eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy i Miasta MiechówOgłoszenie z dnia 2019-01-29

Ogłoszenie nr 560018403-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.

Miechów: Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy i Miasta Miechów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie realizowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 (RPO WM) DLA 7 OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, DZIAŁANIE 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY, PODDZIAŁANIE 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 637062-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500037487-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Krajowy numer identyfikacyjny 52394000000, ul. ul. Sienkiewicza 25, 32200 Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 041 3830040 w. 19, e-mail gminamiechow@interia.eu, faks 413 832 378.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy i Miasta Miechów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.20.17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w trybie "zaprojektuj i wybuduj" (P+B) wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014 - 2020 (RPO WM) DLA 7 OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, DZIAŁANIE 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY, PODDZIAŁANIE 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR. II. Zakres postępowania obejmuje : Zadanie częściowe nr 1 Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingu P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Miechowie


II.4) Główny kod CPV: 45.22.33.00 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
19.02.2018-11.08.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Miechowa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 19/02/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

AG System Sp. z o.o., , ul. Senatorska 15, 30-001, Kraków, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2690000.00 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji zadania.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Z uwagi na wystąpienie w trakcie realizacji umowy konieczności uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę polegających w szczególności na uzyskaniu: odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie odległości miejsc postojowych od granicy działki 312/17 oraz 312/16 odstępstwa od przepisów art. 53 ustawy z dnia 28.03.2018r o Transporcie Kolejowym w zakresie odległości inwestycji od granicy obszaru kolejowego decyzji pozwolenia wodnoprawnego konieczne jest przedłużenie terminu realizacji I etapu umowy dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczność uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczy : 4 miejsc postojowych na działce budowlanej nr 312/18 obręb Miechów, zlokalizowanych w odległości od 5,68m do 15,68m od granicy wschodniej tej działki , z działką 312/17 zamiast wymaganych 16m 7 miejsc postojowych na działce budowlanej nr 312/18 obręb Miechów, zlokalizowanych w odległości od 6,76 m do 8,97 m od granicy wschodniej tej działki , z działką 312/16 oraz 0,00 m na styku z działką 312/17 zamiast wymaganych 16m. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wynika z uzgodnień w zakresie miejsca odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z parkingu tj. ich zrzut na tereny kolejowe a co za tym idzie pozyskania zgody od spółek PKP w tym zakresie i opracowanie operatu wodnoprawnego. Ponadto W dniu 19.07.2018 Wykonawca złożył w Starostwie Powiatowym w Miechowie wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę dla realizacji w/w zadania. Pismem z dnia 03.08.2018r. został wezwany przez Organ do uzupełnienia wniosku min. o : " zgodę na odstępstw od przepisów par. 19 ust. 2 pkt. 1 lit. C Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(...)" W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania przez Wykonawcę z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju niezbędnych odstępstw ( wniosek został złożony 26.04.2018r) Wykonawca zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Miechowie o przedłużenie terminu uzupełnienia braków we wniosku do 22.09.2018r. Postanowieniem znak: BA.6740.333.2018 z dnia 30.08.2018r Starosty Miechowskiego odmówiono przedłużenia terminu pozostawiając wniosek o zatwierdzenie projektu udzielenia pozwolenia na budowę bez rozpatrzenia. W dniu 07.09.2018r wydane zostało przez Ministra Inwestycji i Rozwoju dla Starosty Miechowskiego upoważnienie w sprawie wyrażenia zgody na przedmiotowe odstępstwo. Powyższe okoliczności powodują iż, Wykonawca musi złożyć nowy wniosek o zatwierdzenie projektu i udzielenia pozwolenia na budowę dla zadania pn. Udrożnienie systemu komunikacji poprzez budowę parkingów P&R na trasie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej na terenie Gminy i Miasta Miechów. Wprowadzone zmiany są zgodne z zapisami Umowy par. 24 ust. I pkt. 2 ust.6 . Decyzja pozwolenie na budowę została wydana 19.12.2018r .

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.