eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I.Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560027093-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Murowana Goślina: Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550468-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510142339-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie świetlicy w Przebędowie - etap I, położonej na terenie działki nr 91/28, Przebędowo, gmina Murowana Goślina, w ramach zadania inwestycyjnego pt."Budowa świetlicy w Przebędowie".2.Zakres przedmiotu umowy w szczególności obejmuje budowę I etapu budynku świetlicy w miejscowości Przebędowo, w stanie surowym zamkniętym, w szczególności wg robót:(1)Roboty fundamentowe w tym: -Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, -Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III), -Podkłady betonowe gr. 10cm na podłożu gruntowym - beton C8/10,-Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli, -Ławy i stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - wysokość 30cm - beton C20/25, -Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych, -Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, -Rdzenie żelbetowe ściany fundamentowej - beton C20/25, -Izolacje przeciwwilgociowe z emulsji i roztworów asfaltowych modyfikowanych, -Ocieplenie ścian fundamentowych budynków płytami styropianowymi - płyty styropianowe typu AQUA(wodoodporne) gr. 15cm, -Zasypanie wykopów fundamentowych.(2)Roboty murowe - ściany nośne, elementy konstrukcyjne: -Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), -Nadproża strunobetonowe 120x120 mm, -Słupy żelbetowe - beton C20/25, -Belki, podciągi i wieńce żelbetowe. (3) Kominy: -Komin jednociągowy dla paliw stałych o średnicy przewodu 18 cm - 6,6 m wysokości komina - komplet z płytą betonową przykrywającą, -Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 2x12x17 cm - 6,6 m wysokości komina - komplet z płytą betonową przykrywającą, -Wykończenie kominów ponad dachem płytami styropianowymi-styropian EPS gr. 5cm wraz z wyprawą elewacyjna z tynku akrylowego.(4)Dach-konstrukcja, pokrycie: -Dachy z wiązarów kratowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12 m, -Wykonanie deskowania połaci dachu, rozstaw krokwi 80 do 100 cm, -Mocowanie membrany lub papy dachowej na pełnym deskowaniu, -Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -płyty dachowe, -Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uszczelniającym - 78x140 -Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska, -Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze blachodachówki- obróbki pod rynnami (pas podrynnowy) oraz nad rynnami (pas nadrynnowy), obróbki kominów, -Rynny dachowe z tytan-cynk półokrągłe 127mm, -Rury spustowe tytan-cynk o śr. 100mm, -Montaż instalacji odgromowej. (5)Podkłady pod posadzki. (6) Stolarka: -Dostawa oraz montaż stolarki okiennej drzwiowej z profili PCV, -Dostawa oraz montaż stolarki tymczasowej drzwi zewnętrznych. (7)Instalacja k.s. podposadzkowa.(8)Instalacja odgromowa - otok w ławie fundamentowej. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:(1)dokumentacja projektową,(2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiOR), (3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45330000-9,

45422000-1,

45262410-8,

45262620-3,

45262210-6,

45261210-9,

45262522-6,

45421110-8,

45320000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
28.06.2019 r. - 31.10.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa świetlicy w miejscowości Przebędowo - etap I.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 28/06/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

EMBUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Maciej Dobersztyn, embud_budowa@wp.pl, ul. Dębowa 8, 88-400, Bożejewiczki, gm. Żnin, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 287086.81 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wzrost wartości umowy do kwoty brutto 399 971,60 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wzrost wartości zamówienia wynika z dodatkowych czynności nieobjętych zamówieniem podstawowym, polegających na wykonaniu robót budowlanych związanych z wykończeniem dachu, tj.: wykonaniem podbitki wraz z pasem docieplenia elewacji i szczytów budynku w celu zakończenia wszystkich prac związanych z dachem budynku. Prace powyższe ujęte są w dokumentacji projektowej, jednakże z uwagi na podział zadania na etapy nie zostały uwzględnione w etapie I zamówienia. Łączna wartość powyższych zmian wynosi 46 854,82 zł brutto i nie przekracza 15% wartości zamówienia podstawowego określonego w umowie 272.317.2019 z dnia 28.06.2019 r. W związku z okolicznościami ujętymi powyżej, koniecznym stało się przedłużenie terminu zakończenia prac budowlanych do dnia 29.11.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.