eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skwierzyna › Remont drogi gminnej - ulicy Poprzecznej w SkwierzynieOgłoszenie z dnia 2020-03-24

Ogłoszenie nr 560052767-N-2020 z dnia 24-03-2020 r.

Skwierzyna: Remont drogi gminnej - ulicy Poprzecznej w Skwierzynie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610436-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510257908-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 52997690921000, ul. ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 095 7 216 529, e-mail zp@skwierzyna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.skwierzyna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej - ulicy Poprzecznej w Skwierzynie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: "Remont drogi gminnej - ulicy Poprzecznej w Skwierzynie". Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Projektowana droga oraz zjazdy - charakterystyka ogólna: o klasa drogi D o kategoria ruchu KR-1 o krawężniki i obrzeża stanowiące opór dla projektowanej nawierzchni powinny być ustawione w sposób płynny, o wyniesienie krawężnika na styku jezdni ze zjazdami nie powinno być większe niż 2cm. Jezdnia z kostki betonowej: o szerokość 5,00 m, o nawierzchnia z kostki betonowej EKO-KOSTKA, o pochylenie dwustronne daszkowe 2%. Zjazdy: o minimalna szerokość 3,5 m o nawierzchnia z kostki betonowej HOLLAND o przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1:1, o pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania. Zjazdy indywidualne, które w całości zostaną wykonane z kostki betonowej, ograniczone będą od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x22x100 cm. Wystającym max 2 cm ponad nawierzchnię jezdni i od strony posesji - zlicowanym z nawierzchnią zjazdu, a od strony kruszywa obrzeżami betonowymi 8x30x100cm. Obrzeża betonowe 8x30x100 należy ustawić tak aby zapewnić prawidłowe odwodnienie ze zjazdów. Ograniczeniem zewnętrznej strony projektowanej nawierzchni drogi, są krawężniki betonowe 15x22x100 ustawione zgodnie z przekrojami - rys. 3.1 i 3.2 wskazanymi w dokumentacji technicznej. Fundament pod krawężniki zaprojektowano w postaci ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscu połączenia jezdni ze zjazdami krawężniki należy ułożyć tak, aby wystawały 2 cm ponad nawierzchnię. Ławy betonowe powinny być wykonane na zagęszczonym podłożu. Beton C12/15 powinien być w uprzednio wykonanych szalunkach układany warstwami i zagęszczany ubijakami ręcznymi. Zagęszczenie betony w oszalowaniu zwiększa jego szczelność a co za tym idzie wytrzymałość i trwałość. Przy budowie ław należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową Konstrukcja nawierzchni - Jezdnia: o warstwa ścieralna - kostka betonowa EKO-KOSTKA - gr. 8 cm, o podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm, o podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm, o mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 - gr. 10 cm, Konstrukcja nawierzchni - Zjazdy: o warstwa ścieralna - kostka betonowa HOLLAND kolor grafitowy - gr. 8 cm, o podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm, o podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa związanego C90/3 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm, o mieszanka kruszywa związana cementem C1,5/2,0 - gr. 10 cm Uwagi: a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego. b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i "Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" pod nadzorem uprawnionych osób. c/ wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska. d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Zakres robót zgodny jest z załączonymi do niniejszej SIWZ przedmiarami robót, a także dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. Załączone do SIWZ przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia własnej kalkulacji i kosztorysów, uwzględniając całość zakresu robót. Zawarte w załączonych przez Zamawiającego przedmiarach robót zestawienia robót mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego kosztorysom sporządzonym przez Wykonawcę i zawartych w nich przedmiarach robót należy przypisać wyłącznie charakter dokumentów pomocniczych. Uwagi ogólne: Wszystkie elementy ujęte w opisach technicznych, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisach technicznych, winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. Podobnie wszystkie elementy ujęte w dokumentacji projektowej, a nie ujęte w kosztorysach lub ujęte w kosztorysach, a nie ujęte w dokumentacji winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W dokumentacji, przedmiarach robót - jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii - to podane zostały one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie spełnione muszą być, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji. Symbole, czy oznaczenia przyjęte na potrzeby kosztorysów należy także traktować jako typ - przykład. Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - nie gorszych parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych: a) czynności związane z układaniem nawierzchni z kostki betonowej, roboty brukarskie, wykonywanie konstrukcji nawierzchni. Zgodnie z § 2 ust. 10 projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do złożenia oświadczenia wraz z wykazem wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na: a) czynnościach związanych z układaniem nawierzchni z kostki betonowej, roboty brukarskie, wykonywanie konstrukcji nawierzchni. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za każdego pracownika ), o którym mowa w § 2 ust. 10 projektu umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 1000,00 zł brutto. 3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,

45400000-1,

45111200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 26.11.2019 r. do dnia 11.09.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
03/03/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) Prawo zamówień publicznych (Pzp), § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.4, ust. 9 umowy o roboty budowlane nr 177/2019 o "Remont drogi gminnej - ulicy Poprzecznej w Skwierzynie" w związku z zatwierdzonym protokołem konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych nr 1 z dnia 26.02.2020 r. - zwięszenie wynagrodzenia

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) Prawo zamówień publicznych (Pzp), § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.4, ust. 9 umowy o roboty budowlane nr 177/2019 o "Remont drogi gminnej - ulicy Poprzecznej w Skwierzynie" w związku z zatwierdzonym protokołem konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych nr 1 z dnia 26.02.2020 r. - zwiększenie wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zatwierdzonym protokołem konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych nr 1 z dnia 26.02.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1) w § 1 ust. 5 Umowy dodaje się pkt 7) o następującej treści: "7) Protokół konieczności nr 1 z dnia 26.02.2020 r. wraz z kosztorysem , spisany na okoliczność wykonania robót budowlanych dodatkowych. 2) § 6 ust. 1 i 2 i 4 Umowy otrzymują brzmienie: 1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w kwocie 347.218,33 złotych netto (słownie: trzysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych 33/100). 2. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, powiększona zostanie o obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości 23 %, co stanowi ogółem 427.078,55 złotych brutto ( słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych i 55/100). 4. Cenę poszczególnych elementów robót określa Kosztorys stanowiący załącznik nr 5 do umowy i Kosztorys stanowiący załącznik do Protokołu konieczności nr 1 z dnia 26.02.2020 r. Załączone Kosztorysy nie określają zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służą jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.