eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mińsk Mazowiecki › "Przebudowa drogi - części ulicy Świętego Józefa i Części ulicy Pięknej w Nowych Osinach"Ogłoszenie z dnia 2019-01-24

Ogłoszenie nr 560015084-N-2019 z dnia 24-01-2019 r.

Mińsk Mazowiecki: "Przebudowa drogi - części ulicy Świętego Józefa i Części ulicy Pięknej w Nowych Osinach"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalmego kierowanego przez społeczność" PROW na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600012-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500244023-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 582 851, e-mail gmina@minskmazowiecki.pl, faks 257 582 489.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Przebudowa drogi - części ulicy Świętego Józefa i Części ulicy Pięknej w Nowych Osinach"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RI.271.1.28.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi - części ulicy Świętego Józefa i części ulicy Pięknej w Nowych Osinach o długości 0,790 km na odcinku 0+500 - 1+290. Szczegółowy zakres robót, technologia wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w szczegółowej specyfikacji technicznej, przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do SIWZ. W ramach zadania należy wykonać konstrukcję nawierzchni jezdni, budowę systemu odwodnienia drogi, regulację i umocnienie fragmentu rzeki Srebrnej, demontaż i montaż przepustów, budowę lub odtworzenie konstrukcji zjazdów, poboczy utwardzonych i nieutwardzonych. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać próbne przekopy celem dokładnej lokalizacji przeszkody (istniejące kable oraz rurociągi). Zamawiający wymaga, aby korytowanie istniejącej nawierzchni odbyło się dwuetapowo. W I etapie należy pobrać materiał wierzchni (ok. 20cm grubości) i przetransportować (do 10 km) na wskazane przez Zamawiającego odcinki dróg gruntowych. W II etapie należy wykorytować materiał spodni zawierający grunt gliniasty. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z dróg gminnych ma on obowiązek utrzymania ich w stanie pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom a po zakończeniu robót przywrócić nawierzchnie do stanu nie gorszego niż pierwotny. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z pracami ujętymi w przedmiarze robót, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz z dokumentacją projektową.


II.4) Główny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:

45112710-5,

45233320-8,

45233220-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 30.11.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu zakończenia inwestycji do 31.05.2019

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zgodnie z pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy robót z dnia 05.11.2018 r. w sprawie konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy z uwagi na konieczność naprawy przebudowy oraz regulacji infrastruktury podziemnej, czego wcześniej nie można było przewidzieć oraz z potwierdzeniem powyższego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Pana Andrzeja Izdebskiego na podstawie §12 ust. 3 pkt. 1) lit. e) umowy nr RI.272.1.28.2018 z dnia 08.10.2018 strony zgodnie postanawiają zmienić treść umowy zawartej między nimi, w zakresie §2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 31.05.2019 r."

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
brak

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.