eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › "Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska" w ramach projektu pn. "Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług ..."Ogłoszenie z dnia 2019-02-07

Ogłoszenie nr 560024361-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

Dąbrowa Tarnowska: "Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska" w ramach projektu pn. "Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług ..."
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540190-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500084253-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500145227-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szpitalna 1, 33200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail aigzoz@tarnow.home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zozdt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska" w ramach projektu pn. "Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług ..."

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

8/18/ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska" w ramach projektu pn. "Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr. - procedura powtórzona. Pakiet 1: , Pakiet 2: Budowa Oddziału Zakaźnego.


II.4) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45100000-8,

45200000-9,

45300000-0,

45310000-3,

45330000-9,

45400000-1,

45233222-1,

45331200-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.06.2018 r. - 22.04.2019 r. (przedłużona aneksem do 22.05.2019 r.)

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja: Oddziału Pulmonologii - parter, Oddziału Chirurgii Ogólnej z Podooddziałem Urologii oraz Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - IV piętro, Oddziału OIT - parter, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii - II piętro
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Remontowo-Budowlany GOTEL Paweł Bigos, , Rzuchowa 378, 33-114, Rzuchowa, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3972568.03 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
W zaistniałym stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki ustawowe, o których mowa art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zlecenia do wykonania prac koniecznych tj.: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas prowadzenia prac budowlanych realizowanych w ramach ww. zadania okazało się, że zachodzi konieczność wykonania prac, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Opis prac został przedstawiony we wniosku Wykonawcy z dnia 10.12.2018 r. Konieczność wykonania robót dodatkowych skutkuje koniecznością zmiany terminów wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. Zaistniała sytuacja znajduje odzwierciedlenie w protokole konieczności nr 2/2018 na wykonanie robót dodatkowych z dnia 28.11.2018 r. Zakres rzeczowy robót koniecznych oraz ich wartość określa kosztorys będący załącznikiem do niniejszego aneksu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W związku z powyższym na podstawie § 15 umowy wskazanej na wstępie, a także art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony dokonują następujących zmian w treści ww. umowy: 1/ § 3 ust. 1 umowy otrzymuje następujące brzmienie "Prace określone niniejszą umową zostaną wykonane od dnia przekazania placu budowy do dnia 22.05.2019 r. Pakiet 1: Modernizacja Oddziału Pulmonologii - parter, Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii oraz Chirurgii Urazowo Ortopedycznej z pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej IV piętro, Oddziału OIT - parter, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii - II piętro: - etap I - do 28.09.2018 r. ok. 45% wartości wynagrodzenia brutto, - etap II - do 23.04.2019 r. ok. 45% wartości wynagrodzenia brutto, - etap III - do 22.05.2019 r. wartości etapu nie może być niższa niż 10% wartości całości wynagrodzenia brutto" 2/ w § 9 po ust. 1.2 dodaje się pkt 1.3 o treści: "Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót koniecznych ustala się, na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, na kwotę netto: 204 133,43zł (słownie: dwieście cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote 43/100), brutto: 251 084,12 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 12/100)". 3/ w § 9 ust. 3 po pkt 3.2 dodaje się pkt 3.3 o treści: Wartość robót koniecznych, o których mowa w pkt 1.3.: 251 084,12 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 12/100) 4/ w związku ze zmianami przyjętymi w niniejszym aneksie wprowadza się Załącznik nr 1c Harmonogram wykonania robót.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.