eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2020-03-31

Ogłoszenie nr 560056505-N-2020 z dnia 31-03-2020 r.

Gdańsk: Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510034593

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 00001775600514, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 078 200, e-mail Malgorzata.Rzepko@zus.pl, faks 583 018 459.
Adres strony internetowej (url): https://www.zus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

100000/271/4/2020-ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów oraz utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Gdańsku i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych wymienionych w punkcie 2. 2.Adresy jednostek Oddziału ZUS w Gdańsku: 1)Inspektorat Gdańsk-Śródmieście, ul. Chlebnicka 3/8, 80-830 Gdańsk; 2)Inspektorat w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 29A, 82-500 Kwidzyn; 3)Inspektorat w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9B, 83-400 Kościerzyna; 4)Inspektorat w Sztumie, ul. Mickiewicza 34, 82-400 Sztum; 5)Inspektorat w Starogardzie Gdańskim, ul. Piłsudskiego 4, 83-200 Starogard Gdański; 6)Inspektorat w Malborku, ul. Dworcowa 1B, 82-200 Malbork; 7)Punkt Informacyjny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański; 8)Inspektorat w Pruszczu Gdańskim, ul. Wita Stwosza 7, 83-000 Pruszcz Gdański; 9)Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Tuwima 9, 80-210 Gdańsk; 10)Biuro Terenowe w Sopocie, Al. Niepodległości 796, 81-805 Sopot; 11)Inspektorat w Gdyni, ul. Władysława IV 24, 81-364 Gdynia; 12)Inspektorat w Kartuzach, ul. Ceynowy 5, 83-300 Kartuzy; 13)Inspektorat w Tczewie, ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew; 14)Inspektorat w Pucku, ul. Orzeszkowej 3, 84-100 Puck; 15)Inspektorat w Wejherowie, ul. Sobieskiego 294, 84-200 Wejherowo; 16)Punkt Informacyjny w Rumi, ul. Starowiejska 9, 84-230 Rumia; 17)Obiekt Oddziału w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk; 18)Obiekt Oddziału w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 146 i 146 A, 80-865 Gdańsk.3.W Punktach Informacyjnych w Rumi i Nowym Dworze Gdańskim wykonywane będzie tylko sprzątanie wewnątrz obiektu, określone w części B opisu przedmiotu zamówienia.4.Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.


II.4) Główny kod CPV: 90919200-4
Dodatkowe kody CPV:

90911100-7,

90919100-3,

90916000-1,

90610000-6,

90620000-9,

90630000-2,

77310000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
3 miesiące od dnia podpisania umowy, tj. do 24.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Negocjacje bez ogłoszenia


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia na przątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów i utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zapisy umowy nr 1075379 nie zapewniają zachowania odpowiedniego do obecnej sytuacji epidemiologicznej poziomu higieny w obiektach Oddziału. Ze względu na konieczność pilnego i nagłego udzielenia zamówienia liczba pracowników serwisu sprzątającego oraz zakres usługi został w umowie w znacznym stopniu ograniczony w stosunku do obowiązującego standardu sprzątania. W umowie: 1)wymagamy od wykonawcy zapewnienia minimum 55 pracowników serwisu sprzątającego - dwie osoby w mniejszych jednostkach, trzy osoby w większych TJO, 9 osób w siedzibie Oddziału, cztery osoby w budynku Orzecznictwa Lekarskiego; 2)zakres sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów został ograniczony do minimum tj.: ocodziennego sprzątania i utrzymania czystości na SOK, w strefach wejścia, gabinetach lekarskich i pokojach bazy noclegowej CSZ oraz w toaletach, ocodziennego wyrzucania śmieci z wszystkich pomieszczeń, oraz w tygodniu sprzątania pokoi biurowych, oraz w miesiącu sprzątania magazynów dokumentacji i archiwów. Jak widać powyżej zakres usługi jest nieadekwatny do ogłoszonego w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. W celu zapewnienia w naszych obiektach odpowiedniego poziomu czystości i higieny oraz zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego należy w umowie nr 1075379 zwiększyć liczbę personelu sprzątającego o: jedną osobę w mniejszych TJO oraz dwie osoby w większych jednostkach (łącznie o 19 osób). Zadaniem tych osób będzie: 1)w strefach wejścia i obszarach dostępnych dla klientów codzienna dezynfekcja: obiurek, stolików, siedzeń oraz lad znajdujących się na Salach obsługi Klientów, oklamek od drzwi oraz okien, odezynfekcja toalet ogólnodostępnych wraz z klamkami, odezynfekcja przycisków zew. i wew. w windach, oporęczy, odezynfekcja aparatów telefonicznych, odezynfekcja przycisków drukarek i urządzeń SKR (wydawanie numerków) znajdujących się na holach i na Salach Obsługi Klientów, okluczy w obiegu bieżącym; Przy czym w strefach wejścia i obszarach dostępnych dla klientów dezynfekcja powinna być przeprowadzana co najmniej trzy razy dziennie. 2)W pokojach biurowych codzienna: odezynfekcja biurek, odezynfekcja aparatów telefonicznych, oklamek od drzwi oraz okien. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić środki dezynfekujące do powierzchni gładkich i trudnodostępnych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Strony uzgodniły następujące zmiany w treści umowy: § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenie brutto, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, wynosi: 862.925,00 (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100), z podziałem na: 1)sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów za jeden miesiąc: 293.969,98 zł brutto, stawka podatku VAT: 23 %; 2)utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych za jeden miesiąc: 22.680,02 zł brutto, stawka podatku VAT: 8 %; § 4 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: "Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, przez cały okres realizacji Umowy, zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę nie mniej niż 74 osoby, z czego nie mniej niż 18 osób na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1040 ze zm.) za wynagrodzeniem w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę (w przeliczeniu na etaty 18 etatów) - ustalone na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1564), zaś pozostałe osoby - na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenia) ze stawką za godzinę pracy nie mniejszą niż minimalną określoną w Rozporządzeniu z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 poz. 1778), które w ramach realizacji zamówienia będą wykonywać określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia czynności codziennego oraz doraźnego sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz obiektów, oraz utrzymania terenów zewnętrznych (zielonych i utwardzonych)" Zmianie ulega treść załącznika nr 1 do umowy, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.