eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Raszyn › Opracowanie pięciu wirtualnych modeli 3D ekosystemów leśnych wraz z pracami programistycznymi i graficznymi wraz z dostawą, instalacją i wdrożeniem w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach projektu pn. "Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚOgłoszenie z dnia 2020-02-05

Ogłoszenie nr 560021461-N-2020 z dnia 05-02-2020 r.

Raszyn: Opracowanie pięciu wirtualnych modeli 3D ekosystemów leśnych wraz z pracami programistycznymi i graficznymi wraz z dostawą, instalacją i wdrożeniem w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach projektu pn. "Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 584605-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510224440-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Leśnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny 11583200000000, ul. Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 150 300, e-mail m.gutman@ibles.waw.pl, faks 227 200 397.
Adres strony internetowej (url): www.ibles.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie pięciu wirtualnych modeli 3D ekosystemów leśnych wraz z pracami programistycznymi i graficznymi wraz z dostawą, instalacją i wdrożeniem w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach projektu pn. "Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP39-199007

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa na Opracowanie pięciu wirtualnych modeli 3D ekosystemów leśnych wraz z pracami programistycznymi i graficznymi wraz z dostawą, instalacją i wdrożeniem w Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn w ramach projektu pn. "Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym" współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚ


II.4) Główny kod CPV: 73000000-2
Dodatkowe kody CPV:

73100000-3,

73110000-6,

73120000-9,

73200000-4,

73210000-7,

73220000-0,

73300000-5,

72200000-7,

48000000-8,

72243000-0,

72254000-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.06.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
31/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu odbioru pierwszego etapu przedmiotu Umowy na 31 marca 2020 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W efekcie nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz w związku z trwającym kolejnym postępowaniem na dostawę stacji graficznych oraz zestawów do rzeczywistości wirtualnej (gogli VR), w terminie przewidzianym w Umowie jako termin odbioru etapu I dzieła Zamawiający nie będzie jeszcze w posiadaniu niezbędnej infrastruktury technicznej. Tym samy, przystąpienie do odbioru, który zgodnie z & 4 ust. 5 lit. g oraz & 5 ust. 5 Umowy, ma odbyć się na infrastrukturze Zamawiającego będzie niemożliwe.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Z uwagi na powyższe, powołując się na art. 144 & 1 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z & 12 ust. 3 Umowy, dopuszczającym możliwośc zmiany umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 & 1 ust. 2-6 ustawy Pzp, strony zmieniają termin odbioru I etapu prac.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.