eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym, dojazd gospodarczy - obręb Rożnowo, gmina Banie - IV postępowanieOgłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 560053411-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Gryfino: Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym, dojazd gospodarczy - obręb Rożnowo, gmina Banie - IV postępowanie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 582043-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540201334-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510201389-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Gryfino, Krajowy numer identyfikacyjny 81053913700000, ul. ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4162259, 4163514, e-mail gryfino@szczecin.lasy.gov.pl, faks 091 4647552.
Adres strony internetowej (url): www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - PGL LP

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Borzym, dojazd gospodarczy - obręb Rożnowo, gmina Banie - IV postępowanie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SA.270.2.12.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej nr 1 w leśnictwie Borzym jako dojazdu gospodarczego w Nadleśnictwie Gryfino na terenie działek nr 322, 300, 276, 275, 299, 298, 321 w obrębie ewidencyjnym Rożnowo, w gminie Banie, województwo zachodniopomorskie. Długość projektowanej drogi wynosi łącznie 1933,00 m. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni i mijanek w technologii z kruszywa łamanego 0-31,5 mm; wykonanie nawierzchni placów składowych z płyt drogowych betonowych 1.5x3.0m; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm; ułożenie geowłókniny separacyjnej o gramaturze 200 g/m2; warstwa mrozoochronna; wykonanie przejścia dla płazów i gadów z rury PEHD ø 400mm; odmulenie i odtworzenie. rowów odwadniających. Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako podbudowy (warstwy nośnej) kruszywa łamanego z kamienia naturalnego lub destruktu betonowego (recyklingu betonowego). Kruszywo betonowe (recykling betonowy) powinno być frakcjonowane i zbadane pod względem ciągłości uziarnienia oraz pod względem dopuszczalnej ilości substancji szkodliwych. Destrukt betonowy (recykling betonowy) musi posiadać świadectwo pochodzenia materiału rozbiórkowego, określające miejsce jego pozyskania (przedkładanie świadectwa na każde żądanie Zamawiającego), potwierdzone badaniami laboratoryjnymi o nieprzekroczeniu przez materiał dopuszczalnych zanieczyszczeń chemicznych, pod kątem stężenia zawartości substancji szkodliwych dla środowiska, m.in. zawartości metali ciężkich jak ołów, cynk, miedź, mangan, nikiel, chrom, wanad, benzyny (węglowodory C6- C12), olejów mineralnych (C13 - C33), węglowodorów aromatycznych BTEX. Projektowane rozwiązania, wymagania i wskazówki odnośnie wykonania robót budowlanych oraz inne wytyczne zawarte są w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ, w skład której wchodzi: 1) Projekt budowlany; 2) Projekt wykonawczy; 3) Przedmiar robót (materiał pomocniczy do kalkulacji ceny oferty); 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 5) Rysunki, szkice, schematy, itd.; 6) Decyzja nr GK.6730.17.2013 Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2009 r., o warunkach zabudowy (nr rejestru 35/2013); 7) Decyzja nr 486/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 października 2018 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (znak AB.6740.1.19.2018.GK). W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej w trakcie budowy oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na czas trwania budowy kierownictwa budowy oraz wykonanie przez Kierownika Budowy czynności, określonych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, niezbędnych podczas realizacji Przedmiotu Umowy. W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien uwzględnić niezbędny dla Zamawiającego czas na dokonanie ewentualnej wycinki drzew kolidujących i wywiezienie ich z działek objętych Przedmiotem zamówienia. Po geodezyjnym wytyczeniu przez geodetów Wykonawcy w terenie przebiegu drogi zgodnie z projektem, Zamawiający dokona wycinki drzew kolidujących z robotami (oraz wywiezienia drewna) w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia dokonania zgłoszenia potrzeby wycinki drzew przez Wykonawcę. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 36 miesięcy od dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia (jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 1040) były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) prace ręczne związane z wykonywaniem podstawowych robót budowlanych oraz prac pomocniczych, b) czynności operatora maszyn budowlanych. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia odniesienia do normy, aprobaty, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy PZP, należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Zamawiający informuje, że zaoferowany produkt nie może mieć parametrów gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Każdorazowo, gdy wskazana jest w SIWZ lub załącznikach norma, europejska ocena techniczna, aprobata, specyfikacja techniczna lub inny system referencji technicznych, należy przyjąć, że dopuszczalne jest rozwiązanie "równoważne". Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a ust. 2 PZP, dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych.


II.4) Główny kod CPV: 45233123-7
Dodatkowe kody CPV:

45233123-7,

45233120-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Udzielenie zamówienia w dniu 09/09/2019 r. Termin realizacji 31/03/2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana technologii rodzaju nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB na nawierzchnię asfaltową na odcinku budowanej drogi w Leśnictwie Borzym od KM 0+000 do KM 0+024; zmiana ilości płyt drogowych na zaprojektowanej nawierzchni placów składowych, poprzez zmniejszenie ilości płyt drogowych i zwiększenie ilości nawierzchni z kruszywa łamanego; zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 Umowy, poprzez jego zmniejszenie o 20 111,00 zł netto, tj. 24 736,53 zł brutto, do kwoty 1 059 889,00 zł netto tj. 1 303 663,47 zł brutto, na podstawie kosztorysu różnicowego

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Strony zgodnie postanowiły, iż wprowadzą zmiany do łączącej je umowy na podstawie § 15 pkt. 3 lit. g) Umowy w zakresie zmiany technologii wykonania zaprojektowanej drogi w Leśnictwie Borzym na odcinku od KM 0+000 do KM 0+024. Strony zgodnie postanowiły, iż wprowadzają zmiany do łączącej je Umowy na podstawie § 15 pkt. 3 lit. b) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a zmiana ta ma wpływ na wysokość kosztów wykonania Przedmiotu umowy. Po rozważeniu interesów Stron i zasad współżycia społecznego, w zgodzie z postanowieniami art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) obniżenie wynagrodzenia, określonego w §7 ust. 1 Umowy nie grozi Wykonawcy rażącą stratą oraz nie stanowi nadmiernego zysku Zamawiającego Dla obu przypadków zaszły okoliczności określone w art. 144 ust. 1 pkt 1) PZP. Zmiany postanowień umownych zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 582043-N-2019 z dnia 2 sierpnia 2019 roku oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (sygn. SA.270.2.12.2019).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Zmiana zakresu, sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub wynagrodzenia możliwa jest w przypadkach określonych w Umowie: § 15 pkt. 3 lit. g) Umowy w brzmieniu: "zastosowanie nowych lub innych technologii, jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszty ponoszone przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy". § 15 pkt. 3 lit. b)"zmiana sposobu wykonania Przedmiotu umowy ze względu na błędy w dokumentacji projektowej, które ujawniły się w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jeżeli zmiana ta ma wpływ na wysokość kosztów wykonania Przedmiotu umowy".

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.