eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › CRZP/187/2019/AEZ Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II - 3Ogłoszenie z dnia 2020-01-16

Ogłoszenie nr 560008612-N-2020 z dnia 16-01-2020 r.

Gdynia: CRZP/187/2019/AEZ Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II - 3
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610900-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510250049-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Morski w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00014511200000, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48585586421, e-mail zampubl@umg.edu.pl, faks +48587412250.
Adres strony internetowej (url): www.umg.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

CRZP/187/2019/AEZ Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II - 3

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

CRZP/187/2019/AEZ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont silnika głównego Sulzer 8S20U na statku Horyzont II


II.4) Główny kod CPV: 50.24.10.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
30.11.2019 r. - 21.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
16/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie zamówienia dodatkowego części zamiennych do silnika głównego, kwota 41597,42 zł.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
wystąpienie prac dodatkowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia podstawowego

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.