eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Adaptacja pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG - nr postępowaniaCUW-CUE/ 01/ 05/ 19Ogłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 560033938-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Katowice: Adaptacja pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG - nr postępowania: CUW-CUE/ 01/ 05/ 19
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545675-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510164952-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Krajowy numer identyfikacyjny 12531630000000, ul. ul. Leopolda 31, 40-189 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322 007 681, e-mail kwilk@ibemag.pl, faks 322 007 701.
Adres strony internetowej (url): www.ibemag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: INSTYTUT SIECI

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Adaptacja pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG - nr postępowania: CUW-CUE/ 01/ 05/ 19

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

CUW-CUE/ 01/ 05/ 19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń laboratorium oceny bezpieczeństwa produktów IT zgodnie ze standardem Common Criteria w Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej b. uzyskanie opinii, uzgodnień i pozwoleń (jeżeli będą wymagane) c. wykonanie robót remontowo - budowlanych 3. Zakres robót: a. roboty ogólnobudowlane b. roboty instalacyjne sanitarne c. roboty instalacyjne elektryczne siły i światła d. roboty instalacyjne elektryczne związane z budową sieci LAN e. roboty instalacyjne elektryczne związane z budową systemu SSWiN f. roboty instalacyjne elektryczne związane z budową systemu KD g. roboty instalacyjne elektryczne związane z budową systemu CCTV h. wykonanie prób, testów, badań i pomiarów poszczególnych instalacji i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8) stanowią następujące dokumenty: a. Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 8a; b. Załączniki do PFU (stanowiących informacje o charakterze poufnym łącznie tworzących Dokumentację Instytutową) - załącznik nr 8b; c. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8c;


II.4) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:

32400000-7,

35120000-1,

45200000-9,

45262500-6,

45330000-9,

45400000-1,

45410000-4,

45420000-7,

45421000-4,

45421100-5,

45430000-0,

45432000-4,

45442100-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
7 miesięcy od dnia zawarcia umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1. Roboty dodatkowe związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej podposadzkowej i zewnętrznej (zgodnie z rysunkiem) wraz z odtworzeniem posadzki betonowej. 2. Utylizacja i położenie nowej wykładziny w pomieszczeniu salki konferencyjnej. 3. Wymiana klimatyzatorów wraz z podłączeniem i uzupełnieniem instalacji gazem

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
- brak możliwości odprowadzenia ścieków sanitarnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej pod posadzką zgodnie z Warunkami Technicznymi Prawa Budowlanego i wiedzą techniczną - brak możliwości ponownego zamontowania zdemontowanych 2 sztuk klimatyzatorów kasetonowych i 1 sztuki klimatyzatora ściennego z uwagi na brak możliwości ich ponownego wykorzystania ze względu na użyty w nich czynnik chłodzący R22.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
na mocy art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.