eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gołdap › Wykonanie usługi szkoleniowej - kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. "Kwalifikacje droga do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Ogłoszenie z dnia 2020-01-31

Ogłoszenie nr 560018629-N-2020 z dnia 31-01-2020 r.

Gołdap: Wykonanie usługi szkoleniowej - kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. "Kwalifikacje droga do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Kwalifikacje drogą do sukcesu" projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 650101-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510008443-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Krajowy numer identyfikacyjny 51143397600000, ul. ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 154 444, e-mail starostwo.goldapskie@post.pl, faks 876 154 445.
Adres strony internetowej (url): https://powiatgoldap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie usługi szkoleniowej - kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. "Kwalifikacje droga do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ED.272.7.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej - kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych W Gołdapi w związku z realizacją projektu pn. "Kwalifikacje droga do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zamówienie dzieli się na 11 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", tj. w załączniku Nr 1.


II.4) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:

80500000-9,

80530000-8,

80411200-0

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 2020-02-28

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Kurs rozliczania czasu pracy kierowcy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 18/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

NORTHTRADE Adam Kozyra, , ul. Witosławy 17, 83-330, Żukowo, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 4500 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Kursem objęto dwóch dodatkowych uczniów, proporcjonalnie zwiększając wynagrodzenie Wykonawcy.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zamawiający wystąpił do Instytucji Zarządzającej z prośbą o możliwość wykorzystania oszczędności poprzetargowych i objęcie kursem kolejnych uczniów szkoły. Zmiana w umowie jest zasadna.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.