eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żnin › "Przebudowa ulicy Wrzosowej wraz z chodnikami- Etap I".Ogłoszenie z dnia 2019-02-06

Ogłoszenie nr 560023372-N-2019 z dnia 06-02-2019 r.

Żnin: "Przebudowa ulicy Wrzosowej wraz z chodnikami- Etap I".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 564042-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500184767-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żnin, Krajowy numer identyfikacyjny 9235122200000, ul. ul. 700-lecia 39, 88400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 031 301, e-mail admin@um.znin.pl, faks 523 031 103.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umznin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa ulicy Wrzosowej wraz z chodnikami- Etap I".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IGPI.271.17.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy wrzosowej w Żninie. Zakresem opracowania objęto budowę: - kanalizacji deszczowej o średnicy f315x9,2 mm PVC SN8 - przykanalików deszczowych o średnicy f200x5,9 mm PVC SN8 - studni kanalizacyjnych żelbetowych f1,2 m - studni kanalizacyjnych Ø600 m PP Długość planowanej do wykonania kanalizacji deszczowej: 319,60 mb.


II.4) Główny kod CPV: 45232130-2
Dodatkowe kody CPV:

45112500-0,

45232400-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.07.2018r.-08.10.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu wykonania zadania

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Wykonawca zadania wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania. Zamawiający biorąc pod uwagę treść wniosku, dokonał weryfikacji zawartych w nim informacji. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, po weryfikacji informacji uzyskanych w ramach rozeznania runku oraz na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy pozyskanej w związku z realizacją licznych zadań inwestycyjnych, Zamawiający potwierdza, że sytuacja rynkowa Wykonawców robót budowlanych jest trudna, zwłaszcza w zakresie dostępności materiałów i czasu ich dostawy. Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 pkt a) zawartej umowy o roboty budowlane, Strony przewidziały możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania Przedmiotu Umowy; w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich następstw. W ocenie Zamawiającego wniosek Wykonawcy dotyczący zmiany terminu realizacji zadania, który przedstawia szereg okoliczności zaistniałych niezależnie od woli i możliwości Wykonawcy w świetle obecnie panującej sytuacji na rynku budowlanym zasługuje na uwzględnienie. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę treść zawartej umowy o roboty budowlane- zapisy dotyczące zmian umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy uznając, że przyczyną zmiany terminu są okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zaistniała zmiana umowy jest zmianą nieistotną, gdyż nie powoduje zmiany charakteru umowy oraz nie zmniejsza i nie rozszerza zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.