eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadaniaOgłoszenie z dnia 2019-02-01

Ogłoszenie nr 560021023-N-2019 z dnia 01-02-2019 r.

Poznań: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503707-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500028359-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań reprezentowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63125782200000, ul. ul. Matejki 57, 60770 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8694 800; 8694 801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694 809.
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DE.341-2/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 - świadczenie usługi na terenie dworców autobusowych; a) Dworzec autobusowy Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni zabudowy 623,3 m2. Budynek obejmuje poczekalnię dla podróżnych wraz z toaletami, Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenie dyżurnych ruchu, pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty na I piętrze, a także zadaszony teren przechowalni na rowery. b) Dworzec autobusowy Rataje, ul. Bolesława Krzywoustego 19, 61-144 Poznań, z działką o powierzchni 10696 m2, na której znajduje się zadaszenie peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 407,82 m2. Budynek obejmuje hol dworcowy wraz z toaletami na parterze, Punkt Obsługi Klienta, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenia użytkowe, pomieszczenie dyżurnych ruchu oraz umiejscowione na I piętrze pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. c) Dworzec tramwajowo autobusowy Junikowo, ul. Grunwaldzka 347, 60-166 Poznań, z działką o powierzchni 9597 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, częściowo piętrowy o powierzchni użytkowej 150,4 m2. Budynek obejmuje Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, toalety dla podróżnych, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenie użytkowe oraz umiejscowione na I piętrze pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. d) Dworzec autobusowy Śródka, ul. Jana Pawła II 4, 61-139 Poznań, z działką o powierzchni 10523 m2, na której znajdują się zadaszenia peronów oraz budynek dworcowy, wolnostojący, parterowy o powierzchni użytkowej 238 m2. Budynek obejmuje Punkt Obsługi Klienta, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, toalety dla podróżnych, wynajmowane na cele komercyjne pomieszczenia użytkowe, pomieszczenie dyżurnych ruchu oraz pomieszczenie socjalne wraz z toaletami. 2) Zadanie nr 2 - świadczenie usługi na terenie siedziby Zarządu Transportu Miejskiego a) Siedziba Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe (w tym Punkt Obsługi Klienta) usytuowane na parterze, I, II, III, IV piętrze wraz z pomieszczeniami przynależnymi (ciągi komunikacyjne, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne i sanitarne, poddasze, pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia specjalne), o łącznej powierzchni użytkowej i pomocniczej 2873,97 m2. Z tyłu budynku przylega do niego działka o powierzchni 318 m2, w większości utwardzona ażurowymi elementami betonowymi z miejscami postojowymi dla pracowników ZTM. Szczegółowy zakres realizacji Usługi określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej "OPZ", który stanowi Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 10a i 10b do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

79711000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
2018-12-31

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: zadanie 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 30/01/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX sp.z o.o., , ul. Poznańska 95, , Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 184846.12 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zwiększenie zakresu umowy - przedłużenie umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez wykonawcę wybranym w prowadzonym obecnie postępowaniu, należało zlecić dotychczasowemu wykonawcy świadczenie usługi, do czasu zakończenie postępowania przetargowego - termin realizacji usługi do 31.01.2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Termin wykonania 31.01.2018 r., łączne wynagrodzenie umowne nie przekroczy 166 107,00 zł

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.