wcześniej niż 01.08.2019 r. jednakże nie później niż 30.08.2019 r. - dot. części II, - nie wcześniej niż 30.06.2020 r. jednakże nie później niż 01.08.2020 r. - dot. części III 3. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia uważa się faktyczną datę zakończenia robót, stwierdzoną w dzienniku budowy przez Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram ogólny (na druku Zamawiającego), harmonogram szczegółowy stanowiący uszczegółowienie harmonogramu ogólnego zgodnie z pozycjami przedmiarowymi oraz kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie dokumentacji przetargowej. 5. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy, który będzie stanowił element dokumentacji odbiorowej. Kosztorys powykonawczy jest wymagany do rozliczenia inwestycji z instytucją dotującą. 6. Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie roboty, czynności i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to jest ostateczne, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy w szczególności: wszystkie obowiązujące podatki, koszt zabezpieczeń, prac przygotowawczych pomiarowych i porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, składowania odpadów, odtworzenia miejsc prowadzonych robót budowlanych do stanu pierwotnego, koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, opracowania dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej. 7. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane oraz wszelkie inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wraz z dostarczeniem Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na normy prawne i techniczne mające zastosowanie w budownictwie, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp. 9. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, obsługa geodezyjna całości zadania - wraz z uzyskaniem aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjnym wyznaczeniem, pomiarami realizacyjnymi w trakcie wykonywania robót i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opracowanie projektu oznakowania i organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji powykonawczej, organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.), opracowanie dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztowym, uporządkowanie i przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego, Wykonawca ma prowadzić prace w sposób nie powodujący uszkodzenia wcześniej wykonanych robót, a w przypadku ewentualnych nieprzewidzianych szkód jest zobowiązany do ich naprawy (dot. cz. II i cz. III zamówienia). 10. Zamawiający posiada prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę na zakres objęty przedmiotem zamówienia: a) Decyzję nr 841/2017 o pozwoleniu na odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457w Lubczy, z dnia 14.06.2017, znak: UAB.6740.485.2017.PB. b) Decyzję nr 1073/2017 o zmianie decyzji nr 841/2017 z dnia 14.06.2017 r. o pozwoleniu na odtworzenie walorów architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych zdegradowanego terenu w centrum wsi i budynku o nr administracyjnym 457 w Lubczy, z dnia 26.07.2017, znak: UAB.6740.1039.2017.PB. 11. Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem: Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku "Wolanka": a) Kierownika robót posiadającego co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 t.j. z dnia 22.06.2018 r.), zwanej dalej ustawą Pb oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2018 poz. 2272 t.j. z dnia 05.12.2018 r.), zwanej dalej ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych UE oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016 poz. 1725 t.j. z dnia 20.10.2016 r. ), zwanej dalej ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, b) kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej w rozumieniu ustawy Pb lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych UE oraz art.20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Część II: Odtworzenie istniejącego budynku "ochronki" z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu: a) kierownika robót posiadającego co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych UE oraz art.20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. - który przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, b) kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy Pb lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych UE oraz art.20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, c) kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Pb lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych UE oraz art.20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, d) kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy Pb lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych UE oraz art.20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy był zatrudniony przy realizacji ww. inwestycji przez cały okres trwania inwestycji, natomiast poszczególni kierownicy robót byli zatrudnieni przez okres trwania prac o charakterze odpowiadającym ich uprawnieniom do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności. Wykonawca jest zobowiązany poinformować na piśmie Zamawiającego o podjęciu działań w ramach realizacji inwestycji przez danego kierownika robót najpóźniej w dniu podjęcia tych działań. W ww. piśmie Wykonawca zobowiązany jest podać dane osobowe kierownika robót i numer uprawnień oraz załączyć kserokopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Jednocześnie Zamawiający będzie w analogiczny sposób informował Wykonawcę o podjęciu działań w ramach realizacji inwestycji przez danego inspektora nadzoru inwestorskiego. Koordynatorem działań kierowników robót i osobą do kontaktu będzie Kierownik Budowy. Część III: Budowa placu zabaw i elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni: - kierownika robót posiadającego co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych UE oraz art.20a ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 12. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby na okres co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Część I: Rozbiórka wraz z budową kładki dla pieszych i umocnieniem potoku "Wolanka": - budowa nowej kładki dla pieszych, na której zlokalizowany będzie ciąg pieszy o szerokości użytkowej 1,5 m wraz z zabezpieczeniem zewnętrznych krawędzi obiektu stalową balustradą. - wykonanie pali pod podpory, - budowa żelbetowych monolitycznych przyczółków, - budowa muru oporowego oraz żelbetowych schodów skarpowych, - budowa stalowo-betonowej konstrukcji nośnej kładki wraz z montażem łożysk, - rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych, - umocnienie skarp potoku. Część II: Odtworzenie istniejącego budynku "ochronki" z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu: - odtworzenie istniejącego budynku "ochronki" wraz z wewnętrzną instalacją: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową i elektryczną." - budowa komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi (37 szt. w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) na działkach nr 1606, 1607/1, 1607/2, 1402/1, - remont istniejącego terenu pieszo-jezdnego na działce nr 1607/1, - budowa placu rekreacyjnego na działce nr 1606, - wykonaniem utwardzonego terenu pod mobilną estradę plenerową na działce nr 1607/2 - budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanej studzienki S3 na działce nr 1606, - budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do projektowanej studzienki Sd7 na działce nr 1606 oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej do studzienki kanalizacyjnej "Sdistn." na działkach nr 1606 i 1402/1 oraz na działkach nr 1607/2, 1607/1, 1434 z odprowadzeniem wód opadowych do potoku ,,Wolanka", - budowa oświetlenia, w tym oświetlenia z modułem fotowoltaicznym na działkach nr 1605/1, 1606, 1607/1, 1607/2, 1402/1, 1402/2, - wykonanie schodów terenowych. Część III: Budowa placu zabaw i elementów małej architektury wraz z nasadzeniem zieleni - budowa straganów handlowych (5 szt.) na działkach nr 1607/1, 1607/2, - budowa wiaty rowerowej i wiaty przystankowej na działce nr 1606, - przeniesienie figury św. Józefa z dzieciątkiem na działkę nr 1606. - wykonanie placu zabaw i elementów małej architektury -wykonanie nasadzeń zieleni. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: W celu wykazania okoliczności, o których mowa w lit. a, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych podczas realizacji przedmiotu umowy zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno również zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. c) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: o Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o którym mowa w lit. b w terminie do 5 dni od wezwania. o W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. b i c zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. o Sankcje wskazane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 13. Wykonawca robót zobowiązany jest do takiego etapowania i zabezpieczenia robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, by minimalizować ich uciążliwość dla mieszkańców korzystających z pobliskiej drogi gminnej i dróg powiatowych. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego. 14. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, złożoną ofertą, dokumentacją budowlano-techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, 2) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującym prawem, 3) przedkładanie Inspektorowi Nadzoru Koordynatorowi do akceptacji przed wbudowaniem, a następnie dołączenie do operatu powykonawczego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności lub świadectwa jakościowe każdego używanego na budowie wyrobu lub elementów konstrukcyjnych, 4) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy, 5) zapewnienie we własnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, 6) współpraca z pracownikami Zamawiającego, w szczególności uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, 7) zawiadomienie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o wadach lub brakach w dokumentacji uniemożliwiających prowadzenie robót lub stwierdzeniu w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na funkcjonowanie odtworzonego w kolejnych etapach zamówienia obiektu, w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia, 8) niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach, problemach i trudnościach mogących wpłynąć na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności na jakość wykonywanych robót, 9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego placu budowy na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy do odbioru przedmiotu umowy, 10) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na cały okres realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: - 250 000,00 zł - dot. Części I, - 2 000 000,00 zł - dot. Części II, - 100 000,00 zł - dot. Części III dla każdej części zamówienia z osobna. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać dokument, o którym mowa powyżej, potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia, 11) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 12) przeprowadzenie wszelkich badań, sprawdzeń i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 13) zapewnienie obsługi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w trakcie realizacji robót, 14) wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych niezbędnych do wykonania zadania, 15) ręczne wykonanie robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych, 16) szczelne szalowanie wykopów w pobliżu elementów istniejącej infrastruktury, 17) realizacja robót z uwzględnieniem wymagań, uwag i zaleceń wynikających z uzgodnień dokumentacji budowlano-technicznej, 18) szczelne szalowanie wykopów w pobliżu elementów istniejącej infrastruktury, 19) bieżące prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz stanem rzeczywistym, 20) zgłoszenie Inspektorowi Nadzoru na piśmie do sprawdzenia i odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające, 21) poinformowanie na piśmie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania robót, 22) zlecenie na koszt własny niezbędnych nadzorów specjalistycznych wynikających z zaleceń dysponentów mediów (energetyka, telekomunikacja, itp.), 23) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztorysowym (wymagane przepisami prawa oświadczenia, atesty, certyfikaty materiałów, deklaracje zgodności oraz instrukcji BHP, DTR, instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń itp., rozliczenie powykonawcze z podziałem na branże i elementy zastosowane w kosztorysie ofertowym oraz harmonogramie. 24) stosowanie się do wytycznych i wymogów Zamawiającego przy sporządzaniu dokumentacji odbiorowej (wytyczne i wymogi wynikające z zasad dofinansowania, których spełnienie jest konieczne celem rozliczenia zadania z instytucją dotującą). 25) przygotowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji obiektu (dot. cz. II). 15. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa (warunków p-poż., BHP), zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych przebywających na terenie wykonywanych robót, wykonanie i utrzymanie na swój koszt wszystkich osłon, ogrodzeń na terenie robót i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robót oraz jest zobowiązany do naprawienia powstałych szkód i strat. 16. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty. 17. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, powinien on, niezależnie od tego z jakich przyczyn powstały (włącznie z działaniem siły wyższej) naprawić na własny koszt w taki sposób aby roboty i materiały odpowiadały pod każdym względem wymogom specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, zasadom wiedzy technicznej i normom. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty w robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 19. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i autora projektu, który dokona odpowiednich zmian, modyfikacji i poprawek. 20. Wykonawca robót zobowiązany jest do takiego etapowania i zabezpieczenia robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, by minimalizować ich uciążliwość dla mieszkańców korzystających z pobliskiej drogi gminnej i dróg powiatowych. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego. 21. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, obsługa geodezyjna całości zadania - wraz z uzyskaniem aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjnym wyznaczeniem, pomiarami realizacyjnymi w trakcie wykonywania robót i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opracowanie projektu oznakowania i organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji powykonawczej, organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.), opracowanie dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztowym, uporządkowanie i przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 22. Całość badań wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na własny koszt. 23. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową lub normami, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z normami i umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 24. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, obsługa geodezyjna całości zadania - wraz z uzyskaniem aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej, geodezyjnym wyznaczeniem, pomiarami realizacyjnymi w trakcie wykonywania robót i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, opracowanie projektu oznakowania i organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji powykonawczej, organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.), opracowanie dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztowym, uporządkowanie i przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego. 25. Niezbędne dokumenty odbiorowe do dostarczenia przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a) Oświadczenie Kierownika robót - o zgodności i kompletności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót i terenu sąsiadującego. b) Oświadczenie Wykonawcy lub Kierownika robót o dostarczeniu wszystkich wymaganych SIWZ dokumentów odbiorowych. c) Protokół odbioru końcowego wykonanych robót. d) Kosztorys powykonawczy. e) Dokumentacja fotograficzna z przebiegu prowadzonych robót i terenu objętego zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego), w trakcie robót oraz stanu po zakończeniu robót - w wersji elektronicznej w formacie JPG (kolor, rozdzielczość min. 3,0 Mpix). f) Dokument poświadczający złożenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu (Geodezyjna dokumentacja powykonawcza wraz z informacją geodety o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tarnowie - niezwłocznie po przyjęciu do zasobu), g) Wszystkie przekazane/wypożyczone przez Zamawiającego na czas realizacji robót dokumenty. 26. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie: 1) faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawców roboty, usługi i dostawy, wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące- po kompletnym zrealizowaniu etapu budowy, na podstawie zestawienia wykonanych robót (protokołu odbioru) podpisanego przez obie strony (inspektora/inspektorów nadzoru i kierownika budowy/ kierowników robót) oraz załączonych niezbędnych kopii faktur i gwarancji. Książka obmiarów będzie prowadzona według obowiązujących zasad, lecz nie będzie podstawą do rozliczenia umowy. 2) faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odebraniu przez komisję odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza realizowanie płatności fakturami częściowymi do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego, pozostałe 10 % wynagrodzenia umownego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego wykonanych robót stanowiących przedmiot zamówienia, podpisanego przez komisję odbioru końcowego.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45246000-3,

45221113-7,

45233300-2,

45233200-1,

45100000-8,

45200000-9,

45110000-1,

45111220-6,

45210000-2,

45262321-7,

45400000-1,

45421131-1,

45450000-6,

45111220-6,

45410000-4,

45300000-0,

45321000-3,

45232420-2,

45232410-9,

45232411-6,

45320000-6,

45300000-9,

45330000-9,

45331000-6,

45311000-3,

45315700-5,

45311100-1,

45311200-2,

45310000-3,

45112723-9,

45233293-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Data zawarcia umowy: 07.08.2019 r. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.20120 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Część II: Odtworzenie istniejącego budynku "ochronki" z przeznaczeniem na budynek usługowo-mieszkalny wraz z zagospodarowaniem terenu
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IMBUD Jerzy i Jarosław Gajdosz Sp. J., imbud.pb@interia.pl, Tarnów, ul. Okrężna 4, 33-100, Tarnów, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3148086.75 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Całkowita wartość zamówienia udzielanego w częściach (szacunkowa) bez VAT: 3 977 148,29 zł, w tym wartość aktualnie udzielonej części zamówienia (postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.1.12.2019) 3 491 674,87 zł netto (Część I: 277 330,94 zł; Część II: 3 091 616,17 zł; Część III zamówienia: 122 727,76 zł). Cena wybranej oferty/wartość umowy -dot. Cz. II: 3 699 243,88 zł brutto (w tym część mieszkaniowa: 1 244 900,35 zł w tym 8% VAT; część użyteczności publicznej: 2 454 343,53 zł w tym 23% VAT), bez VAT: 3 148 086,75 zł.SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
17/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
W powołaniu na art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zawarto Aneks nr 1 z Wykonawcą do Umowy nr ZP.272.24.2019 zmieniający przedmiotową umowę w zakresie zmiany kierownika robót sanitarnych - wprowadzono zmiany w &7 ust. 2 pkt 3.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W powołaniu na art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, w związku z pismem z dnia 10.03.2020 r. Wykonawcy PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IMBUD, Jerzy i Jarosław Gajdosz SP. J., ul. Okrężna 4, 33-100 Tarnów, dot. wniosku o zmianę kierownika robót sanitarnych w umowie nr ZP.272.24.2019 z dn. 07.08.2019 zawarto Aneks nr 1 do Umowy nr ZP.272.24.2019 z dn. 07.08.2019 r.. Na podstawie pisma Wykonawcy z dnia 10.03.2020 r. zawierającego wniosek o zmianę umowy nr ZP.272.24.2019 z dnia 07.08.2019 r. w zakresie zmiany kierownika robót sanitarnych, w powołaniu na zapisy §11 ust. 1,pkt. 1 zmieniono umowę w zakresie zmiany kierownika robót sanitarnych. Termin realizacji przedmiotu umowy nie ulega zmianie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
ANEKS nr 1 zawarto w dniu 17.03.2020 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.