eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska"w ramach projektu pn."Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług ..."



Ogłoszenie z dnia 2019-02-07

Ogłoszenie nr 560024318-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.

Dąbrowa Tarnowska: Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska"w ramach projektu pn."Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług ..."
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540190-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500084253-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500145227-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY



I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Szpitalna 1, 33200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail aigzoz@tarnow.home.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.zozdt.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska"w ramach projektu pn."Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług ..."

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

8/18/ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo - jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska" w ramach projektu pn."Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr. - procedura powtórzona Pakiet 1: Modernizacja: Oddziału Pulmonologii - parter, Oddziału Chirurgii Ogólnej z Podooddziałem Urologii oraz Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - IV piętro, Oddziału OIT - parter, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii - II piętro, Pakiet 2: Budowa Oddziału Zakaźnego


II.4) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:

45111300-1,

45100000-8,

45200000-9,

45300000-0,

45310000-3,

45330000-9,

45400000-1,

45233222-1,

45331200-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.06.2018 r. - 22.04.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja: Oddziału Pulmonologii - parter, Oddziału Chirurgii Ogólnej z Podooddziałem Urologii oraz Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - IV piętro, Oddziału OIT - parter, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii - II piętro
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/06/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Remontowo-Budowlany GOTEL Paweł Bigos, 33-114 Rzuchowa 378, , Rzuchowa 378, 33-114, Rzuchowa, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3972568.03 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE




SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
14/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
W zaistniałym stanie faktycznym spełnione zostały przesłanki ustawowe określone w art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia dodatkowego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku ze zleceniem Wykonawcy wykonania instalacji klimatyzacji, gazów medycznych, robót elektrycznych (zgodnie z kosztorysem)wprowadza się następujące zmiany w umowie: 1/ po ust. 1 § 3 dodaje się ust. 1.1 w brzmieniu "Określenie procentowej wartości robót nie dotyczy robót dodatkowych", 2/ w § 9 ust. 1 umowy dodaje się pkt 1.2 o treści: "Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych ustala się, na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, na kwotę netto: 299 963,32 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa grosze), brutto: 368 954,88 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt osiem groszy). 3/ po ust. 3.1 § 9 umowy dodaje się ust. 3.2 w brzmieniu: "Wartość robót dodatkowych 368 954,88 zł. brutto" 4/ Wprowadza się jako załącznik nr 1b do umowy - zaktualizowany harmonogram wykonania robót. 5/ Zakres rzeczowy robót dodatkowych oraz ich wartość określa kosztorys będący załącznikiem do niniejszego aneksu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z DĄBROWY TARNOWSKIEJ

więcej: przetargi w Dąbrowie Tarnowskiej »







Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.