eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S7.Ogłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026845-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Murowana Goślina: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S7.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550180268-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540180644-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510201479-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S7.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.17.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi wymogami - we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.


II.4) Główny kod CPV: 60.10.00.00 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
02.09.2019 r. - 30.06.2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Linia S7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 02/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

TELE BUS Przewozy Okazjonalne i Turystyczne Paulina Frąckowiak, tele.bus@wp.pl, Długa Goślina 5a, 62-095, Murowana Goślina, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 121651.20 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
01/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wzrost liczby uczniów objętych dowozem spowodowało uruchomienie drugiego kursu porannego, co przekłada się na wyższą liczbę przejechanych kilometrów. Jednocześnie wartość umowy zwiększyła się do kwoty brutto 148 262,40 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Organizacja przetargu na trasie Trojanowo - Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie, Starczanowo obejmowała poranny dowóz 20 uczniów do szkoły. Z uwagi na potrzeby uczniów, jak również organizację roku szkolnego 2019 /2020 dowozem zostało objętych dodatkowo 20 uczniów, który będzie świadczony tym samym pojazdem. Mając na uwadze, wzrost liczby uczniów objętych dowozem, niezbędne było uruchomienie w okresie od dnia 1 października 2019 do dnia 30 czerwca 2020 drugiego kursu porannego na trasie dom - szkoła, co przekłada się na wyższą liczbę przejechanych kilometrów.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.