eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brody › Zagospodarowanie terenu w ramach projektuRozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej - etap IOgłoszenie z dnia 2020-02-11

Ogłoszenie nr 560024815-N-2020 z dnia 11-02-2020 r.

Brody: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej - etap I
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2 "Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów" Osi 7 - "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537827-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510099773-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205, e-mail inwestycyjny.brody@vp.pl, faks 412 711 231.
Adres strony internetowej (url): www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej - etap I

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

I.271.ZE.19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na działkach znajdujących się przy zalewie brodzkim. Jest to jedno z najbardziej uczęszczanych miejsc gminy ze względu na walory terenowe i przyrodnicze. Zakres prac obejmuje wykonanie ciągów pieszych, tarasu widokowego oraz parkingu. Ciągi piesze o szerokości od 2 do 5,5m o nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego zaoporowane obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100 na ławie betonowej. Taras widokowy przy ciągu pieszym o wymiarach 7x12m zostanie wykonany z kostki wibroprasowanej na podbudowie z kruszywa. Od strony zalewu zostanie zamontowana barierka ochronna. Dla potrzeb obsługi turystyki zostanie wykonany parking o powierzchni 1 884m2 i nawierzchni utwardzonej kostką betonową wibroprasowaną. Zadanie obejmuje również przebudowę boiska do piłki plażowej, budowę parku linowego, dwóch placów zabaw, altany grillowej oraz zakup i montaż ścianki wspinaczkowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączone do postępowania przedmiary robót, projekty budowlane oraz rysunki poglądowe


II.4) Główny kod CPV: 45212130-6
Dodatkowe kody CPV:

45220000-5,

45233260-9,

45233250-6,

37535300-9,

45342000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin zakończenia inwestycji - 01.07.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Zagospodarowanie terenu w ramach projektu: Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej - etap I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

DROGMAR s c. M.Godzina, P. Podeszwa , , ul. Samsonowicza 6, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2406872.09 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/08/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmana terminu realizacji umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający dopuszczał możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia dotyczącego montażu urządzeń placu zabaw i parku linowego.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.