eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIAOgłoszenie z dnia 2020-02-13

Ogłoszenie nr 560026574-N-2020 z dnia 13-02-2020 r.

Murowana Goślina: DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 585003-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510190053-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.13.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia - zgodnie z określonymi wymogami - we wszystkie dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wg V części (zadań) przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia podzielony na V (pięć) nw. wyodrębnionych części/ zadań, będzie realizowany na następujących trasach: a) Zadanie nr 1 - Trasa nr 1: Złotoryjsko, Murowana Goślina, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo, Białężyn, Nieszawa do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2 Średnia liczba kilometrów dziennie - 90. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. b) Zadanie nr 1 - Trasa nr 2: Trojanowo, Przebędowo, Rakownia, Boduszewo, Huciska, Kamińsko Długa Goślina, Murowana Goślina do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Uczniów Niewidomych w Owińskach, plac Przemysława nr 9, 62-005 Owińska. Wyposażenie niezbędne na trasie drugie: winda do przewozu osób niepełnosprawnych. Średnia liczba kilometrów dziennie - 180. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. c) Zadanie nr 1 - Trasa nr 3: Przebędowo, Murowana Goślina, Mściszewo, Złotoryjsko do: - Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum "Zawsze Razem" os. Jana III Sobieskiego 109, Poznań, - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Rycerska 43, Poznań. - Przedszkola OREW EULEDEA Sp. z o.o. ul. Bosa 15 w Poznaniu. Średnia liczba kilometrów dziennie - 200. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. d) Zadanie nr 1 - Trasa nr 4: Kąty, Białęgi, Raduszyn Murowana Goślina do: - Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań, Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. J.Korczaka, ul. Żniwna 1, Poznań. Średnia liczba kilometrów dziennie - 164. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów. e) Zadanie nr 1 - Trasa nr 5: Nieszawa, Uchorowo, Głębocko, Murowana Goślina do: -Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Uczniów Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego ul. Bydgoska 4a, Poznań, -Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Nieszawska 21, Poznań, -W poniedziałek rano do Zespołu Szkół Specjalnych nr 106, ul Janickiego 22, Poznań. W piątek popołudniu OSW ul. Mariacka 24/28 w Poznaniu. Średnia liczba kilometrów dziennie - 132. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych uczniów.


II.4) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

60130000-8,

60140000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.09.2019 r. - 31.12.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Trasa nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

EXPRESS-BUS PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ, waclaw.stasiulewicz@wp.pl, Wołuszewo 3, 87-720, Ciechocinek, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 211468.32 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Trasa nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 29/08/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

EXPRESS-BUS PRZEWOZY OSOBOWO-TOWAROWE WACŁAW STASIULEWICZ, waclaw.stasiulewicz@wp.pl, Wołuszewo 3, 87-720, Ciechocinek, kraj/woj. kujawsko - pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 161353.68 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/10/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zgłoszenie w trakcie trwania umowy dodatkowego ucznia na trasie nr 1 oraz wzrost częstotliwości przejazdów na trasach nr 1 i 5. Jednocześnie wartość umowy zmieniła się do kwoty brutto 406 402,27 PLN.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1.Na dzień organizacji przetargu trasa nr 2 obejmowała dowóz 10 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Uczniów Niewidomych w Owińskach, plac Przemysława 9, 62-005 Owińska. Z uwagi na zgłoszenie kolejnego ucznia, w trakcie roku szkolnego zaistniała konieczność wydłużenia trasy o kolejną placówkę tj. Przedszkole "Zaczarowany Zamek" w Owińskach, ul. Poznańska 15. Jednocześnie organizacja roku szkolnego uniemożliwia jednoczesne dowiezienie wszystkich uczniów, co skutkuje większą częstotliwością odbytych kursów. 2.Na dzień organizacji przetargu trasa nr 5 obejmowała dowóz ucznia w poniedziałki do ZSS nr 106, ul Janickiego 22 w Poznaniu oraz jego powrót do domu w piątek z internatu mieszczącego się przy ul. Mariackiej 24/28 w Poznaniu.Po rozpoczęciu roku szkolnego opiekun dziecka często rezygnuje z pozostawiania dziecka w internacie, co przekłada się na częstotliwość przejazdów. Mając powyższe na uwadze, wzrost w roku szkolnym 2019/2020 liczby szkół, różne godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć w placówkach, niezbędne było uruchomienie kolejnych kursów na trasie dom - szkoła - dom, co przekłada się na wyższą liczbę przejechanych kilometrów.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.