eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łaziska Górne › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2020-01-23

Ogłoszenie nr 560013189-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Łaziska Górne: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 599788-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510240902-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 27366490300000, ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 322241088, e-mail zp@pgkim-laziska.pl, faks 322241420.
Adres strony internetowej (url): www.pgkim-laziska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

6/2019/09/D

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych. Dostawa energii będzie odbywała się na podstawie odrębnej umowy sprzedażowej z Wykonawcą. Usługi dystrybucyjne świadczone są na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON DUSTRYBUCJA S.A. Prognozowana ilość dostarczanej energii elektrycznej dla wszystkich punktów poboru to C 11 - 234 500 kWh, Dane obiektów opisane w załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 23.11.2020r. do 30.11.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia z 75 978.00 na 76 302.00 pln.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Nowy punkt poboru energii elektrycznej: Przepompownia ścieków ul.Bażantów 11 dla taryfy C 11

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Planowana wysokość rocznego zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru określonych w załączniku nr 1 szacuje się łącznie dla : Zadania nr 1, C 11 - 235 500 kWh.Za wykonanie przedmiotu umowy dla zadania nr 1 ustala się wynagrodzenie w następującej wysokości: 93 851,46 zł brutto, (Słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złoty 43/100) ; 76 302,00 zł netto ( Słownie: siedemdziesiąt sześć trzysta dwa złote 00/100

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.