eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmującyroboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części1) ul. Modra 8 m 1, 2) ul. Świt 26b m 7, 3) ul. Głogowska 187b m 3, 4) ul. Junacka 17 m 18, 5) Os. Wichrowe Wzgórze 30 m 37, 6) ul. Małeckiego 17 m 1, 7) ul. Junacka 19 m 17, 8) ul. Arciszewskiego 29 m 72, 9) ul. Sowińskiego 38 m 5, 10) ul. Płomienna 11b m 3, 11) ul. Drzymały 10 m 5, 12) ul. Słowackiego 26 m 4, 13) Os. Powstańców Warszawy 6C m 30, 14) ul. Botaniczna 2 m 16,Ogłoszenie z dnia 2020-01-31

Ogłoszenie nr 560018719-N-2020 z dnia 31-01-2020 r.

Poznań: Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: 1) ul. Modra 8 m 1, 2) ul. Świt 26b m 7, 3) ul. Głogowska 187b m 3, 4) ul. Junacka 17 m 18, 5) Os. Wichrowe Wzgórze 30 m 37, 6) ul. Małeckiego 17 m 1, 7) ul. Junacka 19 m 17, 8) ul. Arciszewskiego 29 m 72, 9) ul. Sowińskiego 38 m 5, 10) ul. Płomienna 11b m 3, 11) ul. Drzymały 10 m 5, 12) ul. Słowackiego 26 m 4, 13) Os. Powstańców Warszawy 6C m 30, 14) ul. Botaniczna 2 m 16,
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 615386-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510007893-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiający: MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE Sp. z o. o. reprezentowane przez ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH Sp. z o.o.ul. Matejki 57-60-770 poznańI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809.
Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 14 części: 1) ul. Modra 8 m 1, 2) ul. Świt 26b m 7, 3) ul. Głogowska 187b m 3, 4) ul. Junacka 17 m 18, 5) Os. Wichrowe Wzgórze 30 m 37, 6) ul. Małeckiego 17 m 1, 7) ul. Junacka 19 m 17, 8) ul. Arciszewskiego 29 m 72, 9) ul. Sowińskiego 38 m 5, 10) ul. Płomienna 11b m 3, 11) ul. Drzymały 10 m 5, 12) ul. Słowackiego 26 m 4, 13) Os. Powstańców Warszawy 6C m 30, 14) ul. Botaniczna 2 m 16,

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DOA.201.76/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz - Przedmiary - załącznik nr 9 do SIWZ - stanowiące dokument poglądowy/informacyjny,


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45300000-0,

45333000-0,

45330000-9,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
6 tygodni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: ul. Junacka 19/17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 13/01/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

MALBUD Zakład Remontowo - Budowlany Eugeniusz Nowak, , ul. Zagłoby 5, 60-177, Poznań, kraj/woj. Polska

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 30925.93 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiany dotyczą realizacji robót dodatkowych dotyczsasowemu Wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót dodatkowych(odkrycie po demontażu kasetonów na suficie płyt korytkowych żelbetowych łukowych, wymiana drzwi wejściowych po dewastacji). Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowo w łącznej wysokości brutto 348 686,12 zł, w tym za zadanie nr 4 w kwocie 6 386,08 zł

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.