eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Rozbudowa ul. Miłej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika.Ogłoszenie z dnia 2019-01-28

Ogłoszenie nr 560017047-N-2019 z dnia 28-01-2019 r.

Rzeszów: Rozbudowa ul. Miłej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Nazwa projektu: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie, Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 312364 - 2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 319618 - 2016, 321145 - 2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 348798-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów - Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 69048055700000, ul. ul. Targowa 1, 35064 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 748 37 00, e-mail mzdiz@rzeszow.um.gov.pl, faks 17 852 62 23.
Adres strony internetowej (url): bip.erzeszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa ul. Miłej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.2311.103.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac: 1. budowa chodnika o szer. 2,0 m - prawostronny na całej długości ulicy tj. 1087 m oraz lewo-stronny od km 1+057 do końca zakresu (należy uwzględnić co najmniej 70 % kostki kolorowej i do 30 % kostki szarej, wzór należy uzgodnić w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rzeszowie) 2. budowa 4 zatok autobusowych (na zatokach autobusowych stosować krawężniki peronowe- autobusowe, przy przejściach dla pieszych oraz w obrębie zatok autobusowych stosować kostkę betonową integracyjną) 3. wykonanie poszerzenia prawego pasa jezdni do 3,5 m 4. przy przejściach przez rowy melioracyjne budowa kładek dla pieszych 5. budowa kanalizacji deszczowej (włazy żeliwne z napisem i herbem Rzeszowa wg załączonego wzoru 6. przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją: urządzenia energetyczne, teletechniczne, wodociągowe i gazowe.


II.4) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

45233000-9,

45111200-0,

45231220-3,

45232300-5,

45231400-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Przedmiot zamówienia należy wykonać do: - termin rozpoczęcia prac - do 14 dni od dnia zawarcia umowy, - termin zakończenia robót - do 31 sierpnia 2017 r., - termin wykonania umowy - do 29 września 2017 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa ul. Miłej realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/11/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. z siedzibą w Krośnie, , ul. Grodzka 26, 38-400, Krosno, kraj/woj. podkarpackie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2147000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/08/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wykonanie robót dodatkowych oraz zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy o 453 011.42 zł brutto (368 301.96 zł netto).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1) W związku ze zmianami, jakie wynikły po podpisaniu umowy na realizację zadania i koniecznością dostosowania zaprojektowanych zatok autobusowych do obowiązujących w mieście standardów Inspektor zwrócił się do Wykonawcy o przedstawienie wyceny zamiany zaprojektowanych krawężników na krawężniki przystankowe o wymiarach 33x43 cm wraz z łąwą betonową z oporem. Wykonawca przedłożył kosztorys, którego zatwierdzona wartość wynosi 48 171.46 zł brutto (39 163.78 zł netto). 2) W związku z wykonywaniem robót ziemnych przy kanale deszczowym fi 800 od studzienki Dist do studzienki D-28 stwierdzono występowanie gruntu słabonośnego, który uniemożliwia prawidłowe zagęszczenie wykopu. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wymiany gruntu rodzimego na grunt dowieziony (piasek). Wymiana podyktowana jest tym, że grunt rodzimy to grunt pylasty wysadzinowy, który nie nadaje się do zagęszczenia. Dlatego tez konieczna jest wymiana gruntu na ww. odcinkach. Zatwierdzona wartość tej wymiany to 153 507.17 zł brutto (124 802.57 zł netto). 3) Podczas prowadzenia robót przy kolektorze kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Miłej w Rzeszowie po wykonaniu wykopów kontrolnych dla ustalenia obecnie panujących warunków hydrogeologicznych stwierdzono, że poziom wód gruntowych w tym rejonie to ok. 2,5 m p.p.t. Zgodnie z dokumentacją projektową zagłębienie kolektora o średnicy 800 mm wynosi od 3,5 m do 5,6 m w miejscu włączenia do kanalizacji istniejącej. Dokumentacja projektowa nie przewiduje jakiegokolwiek odwodnienia wykopów i obniżenia poziomu wód gruntowych. Nie opracowano również dokumentacji geologicznej. Niekorzystne warunki hydrogeologiczne uniemożliwiają wykonanie kanalizacji w oparciu o rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie studni odwodnieniowych wzdłuż realizowanego kolektora, które spowodują obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna wykopu oraz wykonanie pod kolektorem, z uwagi na niestabilne podłoże, materaca grubości 25 cm z tłucznia kamiennego w geosiatce i owiniętego geowłókniną separacyjno-filtracyjną. Roboty te szacuje się na łączną wartość 251 332.79 zł brutto (204 335.60 zł netto)

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Dodatkowo Zamawiający informuje, że umowa została zmieniona aneksem nr 1 z dnia 13.12.2016 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 9.10.2017 r.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.