eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czermin › ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZERMINOgłoszenie z dnia 2020-01-27

Ogłoszenie nr 560015711-N-2020 z dnia 27-01-2020 r.

Czermin : ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZERMIN
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 621171-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540249444-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510000486-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: GMINA CZERMIN , Krajowy numer identyfikacyjny 69058189600000, ul. - 140, 39-304 Czermin , woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 77 40 246, e-mail ug@czermin.pl, faks 17 77 41 921.
Adres strony internetowej (url): www.czermin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CZERMIN

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

In.271.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Czermin. Zakres zamówienia dotyczy odpadów zbieranych z częstotliwością: a) niesegregowanych (zmieszanych) (kod 20 03 01): - od kwietnia do października - JEDEN RAZ NA DWA TYGODNIE - od listopada do marca - JEDEN RAZ NA CZTERY TYGODNIE b) odpadów zbieranych selektywnie - papier, tektura, metal (kod 20 01 01, 15 01 01, 15 01 04, 20 01 40), tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe (kod 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05), szkło bezbarwne i kolorowe (kod 20 01 02, 15 01 07) - JEDEN RAZ NA CZTERY TYGODNIE c) odpadów zielonych (kod 20 02 01) - od kwietnia do października - JEDEN RAZ NA DWA TYGODNIE Do obowiązku Wykonawcy należy odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie w/w Punktu w podstawowe kontenery KP-7 (2 sztuki) do gromadzenia odpadów budowlanych rozbiórkowych, i biodegradowalnych. Pojemniki 1100 l (5 sztuk); szkło okienne i drzwiowe (1 szt.), a odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (4 sztuki). Wszystkie kontenery powinny być zamykane od góry. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w kontenerach z taką częstotliwością, aby nie dopuścić do ich przepełnienia. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów z punktu z uwzględnieniem rodzaju i ilości odpadów w tym również kart przekazania odpadów. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest również zorganizować w okresie obowiązywania umowy 1 raz zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz 1 raz zbiórkę zużytych opon w formie zbiórki mobilnej odpadów zgromadzonych przy nieruchomościach na trasie analogicznej do trasy, w przypadku odbierania odpadów zmieszanych. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosi 1202,5 Mg w okresie 12 miesięcy. Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych przewidzianych do obsługi wynosi około 1634.


II.4) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

90511000-2,

90512000-9,

90533000-2,

90514000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
rezygnacja z wymogu przedkładania Zamawiającemu papierowych Kart Przekazania Odpadów (KPO)

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Dnia 29 lipca 2019 r. ogłoszono ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach, zgodnie z treścią której począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będzie realizowane w formie elektronicznej za pośrednictwem Bazy Danych Odpadowych. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) przedkładanie papierowych Kart Przekazania Odpadów staje się bezprzedmiotowe.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.