eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX częściOgłoszenie z dnia 2019-02-01

Ogłoszenie nr 560021251-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.

Poznań: Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607614-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500075163-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki 57, 60770 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DR-341- 16/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na XIX części: 1. ul. Swoboda 66A m 1; 2. ul. Matejki 47 m 19; 3. ul. Średnia 17 m 1a i 2 - połączenie lokali; 4. Pl. Waryńskiego 4A m 33; 5. ul. Galla 11B m 1; 6. ul. Rycerska 41B m 3; 7. ul. Św. Marcin 37 m 13; 8. ul. Jackowskiego 29 m 1A; 9. ul. Opolska 45 m 5; 10. ul. Łobżenicka 8 m 3; 11. ul. Karpacka 12 m 8; 12. ul. Dąbrowskiego 35/37 m 24; 13. ul. Modra 23 m 4; 14. ul. Poranek 13B m 10; 15. ul. Świt 32 m 21; 16. ul. Rolna 8 m 11; 17. ul. Akacjowa 7 m 3; 18. ul. Gliwicka 6 m 1; 19. ul. Marcelińska 83D m 1.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45330000-9,

45333000-0,

45300000-0,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Terminy wykonania inne dla każdej części zamówienia: 1. ul. Swoboda 66A m 1 - 6 tygodni; 2. ul. Matejki 47 m 19 - 4 tygodnie; 3. ul. Średnia 17 m 1A i 2 - 6 tygodni; 4.Pl. Waryńskiego 4A m 33 - 4 tygodnie; 5. ul. Galla 11B m 1 - 6 tygodni; 6. ul. Rycerska 41B m 3 - 4 tygodnie; 7. ul. Św. Marcin 37 m 13 - 6 tygodni; 8. ul. Jackowskiego 29 m 1A - 4 tygodnie; 9. ul. Opolska 45 m 5 - 6 tygodni; 10. ul. Łobżenicka 8 m 3 - 6 tygodni; 11. ul. Karpacka 12 m 8 - 4 tygodnie; 12. ul. Dąbrowskiego 35/37 m 24 - 6 tygodni; 13. ul. Modra 23 m 4 - 6 tygodni; 14. ul. Poranek 13B m 10 - 4 tygodnie; 15. ul. Świt 32 m 21 - 4 tygodnie; 16. ul. Rolna 8 m 11 - 4 tygodnie; 17. ul. Akacjowa 7 m 3 - 4 tygodnie; 18. ul. Gliwicka 6 m 1 - 4 tygodnie; 19. ul. Marcelińska 83D m 1 - 6 tygodni.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 12 NAZWA: ul. Dąbrowskiego 35/37 m 24
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 08/12/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WIZEX Wiesław Zwierzchowski, , ul. Marcelińska 6/3, , Poznań, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 28501.81 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/03/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana zakresu rzeczowego przedmiot umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie prowadzonych prac zerwania starych tapet ze ścian odpada tynk. Po zbadaniu całości tynków na ścianach i sufitach stwierdzono, że większość z nich jest nie związana z podłożem i wymaga skucia. W związku z powyższym należy wykonać nowe tynki na ścianach i sufitach

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.