eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Limanowa › Budowa przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem w m. Wysokie gm. Limanowa oraz w m. Krasne Potockie gm. Chełmiec - w ramach zadania budżetowego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kanina i Wysokie"Ogłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 560053514-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Limanowa: Budowa przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem w m. Wysokie gm. Limanowa oraz w m. Krasne Potockie gm. Chełmiec - w ramach zadania budżetowego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kanina i Wysokie"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 602548-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540216865-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510238621-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Limanowa, Krajowy numer identyfikacyjny 49189236300000, ul. ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 337 22 52, e-mail sekretariat@gminalimanowa.pl, faks +48 18 337 13 37.
Adres strony internetowej (url): www.bip.malopolska.pl/uglimanowa

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem w m. Wysokie gm. Limanowa oraz w m. Krasne Potockie gm. Chełmiec - w ramach zadania budżetowego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kanina i Wysokie"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Or.271.24.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego wraz z uzbrojeniem w m. Wysokie gm. Limanowa oraz w m. Krasne Potockie gm. Chełmiec - w ramach zadania budżetowego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kanina i Wysokie" 2. Główny zakres robót to wykonanie przyłącza wodociągowego łączącego zbiornik w m. Krasne Potockie ze zbiornikiem w m. Wysokie wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania należy wykonać również przyłącz (sam rurociąg) do gospodarstwa domowego w Krasnem Potockim oraz przyłącz prowadzący do wykonywanego w ramach innego zadania ujęcia wody. Przyłącz należy wykonać z rur trójwarstwowych PE klasy 100, SDR11 na ciśnienie PN16 o średnicy dn90, dn63 i dn50 wg dokumentacji. Przyłącz wyposażyć w zestaw podnoszący ciśnienie wody. Zestaw podnoszący ciśnienie zamontować w komorze betonowej przy zbiorniku w m. Krasne Potockie wg dokumentacji. Ułożenie rurociągów przewidziano metoda kopaną oraz bezwykopową, tzw. przewiertu sterowanego (zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ). Przyłącz wodociągowy i zestaw hydroforowy należy wyposażyć w system zdalnego sterowania i monitoringu obrazującego jego pracę. Do systemu sterowania i monitoringu będą podłączone między innymi wszystkie montowane przepływomierze, zasuwy z napędem elektrycznym, sondy, zestaw podnoszący ciśnienie w przyłączu. W ramach zadania w rejonie zbiornika na Wysokim, rurą ochronną średnicy minimum 150mm, połączyć komorę zasuw z kontenerem uzdatniania wody i główną skrzynką zasilającą w celu późniejszego poprowadzenia okablowania zasilającego i sterującego montowaną automatyką. Po zrealizowaniu robót wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą całej instalacji, wraz z przedłożeniem trzech egzemplarzy mapy powykonawczej tych robót przyjętej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Limanowej. Uzyskać stosowne dopuszczenia i sprawdzenia umożliwiające użytkowanie (między innymi: uzyskać pozytywną opinię Inspekcji Sanitarnej, wydać oświadczenie o gotowości instalacji elektrycznej do zasilenia, wydać oświadczenie kierownika robót o zakończeniu prac i zdatności wykonanej instalacji do użytkowania) Zobowiązuje się Wykonawcę do uzyskania protokołów odbioru skrzyżowań, kolizji i przejść od właścicieli i zarządców innych sieci, infrastruktury i terenów na których realizowana jest inwestycja. Uzyskać pozytywny bezusterkowy odbiór wykonanych robót od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i innych zarządców dróg publicznych, wraz z naniesieniem przyłącza na mapę zasadniczą. Dokonać rozruchu urządzeń instalacji, przeszkolić pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń i programu sterująco-monitorującego. 3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają udostępnione przez zamawiającego dokumenty: projekt techniczny, przedmiar robót budowlanych oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.


II.4) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia: 26.03.2020 rok

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Dokonano zmiany poprzez zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy, w zakresie do 15% wynagrodzenia umownego, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Dokonanie zmiany w umowie jest uzasadnione koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia zadania. Zmianie ulega zakres robót określony w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowiącym integralną część umowy zgodnie ze sporządzonym kosztorysem robót dodatkowych. Zmiany w umowie uzasadnione są koniecznością wykonania robót dodatkowych/zamiennych (na podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych i kosztorysu ofertowego) - koniecznością wykonania fragmentu przyłącza w innej technologii (bardziej pracochłonnej) niż przewidywał projekt z uwagi na występujące lokalnie warunki gruntowe. Zakres prac dotyczy wykonania dodatkowej studni obok remizy OSP Wysokie, zamontowanie dodatkowej lampy UV przy zbiorniku wody w Wysokiem oraz przerobienia instalacji wodnej w SUW w Wysokiem. Prace te w znaczny sposób poprawią funkcjonowanie wodociągu jak i podniosą poziom bezpieczeństwa dostarczanej mieszkańcom wody. Roboty te umożliwią również łatwiejsze miejsce wpięcie kolejnych źródeł wody i docelową rozbudowę wodociągu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Kwota umowy po zmianie aneksem nr 1 - 577.967,48 zł netto. Termin realizacji zamówienia po zmianie aneksem nr 1: 30.04.2020 rok.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.