eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWAOgłoszenie z dnia 2019-02-08

Ogłoszenie nr 560025244-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Myszków: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 615239-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500247158-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.53.2018.KK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z "Likwidacją rozlewiska w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów w Myszkowie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa". 2. Realizacja przedmiotu zamówienia polega w szczególności na wykonaniu: - robót ziemnych w pasie drogowym ul. Partyzantów; - budowie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicach kanałów grawitacyjnych: o Ø 400 mm- długość ok. L= 6,91m, o Ø 315 mm - długość ok. L= 33,17, o Ø 160 PVC - długość ok. L= 19,44m, wraz ze studniami kanalizacyjnymi betonowymi Ø 1000 mm - 3 szt. i urządzeniami, w tym osadnikiem wirowym piaskowym dn 1500mm - 1szt., - robót drogowych - odtworzeniowych (odtworzenie nawierzchni drogi i chodnika). 3. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej w ul. Partyzantów ma na celu likwidację rozlewiska tworzącego się podczas opadów atmosferycznych i roztopów w miejscu istniejących wpustów drogowych w ciągu ww. drogi na odcinku ok. 53 m. Dlatego koniecznym jest wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wraz z osadnikiem wirowym zapewniającego redukcje stężenia zawiesiny ogólnej w odprowadzanych ściekach do rzeki Budzisko. 4. Przedmiot zamówienia został wyczerpująco opisany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w dokumentacji do wykonania zamówienia stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zlikwidowanie rozlewiska w ul. Partyzantów poprzez wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ spowoduje w znaczącym stopniu poprawę bezpieczeństwa dla użytkowników (uczestników ruchu) drogi w ul. Partyzantów, zapewniając jej dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dostępność dla osób niepełnosprawnych. 4. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 5. Kody CPV: 1) Główny kod CPV: 45000000-7: Roboty budowlane, 2) Dodatkowe kody CPV: 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45232440-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków, 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, 45233290-8: Instalowanie znaków drogowych. 7. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej występują takie wskazania, to nie należy ich traktować jako odnoszących się do przedmiotu zamówienia, a należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym (niewiążących dla wykonawców). Z ww. względów, oferta, która nie będzie odpowiadała takim wskazaniom Zamawiającego, nie będzie uznana za niezgodną z treścią SIWZ i nie zostanie z tych powodów odrzucona. 8. Zamawiający wskazuje, że do puszcza rozwiązania równoważne dla podanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - Polskich Normach przenoszącym normy europejskie lub Polskich normach branżowych, a wskazaniom tym towarzyszą wyrazy " lub równoważne". 9. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie powinny posiadać cech (parametrów) gorszych od określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w składanej ofercie, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagani a stawiane przez Zamawiającego przedmiotowi zamówienia. 10. Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne na etapie składania oferty. W tym celu winien podać cechy, parametr y rozwiązań równoważnych przynajmniej w stopniu, w jakim Zamawiający określa wymagania stawiane konkretnym rozwiązaniom w zał. nr 2 do SIWZ. W tym celu - Wykonawca, którego oferta zawiera rozwiązania (materiały, urządzenia) równoważne, winien zaoferować te rozwiązania w składanej ofercie poprzez załączenie do wypełnionego formularza oferty wykaz u oferowanych rozwiązań równoważnych zawierającego: - nazwę proponowanego rozwiązania równoważnego (produktu), - nazwę zastępowanego rozwiązania rozwiązaniem równoważnym (z przywołaniem dokumentu, w którym występuje zastępowane rozwiązanie, spośród dokumentów wchodzących w skład załącznika nr 2 do SIWZ), - opis rozwiązania równoważnego, - cechy, parametry rozwiązania równoważnego, oraz dołączyć kartę katalogową produktu równoważnego lub inny dokument potwierdzający cechy, parametry produktu opisane w ww. wykazie. W/w dokumenty stanowią treść oferty i nie podlegają dostarczeniu w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp lub uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 11. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące montaż kanalizacji deszczowej były w okresie realizacji zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę klucz owych części zamówienia. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. Zamawiający nie dopuszcza do: 1) składania ofert wariantowych, 2) składania ofert częściowych. 15. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia um owy ramowej; 2)ustanowienia dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) rozliczenia w walucie innej niż pols ki nowy złoty(PLN)


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45232440-8,

45233000-9,

45233290-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 11.10.2018r. do dnia 30.11.2018r. Przedłużono w dniu 08.11.2018r. do dnia 20.12.2018r. Przedłużono w dniu 10.12.2018r. do dnia 31.01.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z "LIKWIDACJĄ ROZLEWISKA W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW W MYSZKOWIE" W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA DRÓG O NAWIERZCHNIACH GRUNTOWYCH I UTWARDZONYCH NA TERENIE MIASTA MYSZKOWA"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/10/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

U.K.Ł. SKORUPA mgr inż. Monika Odulińska - Skorupa, modulinska@interia.pl, Dąbrowno 24, 42-320, Niegowa, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 69999.85 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Rodzaj zmiany: zmianie ulega technologia wykonania robót inżynieryjnych. Zakres zmiany: zmiana wykopu otwartego na metodę przecisku rurą stalową.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie protokołu konieczności nr 2 wykonania robót zamiennych sporządzonego w dniu 21.12.2018r. dokonuje się zmiany technologii wykonania przejścia poprzecznego kanalizacji deszczowej od studni D3 do wpustu ulicznego Wp1 z wykopu otwartego na metodę przecisku rurą stalową fi 273mm. Na tej podstawie został sporządzony aneks nr 4 do umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.