eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2406P z ul. Północną i Południową w m. Promnice , gmina Czerwonak - w formule "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560007322-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Poznań: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2406P z ul. Północną i Południową w m. Promnice , gmina Czerwonak - w formule "zaprojektuj i wybuduj"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 498629-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500012542-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500065615-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63128108000000, ul. ul. Zielona 8, 61851 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 593 430, e-mail marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl, faks 618 593 429.
Adres strony internetowej (url): https://zdp.poznan.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2406P z ul. Północną i Południową w m. Promnice , gmina Czerwonak - w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP.WO.261.3.44/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2406P z ul. Północną i Południową w m. Promnice , gmina Czerwonak - w formule "zaprojektuj i wybuduj". 2.Wymagania techniczne wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określone zostały w Programie Funkcjonalno Użytkowym Wytycznych Wykonania i Odbioru Robót. 3 . Zakres robót objętych zamówieniem składa się z dwóch etapów: Etap I - w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy wykonanie dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi: pozyskanie map do celów projektowych, projekt budowlany, wykonawczy sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową geometrii drogi , branży elektrycznej i konstrukcyjnej, projekt sygnalizacji świetlnej- inżynieria ruchu (projekt stałej organizacji ruchu), projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z wykonaniem oznakowania, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2016 poz.290 z późn. zm.) ZRiD. Należy zapewnić parametry geometryczne skrzyżowania zachowujące relacji skrętne dla autobusów komunikacji publicznej. Etap II - Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową na podstawie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz odpowiednie przepisy prawne i normy. 4.Zamówienie obejmuje wykonanie: - opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu, - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelową organizację ruchu wraz z zatwierdzeniem, - uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.), - przebudowa i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, - przebudowa geometrii drogi (rozbudowa), - budowa sygnalizacji świetlnej, - pełnienie nadzoru autorskiego, - sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej, - wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.


II.4) Główny kod CPV: 45233294-6
Dodatkowe kody CPV:

71320000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa zawarta 26.03.2018 r. Terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 1)odbioru dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID)/ zgłoszeniem robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego do dnia 31 sierpnia 2018r. 2)zakończenia robót budowlanych do 15 grudnia 2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2406P z ul. Północną i Południową w m. Promnice , gmina Czerwonak w formule "zaprojektuj i wybuduj".
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/03/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna, , ul. Podgórna 6, 62-051, Łęczyca, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 488819.40 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej o dodatkowe elementy, a w konsekwencji zwiększenie zakresu robót budowlanych (formuła "zaprojektuj i wybuduj"); zmiana terminu realizacji zamówienia, zmiana wynagrodzenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym nie przewidywał poprawy widoczności w obszarze działki 62, prawoskrętów oraz właściwej szerokości chodnika i ścieżki rowerowej. Dla osiągniecia tego celu, prawidłowości wykonania sygnalizacji oraz spójności przedsięwzięcia niezbędne jest wprowadzenie dodatkowych elementów w dokumentacji projektowej, dokonanie dodatkowego podziału działki 62, a ponieważ zadanie realizowanie jest w formule "zaprojektuj i wybuduj" także wykonanie dodatkowych robót budowlanych będących konsekwencją zwiększenia zakresu dokumentacji projektowej. Zmiana Wykonawcy stanowiłaby istotną niedogodność, szczególnie ze względu na prawa autorskie dokumentacji, której twórcą jest dotychczasowy Wykonawca. Kolizja dwóch dokumentacji projektowych dotyczących jednego przedsięwzięcia, na tym etapie zaawansowania jednej z nich, nie ma żadnego uzasadnienia technicznego, ani ekonomicznego. Podobne dotyczy wykonania robot budowlanych związanych ze zmianą (zwiększeniem) zakresu dokumentacji. Roboty dodatkowe wynikające ze zmiany dokumentacji projektowej stanowią integralną część robót z umowy podstawowej, a powierzenie ich innemu Wykonawcy stanowiłoby dodatkowa trudność związaną nie tylko z kwestią koordynacji robót, ale przede wszystkim z ustaleniem odpowiedzialności Wykonawców z tytułu rękojmi. Nadmienić należy, iż Wykonawca nie żąda dodatkowego wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu, a jedynie z tytułu wykonania dodatkowych robót budowlanych i pełnienia nadzoru autorskiego. Żądana kwota 55 210,00 zł netto, tj. 67 908,30 zł brutto, nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. W związku z powyższym niezbędne staje się także przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 10 stycznia 2019 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Zmiana terminu: było: "Zamawiający określa następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy: 1) odbioru dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID)/ zgłoszeniem robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego do dnia 31 sierpnia 2018r. 2) zakończenia robót budowlanych do 15 grudnia 2018r." zmieniono na: "Zamawiający określa następujący termin realizacji Przedmiotu Umowy: odbioru dokumentacji projektowej wraz z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej (ZRID)/ zgłoszeniem robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz zakończenia robót budowlanych do dnia 10 stycznia 2019 r."; 2. Zmiana wynagrodzenia: było: "1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości brutto 656 820,00zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia zł 00/100). W powyższej kwocie uwzględnione zostały: Kwota netto w wysokości 534 000,00zł Podatek VAT w wysokości 122 820,00zł Z tego wynagrodzenie brutto za: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej ze zgłoszeniem robót budowlanych / uzyskaniem niezbędnego pozwolenia w wysokości 43 050,00 zł 2) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i sprawowaniem nadzoru autorskiego w wysokości 613 770,00zł", zmieniono na: "Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości brutto: 724 728,30 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści groszy). W powyższej kwocie uwzględnione zostały: Kwota netto w wysokości: 589 210,00 zł; Podatek VAT w wysokości: 135 518,30 zł. Z tego wynagrodzenie brutto za: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej ze zgłoszeniem robót budowlanych/uzyskaniem niezbędnego pozwolenia w wysokości 43 050,00 zł; 2) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i sprawowaniem nadzoru autorskiego w wysokości 681 678,30 zł.".

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.