eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Wykonanie usługi szkoleniowej- kursy zawodowe dla uczniów Zespołu szkól Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacja projektu pn. "Lepszy start' w ramach regionalnego programu Operacyjnego województwaOgłoszenie z dnia 2020-02-11

Ogłoszenie nr 560025062-N-2020 z dnia 11-02-2020 r.

Gołdap: Wykonanie usługi szkoleniowej- kursy zawodowe dla uczniów Zespołu szkól Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacja projektu pn. "Lepszy start' w ramach regionalnego programu Operacyjnego województwa
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Lepszy start" projekt wspólfinasowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600005-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510237843-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi, Krajowy numer identyfikacyjny 18128900000000, ul. ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-87 6150440, e-mail zszgoldap@post.pl, faks 0-87 6150440.
Adres strony internetowej (url): https://zszgoldap.bipszkola.pl/przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usługi szkoleniowej- kursy zawodowe dla uczniów Zespołu szkól Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacja projektu pn. "Lepszy start' w ramach regionalnego programu Operacyjnego województwa

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZSZ.2611.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej - kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn."Lepszy start" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.Zamówienie dzieli się na 11 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do specyfikacji istotnych Warunków zamówienia, zwanej dalej "SIWZ" , tj. w załączniku nr 1.


II.4) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:

80500000-9,

80530000-8,

80411200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 2020.06.30

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Kurs obsługi i programowania obrabiarek i urządzeń sterowanych numerycznie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

ZERO Technologia Produkcji andrzej Leks , zero@zero.waw.pl, ul. Sołtana 6/60 01-494 Warszawa , 01-494, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 30800 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kurs spedytora
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

NORTHTRADE Adam Kozyra , adamkozyra@o2.pl, ul. Witosławy 17 Żukowo, 83-330, Żukowo, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 10000 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: kurs rozliczania czasu pracy kierowcy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

NORTHTRADE Adam Kozyra , adamkozyra@o2.pl, ul. Witoslawy 17, 83-330, Żukowo, kraj/woj. zachodniopomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6500 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Kursem objeto dodatkowych uczniów, proporcjonalnie zwiekszając wynagrodzenie ( 10 uczniów w częśći 2 i 3 oraz 2 uczniów w częśći 1

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający wystapił do instytucji Zarządzającej z prosbą o mozliwośc wykorzystania oszczędności poprzetargowych i objecie kursow kolejnych uczniow szkoly . Zmiana w umowie jest zasadna.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.