eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap III.Ogłoszenie z dnia 2020-01-28

Ogłoszenie nr 560015835-N-2020 z dnia 28-01-2020 r.

Kraków: Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap III.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 542420-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510113153-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap III.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDW-DN-4-271-22/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku administracyjno-socjalnym wolnostojącym z garażem położonym na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 400/32 i 400/34 w miejscowości Czarny Dunajec w zakresie robót wykończeniowych zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem.


II.4) Główny kod CPV: 45.21.00.00 - Roboty budowlane w zakresie budynków
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
31.05.2019 r. - 31-08.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego z garażem w miejscowości Czarny Dunajec - Etap III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/05/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Stanisław Maśnica FIRMA "STM" USŁUGI TRANSPORTOWO - SPRZĘTOWE I OGÓLNOBUDOWLANE, , Piekielnik 16 b , 34-472, Piekielnik, kraj/woj.

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 161036.59 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
09/08/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Udzielenie zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie instalacji grzewczej CO na poddaszu budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego położonego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 400/32 i 400/34 w miejscowości Czarny Dunajec, obejmującej montaż 3 grzejników wraz z zabudową instalacji zasilającej.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Udzielenie zamówienia dodatkowego obejmuje wykonanie instalacji grzewczej CO na poddaszu budynku administracyjno-socjalnego wolnostojącego położonego na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 400/32 i 400/34 w miejscowości Czarny Dunajec, obejmującej montaż 3 grzejników wraz z zabudową instalacji zasilającej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Stwierdzona została konieczność wykonania prac dodatkowych w ramach przedmiotowej umowy obejmującej wykonanie instalacji grzewczej CO na poddaszu obejmującej montaż 3 grzejników wraz z zabudową instalacji zasilającej. W materiałach przetargowych w/w roboty nie zostały ujęte, gdyż prace wykończeniowe na poddaszu miały być realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Obwodu Drogowego. W związku z tym, że prace te nie zostały wykonane przez pracowników Obwodu Drogowego z uwagi na konieczność usuwania skutków powodzi przez pracowników Obwodu, zaszła konieczność zlecenia ich podmiotowi zewnętrznemu. Prace, o których mowa wykraczały poza przedmiot umowy nr 67/2019/ZDW, ale były funkcjonalnie i technicznie powiązane z zamówieniem będącym przedmiotem tej umowy. Realizacja dodatkowych robót budowlanych była niezbędna dla realizacji przedmiotu umowy oraz musiała być wykonana przed zakończeniem robót objętych umową. Zmiana wykonawcy tych prac nie mogła zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, a ponadto zmiana taka spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego - przedmiotowe prace miały stanowić prace wykonywane w związku z realizowanym zamówieniem podstawowym, w ramach jednego terenu budowy, podłączenie do pompy ciepła zostało wykonane przez jedną firmę instalacyjną, rozszerzona instalacja została objęta jednolitą 120 -miesięczną gwarancją. Wartość prac dodatkowych w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy wyniosła 10 000,00 zł brutto. Wartość zmiany (przedmiotowych prac dodatkowych) nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie - wartość przedmiotowych prac dodatkowych wynosi 10 000,00 zł brutto, podczas gdy wartość umowy nr 67/2019/ZDW wynosi 198 075,00 zł brutto. Wartość zmiany (zlecanych prac dodatkowych) stanowi jedynie ok.5,05% wartości zamówienia określonej w umowie. Mając na uwadze powyższe zasadnym było, aby prace te zostały udzielone jako zamówienie dodatkowe Wykonawcy zamówienia podstawowego objętego umową nr 67/2019/ZDW. Wykonawca zadeklarował realizację dodatkowych prac silami własnymi. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielona została przez Wykonawcę 120-miesięczna gwarancja jakości i rękojmia za wady fizyczne.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.