eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) osiedla mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz placem zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz pełnego nadzoru autorskiego.Ogłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025815-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Poznań: Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) osiedla mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz placem zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz pełnego nadzoru autorskiego.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 89109-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 89109-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki 57, 60770 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) osiedla mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz placem zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz pełnego nadzoru autorskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej wielobranżowej budowlanej i wykonawczej (projektowej i kosztorysowej) osiedla mieszkalnego wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Biskupińskiej wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i małą architekturą oraz placem zabaw, wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz pełnego nadzoru autorskiego.


II.4) Główny kod CPV: 71221000-3
Dodatkowe kody CPV:

71332000-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
18 tygodni od dnia podpisania protokołu

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
22/08/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie dodatkowych usług projektowych

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmaiany, nie sa istotne, obejmują budżet przeznaczony na realizację zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Prace dodatkowe: kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Biskupińskiej i Lirycznej oraz sieć wodociągowa w rejonie ul. Biskupińskiej i Lirycznej

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Łączne wynagrodzenie ryczałtowe - 208 850,00 zł netto. Wykonanie prac dodatkowych - 5 850,00 zł netto.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Geotechniczne usługi inżynieryjne »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.