eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › PRZYGOTOWANIE, WYDAWANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ORAZ DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW SZKOLENIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W OKRESIE OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R. W ODDZIALE ZUS W GDAŃSKUOgłoszenie z dnia 2020-01-31

Ogłoszenie nr 560019150-N-2020 z dnia 31-01-2020 r.

Gdańsk: PRZYGOTOWANIE, WYDAWANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ORAZ DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW SZKOLENIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W OKRESIE OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R. W ODDZIALE ZUS W GDAŃSKU
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510001988-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 00001775600514, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 078 200, e-mail Malgorzata.Rzepko@zus.pl, faks 583 018 459.
Adres strony internetowej (url): www.zus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PRZYGOTOWANIE, WYDAWANIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ORAZ DOSTARCZANIE POSIŁKÓW DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW SZKOLENIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W OKRESIE OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R. W ODDZIALE ZUS W GDAŃSKU

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

100000/271/15/2019-ZAP

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie, wydawanie całodziennego wyżywienia oraz dostarczanie posiłków dla uczestników kursów szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkolenia w Oddziale ZUS w Gdańsku w okresie od 01.01.2020r. - 31.12.2020r. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na: a) w Gdańsku, w budynku przy ul. Chmielnej 27/33; - przygotowywaniu i wydawaniu posiłków (śniadania, obiady, kolacje) - w szacunkowej ilości 10.000 sztuk śniadań, 12.500 sztuk obiadów, 10.000 sztuk kolacji; - przygotowywaniu i wydawaniu poczęstunków w trakcie przerw w zajęciach - w szacunkowej ilości 12.500 sztuk; b) w Sopocie, w budynku przy Al. Niepodległości 796: - dostarczaniu i wydawaniu śniadań oraz poczęstunków - w szacunkowej ilości 800 sztuk, - dostarczaniu i wydawaniu obiadów/kolacji - w szacunkowej ilości 800 sztuk. Uwaga dot. SEKCJI III Ogłoszenia: Tryb udzielania zamówienia: 1. Postępowanie prowadzone było na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.). 2. Wartość zamówienia nie przekracza wartości określonej w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, tj. nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 3. Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.


II.4) Główny kod CPV: 55320000-9
Dodatkowe kody CPV:

55321000-6,

55400000-4,

55520000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
01.01.2020r. - 31.12.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana numeru rachunku Wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wniosek Wykonawcy

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.