eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › "Przebudowa ulicy Platanowej".Ogłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 560053603-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Brzeg: "Przebudowa ulicy Platanowej".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 588506-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510222682-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051784000000, ul. ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 169 950, e-mail bzp@brzeg.pl, faks 774 169 952.
Adres strony internetowej (url): www.bip.brzeg.pl
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa ulicy Platanowej".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR.IV.042.10.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa dokumentacja techniczna składająca się z wielobranżowego projektu wykonawczego "Przebudowa ulicy Platanowej", specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji pomocniczej którą są przedmiary robót budowlanych branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Zadanie jest ostatnim etapem realizacji projektu na przebudowę ulic: Konopnickiej, Topolowej, Lipowej i Platanowej. W ramach zadania wykonywane będą roboty budowlane związane z przebudową odcinka drogi gminnej - ulicy Platanowej. W ramach zadania wykonany zostanie ostatni etap budowy oświetlenia ulicznego wraz z zamontowaniem szafki pomiarowej przy stacji transformatorowej i w związku z powyższym konieczne będzie docelowe przełączenie oświetlenia wykonanego w ramach całej dokumentacji. W ramach zadania nie będzie wykonywany próg zwalniający, a odcinki kanalizacji deszczowej umożliwiające podłączenie do nowej sieci kanalizacji deszczowej sąsiadujących z drogą nieruchomości zostaną wykonane do granicy pasa drogowego (bez zabudowy nowych studzienek na działkach prywatnych), za wyjątkiem wskazanych w projekcie nieruchomości, które zgodnie z inwentaryzacją geodezyjną są obecnie prawidłowo podłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (przeznaczonej do demontażu), a w ramach inwestycji będą przełączone do wybudowanego nowego kanału deszczowego. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Przebudowę części drogi gminnej nr 101212 O, tj. ulicy Platanowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Topolową do skrzyżowania z ulicą Konopnickiej - teren działek nr 474/16 (zmiana numeracji działki z 474/13), 475/18, 483, obręb Brzeg-Południe, 2) Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi służącymi do odwodnienia przebudowywanego odcinka drogi, 3)Wykonanie w granicach pasa drogowego odcinków sieci kanalizacji deszczowej umożliwiających podłączenie do nowej sieci kanalizacji deszczowej sąsiadujących nieruchomości (bez zabudowy nowych studzienek kanalizacyjnych na działkach) oraz podłączenie do nowej sieci istniejących przyłączy prawidłowo podłączonych do likwidowanej sieci kanalizacji deszczowej (uwzględnionych na dokumentacji projektowej wykonawczej), 4) Budowę nowego oświetlenia ulicznego wraz z demontażem starych słupów oświetleniowych, 5) Przebudowę istniejącej kanalizacji teletechnicznej przy skrzyżowaniu ul. Platanowej z ulicą Lipową 6) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi, 7) Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją, 8) Wykonanie robót rozbiórkowych z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych, 9) Wykonanie zabezpieczeń istniejącej infrastruktury technicznej podziemnej zlokalizowanej na terenie objętym przedmiotowym zadaniem. Ponadto w trakcie realizacji zadania konieczne będzie opracowanie przez Wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem przez Komisję ds. zarządzania ruchem przy Starostwie Powiatowym w Brzegu, zlecenia na koszt Wykonawcy nadzorów przy robotach wykonywanych przy sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych, wykonanie koniecznych badań, sprawdzeń, i pomiarów odbiorowych oraz kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej dla wykonanego zakresu robót budowlanych, a także sporządzenie zgodnie z umową i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, jak również inne tj. w szczególności koszty zakupu niezbędnych wyrobów budowlanych, koszty związane z obsługą geodezyjną budowy, koszty związane z próbami, badaniami i odbiorami technicznymi potwierdzonymi stosownymi protokołami, koszty sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami i zestawieniami materiałowymi, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, sporządzenia projektu czasowej organizacji ruchu w okresie budowy wraz z jego zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Brzegu i projektu organizacji placu budowy wraz z ich wprowadzeniem oraz późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, wykonania doprowadzenia mediów na czas budowy (woda, energia elektryczna) oraz koszty ich zużycia, koszty związane z odbiorami, badaniami i sprawdzeniami wykonanych robót, koszty wywozu i składowania odpadów pochodzących z rozbiórki i demontażu, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych, koszty zabezpieczenia i naprawy urządzeń z tytułu awarii związanej z wykonywanymi robotami budowlanymi itp., koszty nadzorów branżowych sprawowanych przez właścicieli sieci infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej, koszty ubezpieczenia budowy, koszty wprowadzenia stałej organizacji ruchu, itp; Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, w tym w szczególności spełniają warunki określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2019r. poz.266 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz.1186). Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty, czy wyroby "równoważne", a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do niezwłocznego przystąpienia do wykonywania robót budowlanych w związku z koniecznością wykonania jak największego zakresu robót w roku 2019 ze względu na realizację zadania przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na 2019 rok.


II.4) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45112000-5,

45111200-0,

45200000-9,

45230000-8,

45233200-1,

45232000-2,

45233000-9,

45231000-5,

45231300-8,

45310000-3,

45231400-9,

45300000-0,

45310000-3,

45113000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do dnia 09-06-2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: nie dotyczy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 07/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DOMAX Arkadiusz Mika, , ul. Grabińska 8, 42-283, Boronów, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2302086.12 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
05/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i -w przypadku zamówień na roboty budowlane- jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmiany umowy dotyczą wykonania robót polegających na: a)wymianie istniejącego odcinka przykanalika od wpustu deszczowego i podłączenia go do studni D5.1, b) wykonaniu przyłączenia posesji Platanowa 12a do budowanego kolektora głównego z użyciem trójnika i rury PP fi 200, c)usunięciu kolizji kolektora głównego deszczowego z istniejącym przyłączem sanitarnym poprzez wykonanie syfonu, który składać się będzie z dwóch studni fi 1000 oraz rury PP fi 500 przechodzącej pod kolidującą rurą przyłącza sanitarnego. Wartość robót- 25.372,04 zł netto (Aneks nr 4- dot. wzrostu kosztów robót określonych w lit. c) ze względu na konieczność użycia pomp i igłofiltrów do odwodnienia wykopu, o wartość 10.961,60 zł netto).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.