eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › wykonanie interaktywnej trasy historycznej w tunelach pod Zamkiem Piastowskim, realizowane w ramach zadania związanego z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.Ogłoszenie z dnia 2020-03-25

Ogłoszenie nr 560053361-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.

Oświęcim: wykonanie interaktywnej trasy historycznej w tunelach pod Zamkiem Piastowskim, realizowane w ramach zadania związanego z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu", dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 563222-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540134137-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510180211-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oświęcim, Krajowy numer identyfikacyjny 07218178700000, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48338429311, e-mail zp@um.oswiecim.pl, faks +48338429361.
Adres strony internetowej (url): www.oswiecim.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie interaktywnej trasy historycznej w tunelach pod Zamkiem Piastowskim, realizowane w ramach zadania związanego z przedsięwzięciem pn. "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.20.2019-II

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Stan istniejący, informacje ogólne dot. ekspozycji objętej przedmiotem zamówienia: 1) Zamek Piastowski położony jest w centrum Starego Miasta w Oświęcimiu. Obiekt wraz ze wzgórzem zamkowym wpisany jest do rejestru obiektów zabytkowych i podlega ochronie konserwatorskiej (wpis do rejestru A-279/78). 2) Pod wzgórzem zamkowym przebiegają dwa tunele, oznaczone w sposób umowny w dokumentacji technicznej, jako A i B. a) pierwszy z nich - A, starszy, przebiega w kierunku wschód-zachód i łączy przeciwległe skarpy wzgórza. Ten tunel został wybudowany za czasów zaboru austriackiego. Składa się z dwóch odcinków A1 i A2, z których pierwszy prowadzi od wejścia głównego do skrzyżowania z tunelem B, a drugi od tego skrzyżowania w kierunku wyjścia ewakuacyjnego przy ul. Zamkowej. b) drugi tunel - B pochodzi z czasów okupacji hitlerowskiej i przebiega w kierunku północ-południe, krzyżując się z tunelem austriackim. Tunel ten posiada odcinek B1 - tunel szybikowy, odcinek B2 - tunel środkowy z dwoma komorami oraz odcinek B3 - tunel końcowy prowadzący w kierunku północnym i wyjścia ewakuacyjnego przy ul. Bulwary. Od miejsca gdzie łączą się odcinki B2 i B3 odchodzi w kierunku zachodnim część oznaczona jako C, kończąca się również wyjściem ewakuacyjnym przy ul. Bulwary. 3) Udostępnienie tuneli pod wzgórzem zamkowym dla zwiedzających następować będzie w dwóch wariantach: a) zwiedzanie zespołowe w grupach nie przekraczających 10 osób, b) zwiedzanie rodzinne w zespole 2, 3, 4 lub 5-cio osobowym. 4) Każdorazowo zwiedzanie trasy następować będzie z udziałem jednego lub dwóch przewodników, reprezentujących Muzeum Zamek w Oświęcimiu. 5) Do sterowania wystawą służyć będzie aplikacja umieszczona na tabletach przenośnych 10-cio calowych z dostępem do internetu. Przewodnik będzie miał możliwość uruchomienia bądź wyłączenia poszczególnych elementów wystawy lub całości ekspozycji. Tablety będą używane także do kodowania danych uczestników zwiedzania w celu ich rejestracji oraz do bieżącej nawigacji i wydawania komunikatów w trakcie korzystania z urządzeń na trasie. 6) Ekspozycja składać się będzie z 20 stanowisk wyposażonych w komplet urządzeń z niezbędnym sterowaniem i oprogramowaniem wraz z oświetleniem ekspozycyjnym o określonej charakterystyce. 7) Poszczególne stanowiska rozmieszczone zostały w określonych punktach odcinków tuneli. Informacje szczegółowe dotyczące rozwiązania technicznego wszystkich 20 stanowisk trasy wskazane zostały w dokumentacji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2-3. 8) Interaktywna trasa zwiedzania rozpoczynać się będzie na wejściu głównym od strony ul. Bulwary, gdzie po przekazaniu przez przewodnika instrukcji bezpieczeństwa i nadaniu indywidualnego, pasywnego znacznika w systemie RFID dla każdego ze zwiedzających, zaprezentowany zostanie dla wszystkich prolog filmowy trwający około 12 minut. Następnie uczestnicy przejdą poprzez stanowisko nr 2 (ST 2 - Infiltracja tuneli) nawiązujące do fabuły filmu, w rejon stanowiska nr 3 (ST 3- zdobycie mapników - baza), gdzie zostaną wyposażeni w mapnik, z którym rozpoczną indywidualne zwiedzanie podziemi. Odbywać się to będzie w ściśle określonym porządku, ponieważ aplikacje w poszczególnych urządzeniach będą uruchamiać się w kontrolowanym i odpowiednim czasie, bez możliwości pominięcia kolejnego kroku wyznaczonego w programie zwiedzania. 9) Ekspozycja będzie mieć charakter fabularnej ścieżki zwiedzania z elementami interaktywnymi, wymagającymi osobistego angażowania się i podejmowania indywidualnych działań przez każdego zwiedzającego. Polegać one będą na rozwiązywaniu kolejno następujących po sobie zadań logicznych, zręcznościowych i manualnych, opartych również o wiedzę własną zwiedzającego, który pokonywał będzie wyznaczoną w ekspozycji trasę. Jej podstawą będzie aspekt historyczny i nakreślony w dokumentacji scenariusz, dający w finalnym rezultacie efekt edukacyjny. Jego osiągnięcie, jak założono w projekcie będącym przedmiotem realizacji, będzie następować stopniowo, w miarę poruszania się zwiedzającego po wyznaczonych kolejno stanowiskach. 10) W tunelach, w których przewiduje się montaż ekspozycji, z uwagi m.in. na ich podziemną lokalizację, dominuje środowisko o podwyższonej wilgotności, co wykonawca winien uwzględnić przy doborze sprzętu objętego przedmiotem zamówienia oraz przy jego realizacji. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zakres prac przewidzianych do zrealizowania obejmuje: a) przygotowanie i wykonanie ekspozycji zgodnie z opisem określonym w niniejszej SIWZ oraz w dokumentach dołączonych do SIWZ, o których mowa w pkt. 2, w tym m.in.: o dostawę sprzętu objętego przedmiotem zamówienia na obiekt, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jego rozmieszczenie, instalację oraz uruchomienie wraz z wykonaniem robót instalacyjnych i przyłączeniowych, o realizację scenariusza filmu fabularno-dokumentalnego oraz treści wyznaczonych dla poszczególnych stanowisk multimedialnych, o wykonanie instalacji teleinformatycznej obsługującej całą ekspozycję, o wykonanie stanowisk ekspozycyjnych, o wykonanie monitoringu wizyjnego, b) wykonanie prób i testów całości ekspozycji oraz kompleksowe jej uruchomienie, c) udzielenie osobom wskazanym przez Zamawiającego instruktażu obsługi oraz konserwacji ekspozycji - wykonawca na dzień odbioru końcowego zadania przedstawi pisemne zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie szkolenia, d) w okresie udzielonej gwarancji jakości, w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia: o bezpłatną kompleksową obsługę serwisową wraz bezpłatną dostawą niezbędnych w tym zakresie materiałów eksploatacyjnych, o bezpłatną kompleksową obsługę gwarancyjną, w tym bezpłatne naprawy gwarancyjne wraz bezpłatną dostawą niezbędnych w tym zakresie części zamiennych. 2) Zakres i sposób realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia określony został w określonej w pkt. 3 dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu publikacji SIWZ. Dokumentacja ta stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Upubliczniona w sposób określony w niniejszym ustępie dokumentacja tj. projekt wykonawczy wraz z SIWZ stanowią całość i są podstawą dla właściwego przygotowania i złożenia oferty. 3) Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia wskazany jest w projekcie wykonawczy interaktywnej trasy historycznej (załącznik A do SIWZ), w zestawieniu prac i sprzętu (załącznik B do SIWZ), oraz w wykazie sprzętu multimedialnego i AV (załącznik C do SIWZ). W skład załącznika A do SIWZ, o którym mowa w zdaniu poprzednim wchodzą następujące opracowania: a) część opisowa, b) część rysunkowa, c) scenariusz filmu fabularno-dokumentalnego, d) treści stanowisk multimedialnych, e) wytyczne plastyczne, f) kwerenda. 4) Wykonawca, wraz z oferta, winien złożyć własne zestawienie cen prac i sprzętu oraz wykaz oferowanego sprzętu multimedialnego i AV, sporządzone w oparciu o udostępnione przez Zamawiającego odpowiednio zestawienie prac i sprzętu (załącznik B do SIWZ) oraz wykaz sprzętu multimedialnego i AV (załącznik C do SIWZ). 3. Użyte w SIWZ oraz w dokumentacji , o której mowa w ust. 2 pkt 2-3, nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: "lub równoważne". Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych. 4. Oświetlenie techniczne oraz ewakuacyjne wraz z elementami instalacji elektrycznej służącej dla podłączenia oświetlenia ekspozycyjnego poszczególnych stanowisk nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich powstałe w trakcie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia oraz spowodowane istnieniem wad ukrytych używanych materiałów i wykonywanych usług/robót, a także za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad lub w wyniku zaniechania albo opóźnienia w wykonywaniu napraw. 6. Warunki realizacji zamówienia. 1) Przekazanie tuneli wraz z dokumentacją i rozpoczęcie prac aranżacyjnych w tunelach nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 2) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski i konserwatorski 3) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w zarządzaniu projektem odpowiadającym specyfice niniejszego zamówienia (wskazaną w ofercie). 4) Materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania i zainstalowania muszą odpowiadać parametrom podanym w SIWZ i dokumentach do niej dołączonych. 5) Dokonywanie zmian podczas prowadzenia prac będzie możliwe wyłącznie przy akceptacji Zamawiającego. 6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz do bieżącego utrzymania porządku w obrębie prowadzonych prac. 7) W przypadku prowadzenia na obiekcie objętym przedmiotem zamówienia prac lub robót odrębnych względem niniejszego zamówienia, wykonawca wybrany w przedmiotowym postępowaniu zobowiązany będzie do współpracy z wykonawcą tych prac i robót, wcześniejszego uzgodnienia terminarza własnych robót z Zamawiającym a także synchronizacji własnych robót z robotami prowadzonymi na obiekcie. 8) Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję kierownika projektu, która względem Zamawiającego będzie reprezentantem wykonawcy i odpowiadać będzie za realizację całości przedmiotu zamówienia. Osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim, winna posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. 9) Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia osoby pełniącej funkcję specjalisty ds. multimediów, posiadającą wiedzę i doświadczenie niezbędna dla realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie informatycznym, sprzętowym i technicznym. 10) Osprzęt i materiały inne niż muzealne, objęte przedmiotem zamówienia, które zobowiązany będzie dostarczyć wybrany wykonawca, muszą być fabrycznie nowe, nigdy wcześniej nie używane, nie montowane i nie eksploatowane, z datą produkcji nie wcześniejszą niż marzec 2019 r. 7. Warunki odbioru: 1) Podstawą do odbioru częściowego prac będzie zgłoszenie ze strony Wykonawcy, potwierdzone ze strony Zamawiającego. 2) Prace będą odbierane częściowo - jeden raz w miesiącu. Do odbioru częściowego zaliczone będą te prace, które zostaną potwierdzone przez Zamawiającego. 3) Podstawą odbioru końcowego będzie pisemne zawiadomienie Wykonawcy o zakończeniu prac objętych zamówieniem. 4) Wykonawca przed odbiorem końcowym przedłoży Zamawiającemu końcowe rozliczenie prac. 5) Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni po zakończeniu wszystkich prac objętych umową. 6) Do końcowego odbioru prac wykonawca dołączy: a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały stosowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia b) protokoły odbioru technicznego i wykonania poszczególnych instalacji c) karty gwarancyjne urządzeń d) instrukcje obsługi urządzeń e) dokumentację powykonawczą f) potwierdzenie ze szkolenia pracowników Muzeum Zamek 7) Po zakończeniu wszystkich prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonywanych prac i przekazania go Zamawiającemu. 8. Warunki rozliczenia. 1) Rozliczenie następować będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wybranego wykonawcę w zestawieniu cen prac i sprzętu zawartym w jego ofercie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 2) Wynagrodzenie jest iloczynem ilości prac/dostaw faktycznie wykonanych oraz odebranych i odpowiadających im cen jednostkowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce podatków, łącznie z VAT oraz ewentualnych opłaty celnych i innych opłat związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 3) Dla odbioru częściowego, dokonywanego jeden raz w miesiącu, wykonawca przygotuje i przedstawi powykonawcze zestawienie cen prac i sprzętu właściwe części zamówienia wykonanej w miesiącu, dla którego dokonywane jest rozliczenie. Zatwierdzone przez Zamawiającego powykonawcze zestawienie cen prac i sprzętu wraz z z protokołem odbioru stanowić będą podstawę dla wystawienia przez wykonawcę faktury. Faktury częściowe będą wystawiane przez wybranego wykonawcę w cyklach miesięcznych z częstotliwością 1 faktury na 1 miesiąc realizacji zamówienia. 4) Dla odbioru końcowego, dokonywanego po wykonaniu przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie cen właściwe całości wykonanego zamówienia. 5) Zestawienia cen, o których mowa w pkt. 3-4, należy sporządzać na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wybranego wykonawcę w zestawieniu zawartym w jego ofercie. 6) Płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia dokonywane będą powykonawczo. 7) Suma iloczynów ilości prac/dostaw i cen jednostkowych im odpowiadających wskazanych przez wykonawcę w zestawieniu cen złożonym wraz z ofertą stanowić będzie wynagrodzenie wykonawcy, którego wartość zostanie wskazana w umowie ws. niniejszego zamówienia. 8) Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w pkt. 7, uwzględniać będzie całościowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty: a) wszystkich zamontowanych urządzeń i użytych materiałów, b) wykonanych prac i robót, c) transportu sprzętu, ludzi i materiałów, d) szkolenia instruktażowego pracowników Zamawiającego, e) obsługi serwisowej i ewentualnych napraw w okresie gwarancji jakości, f) wszelkich innych opłat i podatków. 9) Na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych latach jego realizacji Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę do wysokości: a) 453 942,20 zł brutto w 2019 roku, b) w 2020 roku kwotę równą wynagrodzeniu wykonawcy przewyższającemu wartość, o której mowa w lit. a. Zamawiający zastrzega sobie zmianę kwoty, o której mowa w lit. a w przypadku potrzeby. 10) Termin płatności prawidłowo wystawionych faktur - do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. Płatności dokonywane będą przelewem na konto bankowe wykonawcy. 11) Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 12) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktur częściowych za wykonane prace powierzone podwykonawcom, jest przedstawienie dowodów (np. oświadczenie podwykonawcy) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych prac. 13) W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w pkt. 12, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane pracy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar przewidzianych w umowie, a wykonawca wyraża na to zgodę. 10. Prawa autorskie 1) Z chwilą zapłaty wykonawcy wynagrodzenia Zamawiający trwale i bezterminowo nabywa nieodpłatnie pełne autorskie prawa majątkowe do ekspozycji, filmów, aplikacji, ścieżek audio oraz wszelkich innych materiałów wideo, audio lub multimedialnych wykonanych przez wykonawce w ramach realizacji niniejszego zamówienia (dalej wspólnie zwanych "materiałami"). 2) Prawa autorskie, o których mowa w pkt. 1, dotyczą wszelkich pól eksploatacji, w tym m.in.: a) wprowadzenie do komputera, utrwalenie i zwielokrotnienie materiałów, b) publikowanie materiałów oraz ich wizerunków w formie audiowizualnej, pisemnej i elektronicznej na stronach internetowych, w radiu lub telewizji, c) przekazywanie autorskich praw majątkowych osobom trzecim bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody autora 3) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane z wykorzystaniem materiałów przez Zamawiającego. 4) Prawa autorskie przenoszone na Zamawiającego będą obejmować całość praw i zezwoleń niezbędnych do eksploatacji materiałów oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich.


II.4) Główny kod CPV: 39154000-6
Dodatkowe kody CPV:

32322000-6,

32321300-2,

31500000-1,

31611000-2,

32417000-9,

39150000-8,

48780000-9,

72212783-1,

92110000-5,

92312000-1,

45212310-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Data zakończenia: 2020-03-16

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana termiunu wykonania umowy na dzień 10 kwietnia 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Brak możliwości realizowania umowy na skutek prowadzenia na obiekcie robót budowlanych odrębnych względem przedmiotu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.