eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszków › Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w MyszkowieOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 560006866-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Myszków: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Myszkowie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 47259 - 2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 56973 - 2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 151398497, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Myszkowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.24.2016.AI

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Myszkowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w przedmiocie zamówienia. Jeżeli w dokumentach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane z nazwy znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz systemy odniesienia (normy) - oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Rozwiązania równoważne zastosowane przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi nie powinny posiadać cech (parametrów)gorszych od podanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia


II.4) Główny kod CPV: 71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
100 dni o dnia zawarcia umowy (od dnia 23.05.2016r.).

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa chodnika w ul. Jana Pawła II w Myszkowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/05/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Pracownia Drogowa PYLON Sp. z o.o., brak, ul. Astrów 10, 40-045, Katowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 23800.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/08/2016

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Rodzaj zmiany: zmianie ulega termin wykonywania przedmiotu umowy. Zakres zmiany: okres realizacji umowy zmienia się ze 100 dni na 165 dni od dnia zawarcia umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Powodem sporządzenia aneksu nr 1 do umowy są opóźnienia organów administracyjnych dokonujących uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w odniesieniu do terminów jakie je obowiązują, jeżeli nie wynikają one z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.