eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Zadanie 6Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej - zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach Działania 4", w ramach realizacji projektu pn."Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoOgłoszenie z dnia 2019-01-28

Ogłoszenie nr 560017475-N-2019 z dnia 28-01-2019 r.

Polkowice: "Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej - zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach Działania 4", w ramach realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 535424-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500138629-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500183602-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 39055799600000, ul. ul. Skalników 6, 59101 Polkowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 74 65 101, e-mail a.gurdak@zs.polkowice.pl, faks 76 74 65 180.
Adres strony internetowej (url): http://www.zs.polkowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Szkoła publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej - zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach Działania 4", w ramach realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZS.II.251.6.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni zawodowych i pracowni elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, w ramach realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie: Zadanie 6: Dostosowanie wybranych pracowni Zespołu Szkół w Polkowicach do wymogów nowoczesnej edukacji zawodowej - zakup wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych w ramach Działania 4; 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku. 3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Zamawiający informuje, że wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, oraz wolne od wad. Wszystkie dostarczone towary (produkty) muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Każdy z dostarczonych towarów (produktów) winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. 5) Wykonawca oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE. Wykonawca załączy na etapie dostarczania do zamawiającego odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i dokumenty potwierdzające spełnianie przez dany towar (produkt) wszelkich wymogów norm określonych obowiązującym prawem. 6) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres minimum 24 miesiące, od daty podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy. 7) Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, a pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego. 8) Wykonawca będzie dokonywał/realizował naprawy gwarancyjne na swój koszt. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty naprawy, w tym koszt materiałów, robocizny, dojazdów i transportu, delegacji, noclegów, itd. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w siedzibie jednostki Zamawiającego, wówczas Wykonawca odbierze od Zamawiającego wadliwy przedmiot umowy za pokwitowaniem i dostarczy go po naprawie w miejsce jego użytkowania, na swój koszt. 9) Wykonawca dostarczy, rozładuje, wniesie, i uruchomi we wskazane miejsce zamawiany asortyment we własnym zakresie i na własny koszt, w dniach i godzinach pracy szkoły, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 (lub w wyjątkowej sytuacji po godz. 15:00 lub sobotę, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego). Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym termin wykonania i dostawy z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 11) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 31.70.00.00 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji przedmiotu umowy do 83 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia 09.07.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Zmiana terminu płatności za przedmiot umowy do 31.12.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Brak dysponowania przez Zamawiającego środkami przekazanymi na wyodrębniony rachunek bankowy Zamawiającego przez Instytucję Zarządzającą na realizację przedmiotu umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.