eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabno › Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamościa nr K203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno, wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno, gmina ŻabnoOgłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 560053728-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Żabno: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamościa nr K203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno, wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno, gmina Żabno
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550230

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510121654

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żabno, Krajowy numer identyfikacyjny 52913700000000, ul. ul. Jagiełły 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 456 373, e-mail ugzabno@zabno.pl, faks 146 456 420.
Adres strony internetowej (url): www.zabno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Zamościa nr K203500 w miejscowościach Łęg Tarnowski oraz Żabno, wraz z przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowości Żabno, gmina Żabno

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RG.271.22.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : zaprojektowanie rozbudowy drogi gminnej K203500 ul. Zamościa wraz z budową chodnika oraz przebudową mostu w ciągu tej drogi w miejscowościach Łęg Tarnowski i Żabno na odcinku od przebudowanego mostu w miejscowości Łęg Tarnowski do skrzyżowania z droga gminną K203451 ul. Piłsudskiego w Żabnie. Przewidywana długość odcinka drogi do przebudowy ok. 2 620 m. W zakres zamówienia wchodzi: owykonanie projektu budowlanego i wykonawczego niezbędnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ouzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych oraz uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. Szczegółowy opis zawarty jest w załączniku nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 71322000-1
Dodatkowe kody CPV:

71322300-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 28.02.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Przesunięto termin wykonania umowy z dnia 28.02.2020 r. na dzień 26.11.2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W toku realizacji umowy postał problem z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w zadania. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony w dniu 12.07.2019 r. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 20.08.2019 r. Do dnia 13.02.2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie nie wydał decyzji, twierdząc w rozmowie telefonicznej z Wykonawcą, że planują uzgodnić planowaną inwestycję z innymi jednostkami, co może potrwać 3-4 miesięce. Po uzyskaniu w/w decyzji będzie możliwość uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawngo (termin uzyskania 5-6 miesięcy) oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (90 dni). Przesunięcie terminu realizacji umowy nie jest zawinione ani ze strony Zamawiającego ani Wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.